โปรดอ่านข้อตกลงการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลต่อไปนี้และข้อตกลง "การ JR-EAST Train Reservation" และหากคุณเห็นด้วยให้เลือก "ฉันยอมรับ" ทั้งหมดและคลิกปุ่ม "ถัดไป"

คุณสามารถเข้าสู่ช่องทำเครื่องหมายโดยการอ่านเนื้อหาข้อตกลงที่สิ้นสุด

ข้อตกลงสำหรับสมาชิก JR-EAST Train Reservation

East Japan Railway Company (ต่อไปนี้เรียกว่า “บริษัท”) กำหนดข้อตกลงต่อไปนี้ ในการเชิญชวนสมาชิกและการใช้บริการที่เว็บไซต์ “JR-EAST Train Reservation” เผยแพร่หรือนำเสนอ เป็นข้อตกลงสำหรับสมาชิก JR-EAST Train Reservation (ต่อไปนี้เรียกว่า “ข้อตกลงสำหรับสมาชิก”) เว็บไซต์นี้บริหารโดยบริษัทโดยมีบุคคลเป้าหมายของข้อตกลงเป็นสมาชิกและผู้ต้องการลงทะเบียนที่ได้รับอนุญาตให้รับบริการดังกล่าว เมื่อสมัครหรือลงทะเบียนสมาชิกจะถือเป็นการยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมดของข้อตกลงสำหรับสมาชิก กรุณาอ่านข้อตกลงสำหรับสมาชิกอย่างดี

ข้อ 1 (นิยาม)

ให้คำศัพท์ในแต่ละรายการต่อไปนี้มีความหมายดังที่ระบุด้านล่างนี้

 • (1) "JR-EAST Train Reservation" หมายถึง เว็บไซต์ที่บริษัทบริหารอยู่ ซึ่งสามารถใช้บริการเป็นภาษาอังกฤษ ภาษาจีนตัวย่อ ภาษาจีนตัวเต็ม ภาษาเกาหลี ภาษาไทย ภาษาอินโดนีเซีย ภาษาฝรั่งเศส ภาษาเยอรมัน และภาษาสเปน เพื่อรับจองออนไลน์จากลูกค้านอกประเทศญี่ปุ่นด้วย
 • (2) "บริการส่วนบุคคล" หมายถึง บริการจองที่กว้างขวางและมีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายซึ่งให้บริการในเว็บไซต์นี้
 • (3) "ผู้ให้บริการ" หมายถึง ผู้ประกอบการที่นำเสนอหรือเผยแพร่บริการส่วนบุคคลผ่านเว็บไซต์นี้
 • (4) "สมาชิก" หมายถึง ลูกค้าที่บริษัทอนุญาตให้รับบริการจากเว็บไซต์นี้ หลังจากลงทะเบียนข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ID ผู้ใช้ รหัสผ่าน ฯลฯ ที่บริษัทและผู้ให้บริการกำหนดไว้ล่วงหน้า
 • (5) "ข้อมูลสมาชิก" หมายถึง ID ผู้ใช้ที่บริษัทหรือผู้ให้บริการกำหนดและข้อมูลทั้งหมดที่สมาชิกมอบให้บริษัทและผู้ให้บริการในการใช้บริการส่วนบุคคล (ครอบคลุมแต่ไม่จำกัดเพียงข้อมูลส่วนบุคคล เช่น รหัสผ่าน ฯลฯ ที่สมาชิกลงทะเบียนไว้ล่วงหน้า)
ข้อ 2 (ขอบเขตและการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงสำหรับสมาชิก)
 • 1. บริษัทหรือผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ในการกำหนดข้อตกลง ข้อกำหนด เงื่อนไข และคำสั่งเกี่ยวกับการใช้บริการส่วนบุคคล (ต่อไปนี้เรียกว่า “ข้อตกลงส่วนบุคคล”) เพิ่มเติมจากข้อตกลงสำหรับสมาชิกนี้ ให้ถือว่าข้อตกลงส่วนบุคคลเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงสำหรับสมาชิกนี้ กรณีที่ข้อตกลงส่วนบุคคลมีใจความที่ต่างจากข้อตกลงสำหรับสมาชิก ให้ข้อตกลงที่กำหนดในข้อตกลงส่วนบุคคลมีผลบังคับใช้เหนือกว่าข้อกำหนดและเงื่อนไขที่กำหนดในข้อตกลงสำหรับสมาชิก
 • 2. บริษัทสามารถเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงข้อตกลงสำหรับสมาชิกนี้ได้ทุกเมื่อ ตามที่กำหนดในกฎหมายหรือด้วยเหตุผลอื่น โดยให้แจ้งการเปลี่ยนแปลงและปรับปรุง เนื้อหาของข้อตกลงสำหรับสมาชิกหลังเปลี่ยนแปลงและปรับปรุง และช่วงเวลาที่มีผลบังคับใช้ทั้งหมดทางเว็บไซต์นี้ ยกเว้นกรณีที่มีกำหนดแยกต่างหากในข้อตกลงสำหรับสมาชิกนี้ และให้การเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงเช่นนี้เป็นข้อตกลงสำหรับสมาชิกที่มีผลบังคับใช้เพียงหนึ่งเดียวและอยู่เหนือข้อตกลงสำหรับสมาชิกอื่นใดก่อนหน้าทั้งหมด ตั้งแต่เมื่อมีผลบังคับใช้
ข้อ 3 (การลงทะเบียนสมาชิก)
 • 1. ลูกค้า (ต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้ต้องการลงทะเบียน”) ต้องยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขของข้อตกลงสำหรับสมาชิกนี้ และดำเนินการตามกระบวนการลงทะเบียนสมาชิกที่บริษัทกำหนดให้เสร็จสิ้น ก่อนใช้บริการส่วนบุคคลสำหรับเฉพาะสมาชิก
 • 2. ให้ถือว่ากระบวนการลงทะเบียนสมาชิกเสร็จสิ้นเมื่อบริษัทอนุมัติการลงทะเบียน โดยบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการลงทะเบียนหากผู้ต้องการลงทะเบียนเข้าข่ายกรณีใดต่อไปนี้
  • (1) ผู้ต้องการลงทะเบียนไม่มีตัวตน หรือผู้ต้องการลงทะเบียนเป็นสมาชิกอยู่แล้ว
  • (2) ผู้ต้องการลงทะเบียนถูกระงับการเป็นสมาชิกชั่วคราว หรือเคยถูกเพิกถอนการเป็นสมาชิกเนื่องจากกระทำผิดข้อตกลงสำหรับสมาชิกมาก่อน
  • (3) แจ้งข้อมูลปลอมหรือข้อมูลผิด หรือระบุข้อมูลไม่ครบเมื่อลงทะเบียนสมาชิก
  • (4) ผู้ต้องการลงทะเบียนอยู่ระหว่างลงทะเบียนใหม่อีกครั้ง และมีประวัติยังไม่ชำระค่าบริการส่วนบุคคลที่เกิดจากการรับบริการส่วนบุคคลในอดีต
  • (5) กรณีอื่นนอกเหนือจากที่ระบุข้างต้น ที่บริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าผู้ต้องการลงทะเบียนไม่เหมาะสมที่จะเป็นสมาชิก
 • 3. ในการใช้บริการส่วนบุคคล ต้องลงทะเบียนบัตรเครดิตเป็นวิธีชำระค่าบริการ และบัตรเครดิตที่จะลงทะเบียนต้องเป็นชื่อของสมาชิก โดยให้การใช้บัตรเครดิตเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่กำหนดโดยบริษัทบัตรเครดิต
 • 4. ในการลงทะเบียนที่ระบุในข้อย่อยก่อนหน้านี้ ให้ถือว่าสมาชิกยินยอมให้ตรวจสอบว่าบัตรเครดิตที่ระบุเป็นวิธีชำระเงินสามารถใช้ได้หรือไม่ ทั้งนี้ บริษัทหรือผู้ให้บริการอาจไม่อนุมัติการลงทะเบียนบัตรเครดิตที่ต้องการลงทะเบียน
 • 5. บริษัทและผู้ให้บริการไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น ในกรณีที่เกิดปัญหาเนื่องจากข้อมูลสมาชิกที่สมาชิกลงทะเบียนมาไม่เหมาะสมหรือผิด (ไม่ว่าจะของบริการใดก็ตาม)
ข้อ 4 (การจัดการข้อมูลสมาชิก)
 • 1. ให้บริษัทมีสิทธิ์ในการครอบครองและเก็บรักษาข้อมูลสมาชิกในฐานข้อมูล
 • 2. บริษัทจะไม่เปิดเผยข้อมูลที่ระบุในข้อมูลสมาชิกต่อบุคคลที่สามในรูปแบบที่สามารถระบุตัวตนได้ ไม่ว่าส่วนใดก็ตามและไม่ว่าในสถานการณ์ใดก็ตาม (ยกเว้นต่อบริษัทหรือผู้ให้บริการที่ทำข้อตกลงรักษาความลับกับบริษัท) โดยให้ข้อกำหนดนี้มีผลบังคับใช้ไม่ว่าในสถานการณ์ใดก็ตาม และไม่เปิดเผยข้อมูลที่ลงทะเบียนในฐานข้อมูลที่ระบุในข้อย่อยก่อนหน้านี้ ยกเว้นกรณีต่อไปนี้
  • (1) สมาชิกยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลล่วงหน้า
  • (2) มีการเรียกขอให้เปิดเผยตามกฎหมายหรือข้อบังคับ
 • 3. บริษัทจะจัดการข้อมูล (ที่ลงทะเบียนตามข้อย่อย 1 ของข้อนี้) โดยดำเนินมาตรการที่เหมาะสมเพื่อป้องกันไม่ให้ข้อมูลรั่วไหลไปยังบุคคลที่สาม ยกเว้นกรณีที่เปิดเผยข้อมูลสมาชิกต่อบุคคลที่สามตามแต่ละรายการในข้อย่อยก่อนหน้านี้
 • 4. บริษัทจะใช้ข้อมูลที่กำหนดในข้อย่อย 1 เฉพาะในขอบเขตของวัตถุประสงค์ต่อไปนี้
  • (1) ชำระค่าบริการและใช้บริการของเว็บไซต์นี้
  • (2) ส่งการแจ้งเกี่ยวกับบริการ แคมเปญ ฯลฯ ของเว็บไซต์นี้
  • (3) แจ้งการเปลี่ยนแปลงหรือสิ้นสุดบริการของเว็บไซต์นี้
  • (4) ส่งแบบสอบถามที่บริษัทดำเนินการ และส่งของตอบแทนสำหรับการตอบแบบสอบถามดังกล่าว
  • (5) สำรวจและตอบการติดต่อสอบถามของลูกค้า เกี่ยวกับบริการของเว็บไซต์นี้
  • (6) วิจัยตลาดเกี่ยวกับธุรกิจรถไฟ และวิจัยหรือสำรวจอื่น ๆ
  • (7) ใช้ในการวิเคราะห์และส่งเสริมธุรกิจเกี่ยวกับธุรกิจรถไฟและธุรกิจอื่น ๆ
 • 5. การจัดการข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทได้รับจากสมาชิกเป็นไปตาม Privacy Policy และ Cookie Policy ของบริษัทด้วย กรณีที่ Privacy Policy และ Cookie Policy ของบริษัทมีใจความที่ต่างจากข้อตกลงสำหรับสมาชิก ให้ข้อตกลงที่กำหนดในข้อตกลงสำหรับสมาชิกมีผลบังคับใช้เหนือกว่าข้อกำหนดและเงื่อนไขที่กำหนดใน Privacy Policy และ Cookie Policy ของบริษัท
ข้อ 5 (อายุการใช้งานของ ID ผู้ใช้)

ให้ ID ผู้ใช้มีอายุการใช้งานต่อเนื่องไปตราบเท่าที่ยังมีการให้บริการส่วนบุคคลบนเว็บไซต์นี้ ยกเว้นกรณีที่เข้าข่ายเงื่อนไขใดต่อไปนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิ์การสิ้นสุดหรือเพิกถอนการลงทะเบียนของสมาชิก โดยไม่แจ้งให้สมาชิกดังกล่าวทราบล่วงหน้าหรือไม่แจ้งที่มาของการดำเนินการดังกล่าว ทั้งนี้ ใน (6) นอกจากจะสิ้นสุด/เพิกถอนการลงทะเบียนของสมาชิกดังกล่าวแล้ว อาจเปลี่ยนรหัสผ่านด้วย

 • (1) พบว่าเข้าข่ายเงื่อนไขใดที่ระบุในข้อ 3 ข้อย่อย 2 ของข้อตกลงนี้
 • (2) ไม่สามารถติดต่อสมาชิกได้ เนื่องจากการเปลี่ยนอีเมลแอดเดรส หมายเลขโทรศัพท์ ฯลฯ
 • (3) สมาชิกไม่ใช้งานเป็นเวลา 2 ปีนับตั้งแต่วันที่ใช้บริการส่วนบุคคลครั้งสุดท้าย
 • (4) พบว่าสมาชิกกระทำผิดข้อตกลงสำหรับสมาชิกหรือข้อตกลงสำหรับบริการส่วนบุคคล
 • (5) สมาชิกเสียชีวิต
 • (6) บริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าจำเป็นเพื่อป้องกันการเข้าสู่ระบบอันมิชอบโดยบุคคลที่สาม
ข้อ 6 (การเปลี่ยนแปลงข้อมูลสมาชิก)
 • 1. เมื่อใดก็ตามที่มีการเปลี่ยนแปลงในข้อมูลสมาชิกที่ลงทะเบียนไว้ สมาชิกต้องแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้บริษัททราบโดยเร็วที่สุด
 • 2. กรณีที่สมาชิกไม่แจ้งการเปลี่ยนแปลงที่ระบุในข้อย่อยก่อนหน้านี้ให้แก่บริษัท และทำให้สมาชิกดังกล่าวไม่สามารถรับการแจ้งจากบริษัทได้ ให้ถือว่าสมาชิกดังกล่าวได้รับการแจ้งดังกล่าวแล้ว ณ เวลาที่ต้องได้รับหากบริษัทแจ้งไป
ข้อ 7 (การจัดการ ID ผู้ใช้และรหัสผ่าน)
 • 1. สมาชิกทุกคนต้องใช้ ID ผู้ใช้และรหัสผ่านที่ลงทะเบียนไว้เมื่อลงทะเบียนสมาชิก เพื่อรับบริการส่วนบุคคลที่มีการนำเสนอหรือเผยแพร่
 • 2. หลังเสร็จสิ้นกระบวนการลงทะเบียนสมาชิก สมาชิกมีหน้าที่จัดการ ID ผู้ใช้และรหัสผ่านอย่างเหมาะสม
 • 3. ห้ามสมาชิกอนุญาตให้บุคคลที่สามใช้ ให้ยืม มอบ จำนำ ขาย เปลี่ยนชื่อ หรือประมวลผล ซึ่ง ID ผู้ใช้และรหัสผ่านไม่ว่าด้วยวิธีใดก็ตาม
 • 4. บริษัทไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้นต่อการเสียประโยชน์หรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดจากการจัดการ ID ผู้ใช้และรหัสผ่านที่ไม่เหมาะสมหรือการใช้โดยมิชอบและการใช้งานโดยบุคคลที่สาม สมาชิกดังกล่าวต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว
 • 5. กรณีที่สมาชิกไม่สามารถรับบริการส่วนบุคคลเนื่องจากลืมหรือใส่ ID ผู้ใช้หรือรหัสผ่านผิด สมาชิกดังกล่าวสามารถแจ้งเรื่องดังกล่าวต่อบริษัทและออกรหัสผ่านใหม่ได้ โดยใช้หน้าจอพิเศษของเว็บไซต์นี้
 • 6. กรณีที่ถูกขโมย ID ผู้ใช้และรหัสผ่าน หรือพบว่าถูกใช้โดยบุคคลที่สาม สมาชิกต้องแจ้งบริษัททันที และปฏิบัติตามทุกคำสั่งของบริษัท
ข้อ 8 (การออกจากการเป็นสมาชิก)

กรณีที่สมาชิกต้องการออกจากการเป็นสมาชิก สมาชิกดังกล่าวต้องแจ้งบริษัทให้ทราบถึงความประสงค์ในการออกจากการเป็นสมาชิก โดยใช้หน้าจอพิเศษของเว็บไซต์นี้

ข้อ 9 (สภาพแวดล้อมสำหรับใช้บริการส่วนบุคคล)
 • 1. สมาชิกต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการรับบริการส่วนบุคคล รวมถึงการเตรียมและใช้อุปกรณ์และซอฟต์แวร์ที่จำเป็นทั้งหมดแต่เพียงผู้เดียว
 • 2. บริษัทและผู้ให้บริการไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้นต่อปัญหาหรือผลกระทบของปัญหาใด ๆ ที่อาจเกิดจากการที่บริการไม่สามารถทำงานได้อย่างเหมาะสม เนื่องจากความผิดปกติของอุปกรณ์และซอฟต์แวร์ที่สมาชิกใช้ ติดตั้ง หรือเลือกเพื่อการใช้งานที่เกี่ยวกับบริการดังกล่าว
ข้อ 10 (ความรับผิดชอบของสมาชิก)
 • 1. สมาชิกต้องปฏิบัติตามข้อตกลงสำหรับสมาชิกนี้และข้อตกลงส่วนบุคคล รวมถึงกฎระเบียบทั้งทางเทคนิค/ทางศีลธรรมอันดีของอินเทอร์เน็ตอย่างเคร่งครัด หากบริษัทหรือผู้ให้บริการได้รับความเสียหายจากการที่สมาชิกไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงสำหรับสมาชิกนี้หรือปฏิบัติไม่เหมาะสมหรือกระทำผิดกฎหมาย อาจมีการเรียกเก็บค่าเสียหายจากสมาชิกดังกล่าว
 • 2. บริษัทและผู้ให้บริการไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้นต่อข้อพิพาทใด ๆ ที่เกิดระหว่างสมาชิกและบุคคลที่สาม และความเสียหายใด ๆ ที่สมาชิกสร้างแก่บุคคลที่สาม ในการใช้เว็บไซต์นี้หรือบริการส่วนบุคคล สมาชิกดังกล่าวต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายและดำเนินการแก้ไขปัญหาแต่เพียงผู้เดียว
 • 3. ในการส่งข้อมูลที่จำเป็นต่อการประมวลผลการสมัครหรือธุรกรรมของบริการส่วนบุคคล (ต่อไปนี้เรียกว่า “ข้อมูลการสมัคร”) สมาชิกต้องปฏิบัติตามวิธีและแนวทางด้านความมั่นคงปลอดภัยที่บริษัทหรือผู้ให้บริการกำหนดอย่างเคร่งครัด บริษัทและผู้ให้บริการไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้นต่อผลลัพธ์ใด ๆ ที่เกิดจากการไม่ปฏิบัติตามวิธีหรือแนวทางด้านความมั่นคงปลอดภัยดังกล่าว
ข้อ 11 (ความรับผิดชอบของบริษัท)
 • 1. บริษัทไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้นต่อคอนเทนต์ของข้อมูลเกี่ยวกับบริการส่วนบุคคล หรือผลของข้อตกลงการทำธุรกรรมเกี่ยวกับบริการดังกล่าว้ หรือการรับส่งบริการดังกล่าว ยกเว้นกรณีที่บริษัทเป็นผู้ให้บริการและเป็นการกระทำโดยเจตนาหรือประมาทอย่างร้ายแรง
 • 2. บริษัทไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้นต่อการสัญญาว่าข้อมูลการสมัครที่สมาชิกส่งจะมาถึงระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัทอย่างปลอดภัยและการสัญญาว่าข้อมูลที่ระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัทได้รับจะตรงกับข้อมูลที่สมาชิกส่ง
 • 3. บริษัทไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้นต่อความเสียหายที่เกิดจากการที่ข้อมูลที่ผู้ให้บริการรับจากสมาชิกไม่ถูกส่งผ่านระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัท ยกเว้นกรณีของความเสียหายปกติที่เกิดจากการไม่ส่งผ่านเนื่องจากการเจตนาไม่ปฏิบัติหรือประมาทอย่างร้ายแรงของบริษัท โดยให้การรับผิดชอบชดเชยค่าเสียหายนี้ไม่เกินค่าบริการที่เกี่ยวข้องกับบริการดังกล่าว และจำกัดเฉพาะความเสียหายที่สมาชิกได้รับโดยตรงในปัจจุบันเท่านั้น
 • 4. บริษัทไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น (ยกเว้นกรณีที่มีกำหนดแยกไว้ต่างหาก) ต่อความเสียหายใด ๆ ที่สมาชิกหรือบุคคลที่สามอาจได้รับจากการใช้บริการส่วนบุคคลไม่ว่าจะมีความเสียหายเกิดขึ้นหรือไม่ก็ตาม ซึ่งเป็นผลของการเปลี่ยนแปลง ล่าช้า หรือระงับบริการส่วนบุคคล เนื่องจากการรั่วไหลหรือสูญหายของข้อมูลที่ลงทะเบียนหรือนำเสนอในบริการส่วนบุคคล หรือจากสถานะที่สามารถใช้งานได้ของบริการส่วนบุคคล หรือจากการสิ้นสุดหรือหยุดบริการดังกล่าว (ยกเว้นกรณีที่บริษัทเป็นผู้ให้บริการ)
ข้อ 12 (การแจ้งสมาชิก)
 • 1. การแจ้งทั้งหมด (ยกเว้นข้อตกลงพิเศษที่กำหนดในข้อตกลงส่วนบุคคล) จากบริษัทหรือผู้ให้บริการจะเป็นการประกาศในเว็บไซต์นี้ ส่งอีเมล หรือส่งผ่านวิธีที่บริษัทเห็นว่าเหมาะสม
 • 2. เมื่อใดก็ตามที่มีการแจ้งที่กำหนดในข้อย่อยก่อนหน้านี้ผ่านเว็บไซต์นี้ ให้ถือว่าได้ส่งถึงสมาชิก ณ เวลาที่แสดงบนเว็บไซต์นี้และสมาชิกเข้ามายังเว็บไซต์นี้แล้วสามารถดูการแจ้งดังกล่าวได้
ข้อ 13 (การเรียกเก็บค่าบริการส่วนบุคคล)
 • 1. สมาชิกมีหน้าที่ชำระค่าสินค้าและบริการส่วนบุคคลที่รับไปในราคารวมภาษีทั้งหมด
 • 2. กรณีที่บริษัทบัตรเครดิต บริษัทสินเชื่อ/เงินกู้ หรือสถาบันการเงินกำหนดเงื่อนไขบริการ เงื่อนไขการชำระเงิน วงเงินสินเชื่อ หรือข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่นแยกต่างหาก ในการชำระค่าบริการและค่าธรรมเนียมของบริการส่วนบุคคล ให้ถือว่าข้อกำหนดและเงื่อนไขดังกล่าวมีผลบังคับใช้
 • 3. กรณีที่เกิดข้อพิพาทระหว่างสมาชิกและบริษัทบัตรเครดิต สถาบันการเงิน หรือบริษัทสินเชื่อ/เงินกู้ บริษัทจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น และคู่กรณีดังกล่าวต้องแก้ไขข้อพิพาททั้งหมดด้วยตัวเอง
ข้อ 14 (การเปลี่ยนแปลงบริการส่วนบุคคล)
 • 1. บริษัทและผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงคอนเทนต์ของบริการส่วนบุคคลโดยไม่แจ้งให้สมาชิกทราบล่วงหน้า
 • 2. บริษัทและผู้ให้บริการไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้นต่อความเสียหายหรือผลไม่ดีใด ๆ ที่อาจเกิดต่อสมาชิก เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงที่ระบุข้างต้น
ข้อ 15 (การหยุดและสิ้นสุดบริการส่วนบุคคล)
 • 1. ในกรณีที่เข้าข่ายเงื่อนไขใดต่อไปนี้ บริษัทและผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ในการหยุดหรือสิ้นสุดบริการส่วนบุคคลทั้งหมดหรือบางส่วน โดยไม่แจ้งให้สมาชิกทราบล่วงหน้า
  • (1) ต้องตรวจสอบเพื่อซ่อมบำรุงหรืออัปเกรดอุปกรณ์หรือระบบ (ที่จำเป็นต่อการให้บริการส่วนบุคคล) ตามระยะเวลาที่กำหนดหรือโดยฉุกเฉิน
  • (2) การนำเสนอบริการส่วนบุคคลเป็นไปได้ยากมาก เนื่องจากไฟไหม้ ไฟดับ ภัยพิบัติ หรือสถานการณ์อื่นที่จัดเป็นภัยธรรมชาติ
  • (3) ผู้ให้บริการโทรคมนาคมไม่ทำหรือไม่สามารถทำหน้าที่ได้
  • (4) กรณีอื่นใดที่บริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่านำเสนอหรือเผยแพร่บริการส่วนบุคคลได้ยากมาก
 • 2. บริษัทและผู้ให้บริการไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้นต่อความเสียหายหรือผลไม่ดีใด ๆ ที่เกิดต่อสมาชิกหรือบุคคลที่สาม เนื่องจากการหยุดหรือสิ้นสุดบริการส่วนบุคคล
ข้อ 16 (การรับการติดต่อสอบถาม/เรื่องร้องเรียน)

สำหรับการติดต่อสอบถามและร้องเรียนจากสมาชิกเกี่ยวกับบริการส่วนบุคคล หากแจ้งปัญหาดังกล่าวโดยใช้หน้าจอพิเศษของเว็บไซต์นี้ บริษัทหรือผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้องจะรับเรื่องดังกล่าว

ข้อ 17 (กฎหมายที่ใช้บังคับ)

ให้การตีความข้อตกลงสำหรับสมาชิกนี้และแต่ละข้อตกลงสำหรับบริการส่วนบุคคล รวมถึงการทำสัญญา การมีผล และการดำเนินการตามสัญญาเหล่านี้ เป็นไปตามกฎหมายประเทศญี่ปุ่น

ข้อ 18 (การระงับข้อพิพาทและศาลที่มีเขตอำนาจ)
 • 1. กรณีที่เกิดข้อพิพาทระหว่างสมาชิกกับบริษัทหรือผู้ให้บริการ และข้อพิพาทดังกล่าวเกี่ยวกับข้อตกลงสำหรับสมาชิกนี้หรือข้อตกลงสำหรับบริการส่วนบุคคล ให้ลองพยายามแก้ไขข้อพิพาทดังกล่าวด้วยการหารือร่วมกันอย่างจริงใจระหว่างผู้เกี่ยวข้อง
 • 2. ให้ศาลที่มีเขตอำนาจในการแก้ไขข้อพิพาทที่เกี่ยวกับบริษัทหรือผู้ให้บริการ ซึ่งเกิดจากข้อตกลงสำหรับสมาชิกนี้หรือข้อตกลงสำหรับบริการส่วนบุคคล เป็นศาลเขตโตเกียวหรือศาลพิจารณาคดีแบบรวบรัดโตเกียว
ข้อ 19 (การเริ่มใช้ข้อตกลงสำหรับสมาชิก)

ข้อตกลงสำหรับสมาชิกนี้มีผลและประกาศใช้ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2008 เวลาประเทศญี่ปุ่น

แก้ไขบางส่วนในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2016 และประกาศใช้ในวันเดียวกัน
แก้ไขบางส่วนในวันที่ 27 มิถุนายน 2021 และประกาศใช้ในวันเดียวกัน
(ผู้ทดลองใช้งานมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2021)

JR-EAST Train Reservation ข้อตกลงการใช้งาน

บริการนี้เป็นบริการจำหน่ายตั๋วโดยสารที่บริษัทกำหนด (รวมถึงที่บริษัทกำหนดแยกต่างหาก ในตั๋วโดยสารสำหรับการเดินทางส่วนบุคคลที่จำหน่ายตามที่กำหนดในเงื่อนไขการขนส่งพิเศษตามข้อ 22-2 วรรค 1 ของกฎการให้บริการสำหรับผู้โดยสาร (ประกาศ East Japan Railway Company ที่ 4 เดือนเมษายน 1987 ต่อไปนี้เรียกว่า "กฎสำหรับผู้โดยสาร") ของบริษัท และต่อจากนี้ให้มีความหมายเช่นนี้) ใน "JR-EAST Train Reservation" ที่ East Japan Railway Company (ต่อไปนี้เรียกว่า "บริษัท") ให้บริการอยู่บนอินเทอร์เน็ต การใช้บริการนี้จะถือว่ายอมรับทุกเงื่อนไขและทุกข้อของข้อตกลงนี้ กรุณาอ่านข้อตกลงนี้ให้ดี

ในการใช้บริการนี้ ต้องลงทะเบียนสมาชิก "JR-EAST Train Reservation" ตามวิธีที่บริษัทกำหนดจากหน้าลงทะเบียนสมาชิกของ "JR-EAST Train Reservation" และยอมรับข้อตกลงนี้

ให้คำที่ใช้ในข้อตกลงนี้มีความหมายเดียวกับในกฎสำหรับผู้โดยสารของบริษัท ยกเว้นกรณีที่มีกำหนดเป็นอย่างอื่นในข้อตกลงนี้

บทที่ 1 (การใช้งาน JR-EAST Train Reservation)

บทความ 1 (คำจำกัดความ)

ในข้อตกลงนี้ข้อกำหนดต่อไปนี้ใช้กับความหมายดังต่อไปนี้

 • 1. "JR-EAST Train Reservation" หมายถึง เว็บไซต์ที่ให้บริการแต่ละบริการบนอินเทอร์เน็ตของบริษัท
 • 2. "แต่ละบริการ" หมายถึง บริการจอง ฯลฯ ที่มอบข้อมูลบน "JR-EAST Train Reservation" (ต่อไปนี้เรียกว่า "บริการจองประเภทต่าง ๆ") และบริการแต่ละรายการที่แสดงข้อมูล ส่งต่อการยื่นเรื่องของผู้ใช้งาน ฯลฯ ซึ่งเกี่ยวกับบริการจองประเภทต่าง ๆ
 • 3. "ผู้ให้บริการ" หมายถึง ผู้ที่ให้บริการแต่ละบริการใน "JR-EAST Train Reservation"
 • 4. "ผู้ใช้งาน" หมายถึง ลูกค้าที่เข้าถึง "JR-EAST Train Reservation" และรับบริการแต่ละบริการ
 • 5. "สมาชิก" หมายถึง ผู้ใช้งานที่ลงทะเบียนข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทและผู้ให้บริการกำหนด เช่น ID ผู้ใช้, รหัสผ่าน ฯลฯ (ต่อไปนี้เรียกว่า "ข้อมูลสมาชิก") ล่วงหน้า เพื่อใช้บริการเฉพาะสำหรับสมาชิกใน "JR-EAST Train Reservation" และบริษัทอนุมัติการลงทะเบียนดังกล่าว ทั้งนี้ กำหนดวิธีลงทะเบียนของสมาชิก การจัดการข้อมูลสมาชิก ฯลฯ แยกต่างหากเป็น "ข้อตกลงสำหรับสมาชิก JR-EAST Train Reservation"
บทความ 2 (ขอบเขตและการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด)
 • 1. ข้อตกลงนี้มีผลบังคับใช้ต่อทุกคนที่ใช้ "JR-EAST Train Reservation"
 • 2. ผู้ให้บริการของบริษัทสามารถกำหนดข้อตกลง ข้อกำหนด คำแนะนำการใช้งาน ฯลฯ ของแต่ละบริการ (ต่อไปนี้เรียกว่า "ข้อตกลงของแต่ละบริการ") และ "ข้อตกลงสำหรับสมาชิก JR-EAST Train Reservation" (ต่อไปนี้เรียกรวมข้อตกลงของแต่ละบริการและ "ข้อตกลงสำหรับสมาชิก JR-EAST Train Reservation" ว่า "ข้อตกลงของแต่ละบริการ ฯลฯ") นอกเหนือจากข้อตกลงนี้ได้ และให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงนี้สำหรับบริการดังกล่าว กรณีที่ข้อตกลงของแต่ละบริการ ฯลฯ แตกต่างจากข้อตกลงนี้ ให้ใช้ข้อตกลงของแต่ละบริการ, "ข้อตกลงสำหรับสมาชิก JR-EAST Train Reservation" และข้อตกลงนี้ตามลำดับ
 • 3. บริษัทจะแก้ไขข้อตกลงนี้ด้วยดุลพินิจของบริษัทในกรณีต่อไปนี้ ตามที่กำหนดในมาตรา 548 วรรค 4 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งประเทศญี่ปุ่น
  • (1) เมื่อการแก้ไขข้อตกลงนี้เป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้งานโดยทั่วไป
  • (2) เมื่อการแก้ไขข้อตกลงนี้ไม่ขัดต่อวัตถุประสงค์ของสัญญา และความจำเป็นในการแก้ไข ความเหมาะสมของเนื้อหาหลังแก้ไข เนื้อหาการแก้ไข และรายการอื่นที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขมีความสมเหตุสมผล
 • 4. กรณีที่จะแก้ไขข้อตกลงนี้ตามที่ระบุในข้อย่อยก่อนหน้า บริษัทจะแจ้งการแก้ไขดังกล่าว เนื้อหาหลังแก้ไข และช่วงเวลาที่จะมีผลบังคับใช้ใน "JR-EAST Train Reservation"
ข้อ 3 (การจัดการข้อมูลสมาชิก ฯลฯ)

ข้อมูลสมาชิกและข้อมูลที่ผู้ให้บริการต่าง ๆ ได้รับจากกระบวนการใช้งานแต่ละบริการของผู้ใช้งาน รวมถึงการจัดการข้อมูลเหล่านี้ เป็นไปตามนโยบายพื้นฐานเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทกำหนดแยกต่างหาก "ข้อตกลงสำหรับสมาชิก JR-EAST Train Reservation" และข้อตกลงนี้

บทความ 4 (สภาพแวดล้อมการใช้งานสำหรับแต่ละบริการ)
 • 1. ผู้ใช้งานต้องตรวจสอบสภาพแวดล้อมการใช้งานที่แนะนำล่วงหน้า
 • 2. ผู้ใช้งานต้องติดตั้งและใช้อุปกรณ์ ซอฟต์แวร์ ฯลฯ ที่เหมาะสมและจำเป็นต่อการรับแต่ละบริการ (ต่อไปนี้เรียกว่า "อุปกรณ์ของผู้ใช้งาน ฯลฯ") ด้วยตนเองและด้วยความรับผิดชอบของตนเอง
 • 3. บริษัทไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้นในกรณีที่ฟังก์ชันของแต่ละบริการ ไม่สามารถทำงานได้ปกติเนื่องจากอุปกรณ์ของผู้ใช้งาน ฯลฯ รวมถึงผลกระทบใด ๆ จากการไม่สามารถทำงานได้ปกติดังกล่าว ยกเว้นกรณีที่บริษัทเจตนาหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง
ข้อ 5 (ข้อห้ามและความรับผิดชอบของผู้ใช้งาน)
 • 1. ห้ามผู้ใช้งานกระทำการต่อไปนี้ในการใช้แต่ละบริการ
  • (1) การละเมิดหรืออาจละเมิดสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา เช่น ลิขสิทธิ์ สิทธิ์ในเครื่องหมายการค้า ฯลฯ ตลอดจนสิทธิ์อื่น ๆ ของบริษัทหรือบุคคลที่สาม
  • (2) การละเมิดหรืออาจละเมิดทรัพย์สิน ความเป็นส่วนตัว สิทธิ์ในภาพบุคคล หรือสิทธิ์ในชื่อเสียงของบริษัทหรือบุคคลที่สาม
  • (3) การใส่ร้ายหรือทำลายชื่อเสียงหรือความน่าเชื่อถือของบริษัทหรือบุคคลที่สาม
  • (4) การกระทำผิดหรืออาจผิดศีลธรรมอันดี
  • (5) การกระทำผิดหรืออาจผิดกฎหมาย
  • (6) การกระทำอันเป็นอาชญากรรม การกระทำอันนำไปสู่หรืออาจนำไปสู่อาชญากรรม
  • (7) การปลอมแปลงหรือลบข้อมูลที่ใช้ในแต่ละบริการหรือเนื้อหาของแต่ละบริการ
  • (8) การใช้หรือส่งโปรแกรมไม่พึงประสงค์ เช่น ไวรัสคอมพิวเตอร์ ฯลฯ
  • (9) การใช้บัตรเครดิตโดยมิชอบในการใช้แต่ละบริการ
  • (10) การกระทำที่ไม่เหมาะสมหรือใช้ข้อมูลเท็จในการจอง ยื่นเรื่อง ฯลฯ
  • (11) การลงทะเบียนสมาชิก จอง หรือยื่นเรื่องแทนผู้อื่นโดยไม่ได้รับการยินยอมจากเจ้าตัว
  • (12) การขัดขวางการใช้แต่ละบริการของผู้ใช้งานคนอื่น
  • (13) การทำให้เกิดหรืออาจเกิดความเสียหายต่ออุปกรณ์ของบริษัทหรือบุคคลที่สาม หรือต่อการใช้งานหรือการบริหารอุปกรณ์ ฯลฯ สำหรับแต่ละบริการ
  • (14) การแฮกหรือเข้าถึงโดยมิชอบต่อฮาร์ดแวร์หรือซอฟต์แวร์ รวมถึงการทำให้เกิดความเสียหายต่ออุปกรณ์ ฯลฯ ของแต่ละบริการ
  • (15) การขัดขวางหรืออาจขัดขวางการให้บริการแต่ละบริการ
  • (16) การวิเคราะห์ รีเวิร์สเอ็นจิเนียริ่ง หรือการกระทำอื่นใดอันเป็นการพยายามทำให้ได้มาซึ่งซอร์สโค้ดของซอฟต์แวร์ของแต่ละบริการ
  • (17) การทำให้ได้มาซึ่งข้อมูลจาก "JR-EAST Train Reservation" และนำไปใช้ต่อโดยการแก้ไข ทำซ้ำ ฯลฯ เพื่อใช้เชิงพาณิชย์โดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัท ทั้งที่ทำด้วยตนเองและที่ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
  • (18) การกรอกข้อมูลด้วยวิธีอื่นที่ไม่ได้เป็นการกรอกด้วยมือมนุษย์ อาทิ การใช้โปรแกรม เช่น RPA, Bot, Crawler ฯลฯ
  • (19) การกระทำอื่นที่บริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่เหมาะสม
 • 2. หากบริษัทรับรู้หรือตรวจพบว่าผู้ใช้งานกระทำการตามที่ระบุในแต่ละรายการของข้อย่อยก่อนหน้า บริษัทอาจพิจารณาดำเนินมาตรการ เช่น ตัดการเชื่อมต่อ ฯลฯ เพื่อปกป้องระบบและความมั่นคงในการให้บริการ
 • 3. บริษัทไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้นต่อความเสียหายที่เกิดกับผู้ใช้งานจากการดำเนินมาตรการที่ระบุในข้อย่อยก่อนหน้า ยกเว้นกรณีที่บริษัทเจตนาหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง ทำให้ดำเนินมาตรการ เช่น ตัดการเชื่อมต่อ ฯลฯ ผิดพลาด
 • 4. บริษัทอาจเรียกค่าเสียหายจากผู้ใช้งาน ในกรณีที่บริษัทหรือผู้ให้บริการได้รับความเสียหายจากการกระทำผิดข้อตกลงนี้ การกระทำไม่เหมาะสม หรือการกระทำผิดกฎหมายของผู้ใช้งานดังกล่าว
 • 5. ในการส่งข้อมูลการยื่นเรื่องของบริการจองประเภทต่าง ๆ (ต่อไปนี้เรียกว่า "ข้อมูลการยื่นเรื่อง") ผู้ใช้งานต้องปฏิบัติตามขั้นตอนด้านความมั่นคงปลอดภัยและขั้นตอนที่บริษัทหรือผู้ให้บริการกำหนดอย่างเคร่งครัด บริษัทจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้นต่อผลจากการละเลยการปฏิบัติดังกล่าว ยกเว้นกรณีที่บริษัทเจตนาหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง
 • 6. กรณีที่เกิดข้อพิพาทระหว่างผู้ใช้งานและบุคคลที่สาม ผู้ใช้งานสร้างความเสียหายแก่บุคคลที่สาม ฯลฯ ให้ผู้ใช้งานรับผิดชอบแก้ไขด้วยตนเอง และบริษัทจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น ยกเว้นกรณีที่บริษัทเจตนาหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง
บทความ 6 (ความรับผิดชอบของเรา)
 • 1. บริษัทแก้ไขข้อมูลที่ระบุใน "JR-EAST Train Reservation" ด้วยเจตนาอันดี แต่ไม่ได้เป็นการรับประกันความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลที่ระบุ
 • 2. บริษัทไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้นต่อคอนเทนต์ของข้อมูลเกี่ยวกับบริการแต่ละรายการ หรือผลของข้อตกลงการทำธุรกรรมเกี่ยวกับบริการดังกล่าว หรือการรับส่งบริการดังกล่าว ยกเว้นกรณีที่บริษัทเป็นผู้ให้บริการและเป็นการกระทำโดยเจตนาหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง
 • 3. บริษัทไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้นต่อการพิสูจน์ว่าข้อมูลการยื่นเรื่องที่ผู้ใช้งานส่งได้มาถึงระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัทหรือไม่ และข้อมูลการยื่นเรื่องที่มาถึงระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัทมีเนื้อหาเหมือนกับที่ผู้ใช้งานส่งหรือไม่ ยกเว้นกรณีที่บริษัทเจตนาหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง ทำให้ไม่สามารถส่งข้อมูลการยื่นเรื่องที่ระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัทได้รับจากผู้ใช้งานต่อไปให้ผู้ให้บริการได้
 • 4. บริษัทไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น (ยกเว้นกรณีที่มีกำหนดแยกไว้ต่างหาก) ต่อความเสียหายใด ๆ ที่สมาชิกหรือบุคคลที่สามอาจได้รับจากการใช้บริการแต่ละรายการไม่ว่าจะมีความเสียหายเกิดขึ้นหรือไม่ก็ตาม ซึ่งเป็นผลของการเปลี่ยนแปลง ล่าช้า หรือระงับบริการแต่ละรายการ เนื่องจากการรั่วไหลหรือสูญหายของข้อมูลที่ลงทะเบียนหรือนำเสนอในบริการแต่ละรายการ หรือจากสถานะที่สามารถใช้งานได้ของบริการแต่ละรายการ หรือจากการสิ้นสุดหรือหยุดบริการดังกล่าว (ยกเว้นกรณีที่บริษัทเป็นผู้ให้บริการ)
 • 5. บริษัทและบริษัทรถไฟโดยสารที่เกี่ยวข้องไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น แม้สมาชิกหรือบุคคลที่สามจะได้รับความเสียหายหรือเสียประโยชน์ด้วยเหตุผลต่อไปนี้
  • 1) ข้อมูลที่สมาชิกลงทะเบียนใน "JR-EAST Train Reservation" หรือข้อมูลอื่นในการยื่นเรื่องให้บริษัทแตกต่างจากความเป็นจริง (รวมถึงการระบุผิด ระบุไม่ครบ ฯลฯ)
  • 2) การเข้าใจเวลาทำการของเคาน์เตอร์บริการ ฯลฯ หรือจุดที่สามารถส่งมอบตั๋วโดยสารที่ซื้อจากบริการนี้ผิด หรือการทำเอกสารหลักฐานที่จำเป็นต่อการส่งมอบเสียหายหรือสูญหาย
  • 3) การให้บริการขัดข้อง การหยุดให้บริการชั่วคราว การหยุดให้บริการ การจำกัดการเข้าถึง หรือการยกเลิกบริการนี้ ฯลฯ ที่กำหนดในข้อ 10, ข้อ 23, ข้อ 24 และข้อ 25
  • 4) อุปกรณ์ที่ใช้งานหรืออุปกรณ์สื่อสาร ฯลฯ ของสมาชิกชำรุดหรือตั้งค่าผิด หรือการสื่อสารขัดข้อง ฯลฯ
  • 5) การตอบการติดต่อสอบถามทางแบบฟอร์มล่าช้า ฯลฯ
  • 6) ข้อมูล ID และรหัสผ่านที่สมาชิกตั้ง รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลการทำธุรกรรมอื่น ๆ รั่วไหลจากการโจมตีทางไซเบอร์ ไวรัสคอมพิวเตอร์ การดักจับสัญญาณ ฯลฯ แม้บริษัทจะดำเนินมาตรการด้านความปลอดภัยอย่างเพียงพอแล้ว
  • 7) มีไวรัสคอมพิวเตอร์ติดไปกับอีเมลที่บริษัทส่งแม้บริษัทจะดำเนินมาตรการด้านความปลอดภัยอย่างเพียงพอแล้ว หรืออีเมลที่บริษัทส่งมีขนาดเกินกว่าที่อุปกรณ์ที่ใช้งานหรืออุปกรณ์สื่อสาร ฯลฯ ของสมาชิกรับได้ แม้บริษัทจะพิจารณาแล้วว่าเป็นขนาดที่เหมาะสมที่ใช้ส่งกันโดยทั่วไปในสังคม
  • 8) กรณีอื่นที่ทำให้สมาชิกหรือบุคคลที่สามเสียประโยชน์จากบริการนี้ แม้บริษัทจะระวังอย่างเพียงพอแล้ว
 • 6. สมาชิกต้องรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดกับบริษัทหรือบริษัทรถไฟโดยสารที่เกี่ยวข้องจากการกระทำผิดข้อตกลงนี้ ไม่ว่าจะเจตนาหรือประมาทหรือไม่ก็ตาม
บทความ 7 (วิธีการแจ้งเตือนผู้ใช้)
 • 1. บริษัทและผู้ให้บริการจะแจ้งเรื่องต่าง ๆ ให้ผู้ใช้งานทราบโดยการแสดงบน "JR-EAST Train Reservation" หรือส่งอีเมล หรือวิธีอื่นที่บริษัทเห็นว่าเหมาะสม ยกเว้นกรณีที่มีกำหนดเป็นอย่างอื่นในข้อตกลงของแต่ละบริการ ฯลฯ
 • 2. กรณีที่การแจ้งในข้อย่อยก่อนหน้านี้ดำเนินการทางอีเมล จะถือว่าการแจ้งเสร็จสมบูรณ์เมื่อบริษัทส่งอีเมลไปยังอีเมลแอดเดรสที่สมาชิกลงทะเบียนไว้ แม้ว่าอีเมลดังกล่าวจะเกิดข้อผิดพลาดใด ๆ ก็ตาม ทั้งนี้ บริษัทไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้นต่อความเสียหายที่เกิดกับสมาชิกจากการที่ไม่ได้รับอีเมล ยกเว้นกรณีที่บริษัทเจตนาหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง
ข้อ 8 (วิธีใช้บริการจองประเภทต่าง ๆ ฯลฯ)

ให้วิธีใช้งานบริการจองประเภทต่าง ๆ เช่น จอง ยื่นเรื่อง ยกเลิกการจองหรือยื่นเรื่อง ตลอดจนการดำเนินการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านี้ ฯลฯ ของผู้ใช้งาน รวมถึงช่วงเวลาที่สัญญามีผล และการระงับ หยุด หรือสิ้นสุดบริการจองประเภทต่าง ๆ เป็นไปตามข้อตกลงของแต่ละบริการที่ผู้ให้บริการกำหนดไว้แยกต่างหาก

ข้อ 9 (ค่าบริการของแต่ละบริการ)
 • 1. กรณีที่มีค่าบริการ ค่าใช้งาน ฯลฯ ของแต่ละบริการ (ต่อไปนี้เรียกว่า "ค่าบริการ ฯลฯ") ให้มูลค่าของค่าบริการ ฯลฯ ดังกล่าว รวมถึงวิธีคำนวณ วิธีชำระ มาตรการเมื่อชำระล่าช้า ฯลฯ เป็นไปตามเนื้อหาที่แต่ละบริการกำหนด
 • 2. ผู้ใช้บริการต้องรับผิดชอบภาษีการบริโภคจากค่าบริการ ฯลฯ ของแต่ละบริการ ตลอดจนภาษีศุลกากรและภาษีอื่น ๆ ทั้งหมดจากการทำธุรกรรม
 • 3. ในการชำระค่าบริการ ฯลฯ กรณีที่บริษัทบัตรเครดิต ฯลฯ กำหนดเงื่อนไขการใช้บริการ เงื่อนไขการชำระเงิน การตั้งค่าวงเงิน ฯลฯ เอาไว้แยกต่างหาก ให้เป็นไปตามที่กำหนดดังกล่าว
 • 4. กรณีที่เกิดข้อพิพาทระหว่างผู้ใช้บริการและบริษัทบัตรเครดิตที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ให้ทั้งสองฝ่ายแก้ไขด้วยตนเอง และบริษัทจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น ยกเว้นกรณีที่บริษัทเจตนาหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง
ข้อ 10 (การระงับ/หยุด/เปลี่ยนแปลง/สิ้นสุดบริการ)
 • 1. บริษัทอาจเปลี่ยนแปลงเนื้อหาหรือสิ้นสุดแต่ละบริการ (ยกเว้นบริการจองประเภทต่าง ๆ) โดยไม่แจ้งให้ผู้ใช้งานทราบล่วงหน้า
 • 2. ในกรณีที่เข้าข่ายเหตุผลอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ บริษัทอาจระงับหรือหยุดให้บริการหรือจำกัดการเข้าถึงแต่ละบริการทั้งหมดหรือบางส่วน โดยไม่แจ้งให้ผู้ใช้งานทราบล่วงหน้า
  • (1) การซ่อมบำรุงหรืออัปเดตอุปกรณ์หรือระบบที่ใช้สำหรับให้บริการแต่ละบริการ ทั้งที่เป็นการดำเนินการเป็นระยะและในกรณีฉุกเฉิน
  • (2) ไม่สามารถให้บริการแต่ละบริการได้เนื่องจากเหตุผลที่ไม่อาจเลี่ยงได้ เช่น ไฟไหม้, ไฟดับ, โรคระบาด, ภัยธรรมชาติ เช่น แผ่นดินไหว น้ำท่วม พายุ ฯลฯ, สงคราม, จลาจล, ข้อพิพาทแรงงาน ฯลฯ
  • (3) ผู้ประกอบการสื่อสารโทรคมนาคมไม่สามารถให้บริการได้
  • (4) บริษัทต้องหยุดให้บริการหรือระงับการให้บริการชั่วคราวในแต่ละบริการ หรือบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าให้บริการแต่ละบริการต่อไปได้ยาก เนื่องจากเหตุผลทางเทคนิคหรือทางการบริหาร
  • (5) กรณีอื่น ๆ ที่บริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลง/ระงับและจำกัดการเข้าถึงบริการนี้จากสมาชิก เนื่องจากเหตุผลทางการบริหาร
 • 3. บริษัทไม่รับผิดชอบต่อการเสียประโยชน์และความเสียหายที่เกิดกับผู้ใช้งานหรือบุคคลที่สามเนื่องจากการดำเนินมาตรการใน 2 ข้อย่อยก่อนหน้านี้ ยกเว้นกรณีที่บริษัทเจตนาหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง
ข้อ 11 (ลิขสิทธิ์ สิทธิ์ในเครื่องหมายการค้า ฯลฯ)
 • 1. ลิขสิทธิ์ของคอนเทนต์ (บทความ รูปภาพ วิดีโอ เสียง ฯลฯ) ทั้งหมดที่อยู่ใน "JR-EAST Train Reservation" รวมถึงสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ๆ เป็นของบริษัทหรือเจ้าของสิทธิ์ผู้อนุญาตให้บริษัทใช้สิทธิ์ดังกล่าว
 • 2. ห้ามใช้ ทำซ้ำ ฯลฯ ซึ่งคอนเทนต์เหล่านี้ทั้งหมดหรือบางส่วน ไม่ว่าจะมีการดัดแปลงหรือไม่ก็ตาม เพื่อวัตถุประสงค์ส่วนบุคคลหรือเกินขอบเขตที่กฎหมายอนุญาตอย่างชัดเจน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทล่วงหน้าอย่างเด็ดขาด
 • 3. สิทธิ์เกี่ยวกับเครื่องหมายการค้า (เครื่องหมายบริการและเครื่องหมายการค้า) ทั้งหมดใน "JR-EAST Train Reservation" เป็นของบริษัทหรือเจ้าของสิทธิ์ผู้อนุญาตให้บริษัทใช้สิทธิ์ดังกล่าว ห้ามใช้เครื่องหมายการค้าใน "JR-EAST Train Reservation" โดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทหรือเจ้าของสิทธิ์ (กรณีที่บริษัทแสดงเครื่องหมายการค้าโดยได้รับอนุญาตไลเซนส์) ล่วงหน้าอย่างเด็ดขาด
ข้อ 12 (การรับคำถาม ฯลฯ)

บริษัทหรือผู้รับจ้างของบริษัทจะรับคำถาม ฯลฯ เกี่ยวกับแต่ละบริการจากผู้ใช้งาน โดยจะแสดงช่องทางติดต่อใน "JR-EAST Train Reservation" บริษัทและผู้รับจ้างอาจขอบันทึกเนื้อหาคำถาม ฯลฯ ที่ได้รับเป็นลายลักษณ์อักษร ฯลฯ และจะจัดการบันทึกดังกล่าวตามข้อ 3 ของข้อตกลงนี้

บทที่ 2 (ตั๋ว)

ข้อ 13 (ตั๋วโดยสารที่มีในบริการนี้)

บริษัทกำหนดขอบเขตของตั๋วโดยสารที่มีในบริการนี้และจำนวนตั๋วโดยสารที่สามารถซื้อพร้อมกันได้ในบริการนี้แยกต่างหาก

ข้อ 14 (การมีผลของตั๋วโดยสาร)
 • 1. ตั๋วโดยสารที่ซื้อจากบริการนี้มีผลตามกฎสำหรับผู้โดยสารและข้อกำหนดการขนส่งอื่นที่บริษัทกำหนด (ต่อไปนี้เรียกว่า "กฎสำหรับผู้โดยสาร ฯลฯ")
 • 2. ตั๋วโดยสารก่อนส่งมอบตามข้อ 18 และตั๋วโดยสารที่ซื้อจากบริการ e-ticket ของชินคันเซ็นตามข้อ 21 มีผลตามที่กำหนดในข้อตกลงนี้โดยไม่ต้องเป็นไปตามที่ระบุในข้อย่อยก่อนหน้า และให้รายการที่ไม่มีกำหนดในข้อตกลงนี้เป็นไปตามกฎสำหรับผู้โดยสาร ฯลฯ
ข้อ 15 (การดำเนินการจอง ฯลฯ)
 • 1. การยื่นเรื่องขอจองตั๋วโดยสารจากบริการนี้ สามารถทำได้ตั้งแต่เวลา 10.00 น. ของวันเดียวกันในเดือนก่อนหน้าวันที่โดยสาร (กรณีที่ไม่มีวันดังกล่าวให้ใช้วันที่ 1 ของเดือนที่จะโดยสาร) ถึงวันที่โดยสาร (สำหรับตั๋วระบุที่นั่ง ได้ถึง 6 นาทีก่อนเวลารถไฟออกของขบวนที่จะโดยสาร) การผูกที่นั่งแบบจองล่วงหน้า (Reserved Seat) เข้ากับตั๋วโดยสารพิเศษที่ไม่ได้ซื้อจากบริการนี้ สามารถรับได้ถึงเวลา 23.50 น. ของ 2 วันก่อนวันที่โดยสาร ยกเว้นกรณีที่มีกำหนดเวลายื่นเรื่องแยกต่างหาก ให้เป็นไปตามที่กำหนดดังกล่าว
 • 2. การยื่นเรื่องขอจองตั๋วโดยสารในบริการนี้มีผลเมื่อสมาชิกปฏิบัติตามที่ปรากฏในหน้าจอ "JR-EAST Train Reservation" กรอกเนื้อหาการจอง ฯลฯ (ต่อไปนี้เรียกว่า "ดำเนินการจอง ฯลฯ") เสร็จสมบูรณ์ แล้วกดปุ่มยื่นเรื่อง โดยหากหยุดการดำเนินการจอง ฯลฯ กลางคันไม่ว่าเหตุผลใดก็ตามจะไม่ถือเป็นการยื่นเรื่อง
 • 3. บริษัทจะตอบการยื่นเรื่องที่ระบุในข้อย่อยก่อนหน้าโดยการแจ้งผ่านวิธีที่บริษัทกำหนด
ข้อ 16 (วิธีชำระเงิน)

ต้องใช้บัตรเครดิตในการชำระเงินในบริการนี้ และบริษัทเป็นผู้กำหนดวิธีชำระเงินดังกล่าว สามารถใช้บัตรเครดิตในแต่ละรายการต่อไปนี้และชื่อบนบัตรเป็นของสมาชิกเท่านั้น และให้การใช้บัตรเครดิตเป็นไปตามข้อตกลง ฯลฯ ที่กำหนดโดยบริษัทบัตรเครดิตแต่ละราย หากการชำระเงินไม่เสร็จสมบูรณ์เนื่องจากเกินวงเงินของบัตร ฯลฯ จะถือว่ายื่นเรื่องขอซื้อตั๋วโดยสารไม่สำเร็จ ทั้งนี้ แม้จะเป็นบัตรเครดิตที่กำหนดในแต่ละรายการต่อไปนี้ บริษัทก็อาจไม่อนุญาตให้ใช้

 • (1) VIEW CARD
 • (2) JCB
 • (3) วีซ่า
 • (4) Mastercard
 • (5) AMERICAN EXPRESS
 • (6) Diners Club
ข้อ 17 (การมีผลของสัญญา)
 • 1. ให้สัญญาซื้อตั๋วโดยสารจากบริการนี้มีผลเมื่อสมาชิกยื่นเรื่องขอจองโดยดำเนินการจอง ฯลฯ บน "JR-EAST Train Reservation" เสร็จสมบูรณ์ และบริษัทแสดงการซื้อเสร็จสมบูรณ์บนหน้าจอของ "JR-EAST Train Reservation" หรืออีเมลตอบการซื้อเสร็จสมบูรณ์ถูกส่งไปยังอีเมลแอดเดรสที่สมาชิกลงทะเบียนไว้ อย่างใดอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นก่อน
 • 2. ให้สัญญาการขนส่ง ฯลฯ ตามตั๋วโดยสารที่สมาชิกซื้อจากบริการนี้มีผลระหว่างสมาชิกกับบริษัทและบริษัทรถไฟโดยสารที่เกี่ยวข้อง เมื่อส่งมอบตั๋วโดยสารตามที่ระบุในข้อต่อไปเสร็จสมบูรณ์
 • 3. ให้สัญญาการขนส่ง ฯลฯ ตามตั๋วโดยสารที่ซื้อจากบริการ e-ticket ของชินคันเซ็นมีผลระหว่างสมาชิกกับบริษัทและบริษัทรถไฟโดยสารที่เกี่ยวข้อง พร้อมกับการมีผลของสัญญาซื้อตั๋วโดยสารดังกล่าวในข้อย่อยที่ 1 โดยไม่ต้องเป็นไปตามที่ระบุในข้อย่อยก่อนหน้า
ข้อ 18 (การส่งมอบตั๋วโดยสาร)
 • 1. ตั๋วโดยสารที่สัญญาซื้อจากบริการนี้มีผลแล้ว จะส่งมอบให้ที่เคาน์เตอร์บริการ ฯลฯ ของบริษัทและบริษัทรถไฟโดยสารที่บริษัทกำหนดแยกต่างหาก ภายในวันเวลาที่กำหนดแยกต่างหาก (ต่อไปนี้เรียกว่า "ส่งมอบ")
 • 2. สมาชิกต้องแสดงบัตรเครดิตที่ใช้ชำระเงิน รหัสรับตั๋วหรือรหัสสองมิติ และเอกสารหลักฐานอื่นที่บริษัทกำหนดแยกต่างหาก ในการรับตั๋วโดยสารที่ซื้อจากบริการนี้
 • 3. ให้เวลาทำการในการส่งมอบตั๋วโดยสารที่เคาน์เตอร์บริการ ฯลฯ (ต่อไปนี้เรียกว่า "เวลาทำการของเคาน์เตอร์บริการ ฯลฯ") เป็นไปตามที่บริษัทหรือบริษัทรถไฟโดยสารที่เกี่ยวข้องกำหนดแยกต่างหาก
 • 4. ในการใช้ตั๋วโดยสารที่สัญญาซื้อจากบริการนี้มีผลแล้ว (ยกเว้นกรณีใช้บริการ e-ticket ของชินคันเซ็น) สมาชิกต้องรับการส่งมอบตั๋วโดยสารตามที่ข้อนี้กำหนดล่วงหน้า หากโดยสารโดยที่ยังไม่ได้รับการส่งมอบตั๋วโดยสาร จะจัดการตามกฎสำหรับผู้โดยสารข้อ 264 ข้อย่อยที่ 1 (1), ข้อ 266 และข้อ 267
ข้อ 19 (การคืนเงินค่าตั๋วโดยสาร)
 • 1. หากไม่จำเป็นต้องใช้ตั๋วโดยสารที่สัญญาซื้อจากบริการนี้มีผลแล้วอีกต่อไป จะจัดการการคืนเงินตามที่ระบุในแต่ละรายการต่อไปนี้
  • 1) ก่อนส่งมอบ จัดการตามการดำเนินการของสมาชิกบน "JR-EAST Train Reservation" ที่กำหนดไว้แยกต่างหาก
  • 2) หลังส่งมอบ จัดการที่เคาน์เตอร์บริการของสถานีของบริษัทและบริษัทรถไฟโดยสารที่บริษัทกำหนด
 • 2. ในการคืนเงินที่ระบุในข้อย่อยก่อนหน้านี้ จะมีค่าธรรมเนียมตามที่กำหนดในกฎสำหรับผู้โดยสาร ยกเว้นกรณีที่บริษัทกำหนดไว้แยกต่างหาก
 • 3. หากมีกำหนดเกี่ยวกับการคืนเงินตั๋วโดยสารไว้เป็นอย่างอื่น ให้เป็นไปตามที่กำหนดดังกล่าวโดยไม่ต้องเป็นไปตามที่ระบุในข้อย่อยที่ 1
 • 4. ในการคืนเงินตามข้อย่อยที่ 1 (1) ให้สมาชิกตรวจสอบการดำเนินการใน "JR-EAST Train Reservation" และจะไม่มีสลิปบัตรเครดิตให้
 • 5. การคืนเงินค่าตั๋วโดยสารจะคืนเงินไปยังบัตรเครดิตที่ใช้ชำระเงิน
 • 6. กรณีที่ขอคืนเงินจากแบบฟอร์มติดต่อสอบถามตามที่กำหนดในข้อตกลงนี้ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อนี้และข้อ 21) คำขอจากแบบฟอร์มติดต่อสอบถามต้องมาถึงบริษัทและเสร็จสิ้นกระบวนการตามที่กำหนดแยกต่างหาก (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการที่บริษัทได้รับตั๋วโดยสารทางไปรษณีย์ตามที่กำหนดในข้อ 21 ข้อย่อยที่ 18 (1)) ภายใน 5 เดือนนับจากวันที่โดยสาร
ข้อ 20 (การเปลี่ยนตั๋วโดยสาร)

ไม่สามารถเปลี่ยนตั๋วโดยสารที่ซื้อจาก "JR-EAST Train Reservation" หลังคืนเงิน กรุณาซื้อใหม่ ทั้งนี้ การคืนเงินตั๋วโดยสารจะมีค่าธรรมเนียมตามที่ข้อตกลงนี้และกฎสำหรับผู้โดยสารกำหนด

ข้อ 21 (บริการ e-ticket ของชินคันเซ็น)
 • 1. บริการ e-ticket ของชินคันเซ็น หมายถึง บริการที่ซื้อตั๋วโดยสารจากบริการนี้และผูกการจองเข้ากับบัตร IC ของระบบขนส่ง (หมายถึงบัตร IC ที่บริษัทกำหนดไว้แยกต่างหาก และต่อจากนี้ให้มีความหมายเช่นนี้) ที่สมาชิกกำหนด แล้วสามารถใช้โดยสารชินคันเซ็นขบวนต่าง ๆ ใน Tohoku/Hokkaido, Joetsu, Hokuriku, Yamagata และ Akita ได้โดยไม่ต้องรับการส่งมอบตั๋วโดยสาร
 • 2. สามารถโดยสารด้วยบริการ e-ticket ของชินคันเซ็นได้โดยการโดยสารด้วยบัตร IC (หมายถึงการใช้บัตร IC ของระบบขนส่งที่ผูกการจองเอาไว้แตะประตูตรวจตั๋วอัตโนมัติของสถานีชินคันเซ็นเพื่อเข้าภายใน และใช้บัตร IC ของระบบขนส่งใบเดียวกันแตะประตูตรวจตั๋วอัตโนมัติของสถานีชินคันเซ็นเพื่อออกจากสถานี และต่อจากนี้ให้มีความหมายเช่นนี้) หรือรับการส่งมอบตั๋วจากบริการ e-ticket ของชินคันเซ็นแล้วใช้ตั๋วดังกล่าวโดยสารชินคันเซ็น
 • 3. ให้ผลิตภัณฑ์ในบริการ e-ticket ของชินคันเซ็น เป็นตั๋วโดยสารที่บริษัทกำหนดแยกต่างหาก
 • 4. ให้ประเภทของตั๋วโดยสารที่สามารถใช้ร่วมกับบริการ e-ticket ของชินคันเซ็นได้ เป็นไปตามที่บริษัทกำหนดแยกต่างหาก
 • 5. กรณีที่รับการส่งมอบตั๋วจากบริการ e-ticket ของชินคันเซ็น ให้โดยสารด้วยตั๋วจากบริการ e-ticket ของชินคันเซ็นดังกล่าวเท่านั้น ไม่สามารถโดยสารด้วยบัตร IC ในการจองดังกล่าว
 • 6. เวลาให้บริการ e-ticket ของชินคันเซ็นและเวลายื่นเรื่อง/จำหน่าย เป็นไปตามที่บริษัทกำหนดแยกต่างหาก
 • 7. ช่วงเส้นทางที่รองรับบริการ e-ticket ของชินคันเซ็นคือระหว่างแต่ละสถานีที่ระบุในแต่ละรายการต่อไปนี้
  • (1) Tohoku/Hokkaido Shinkansen: สถานีที่ชินคันเซ็นจอดระหว่าง Tokyo - Shin Hakodate Hokuto
  • (2) Joetsu Shinkansen: สถานีที่ชินคันเซ็นจอดระหว่าง Tokyo - Niigata และสถานี GALA Yuzawa(Seasonal)
  • (3) Hokuriku Shinkansen: สถานีที่ชินคันเซ็นจอดระหว่าง Tokyo - Kanazawa
  • (4) Yamagata Shinkansen: สถานีที่ชินคันเซ็นจอดระหว่าง Tokyo - Fukushima รวมถึงสถานี Yonezawa, Takahata, Akayu, Kaminoyama Onsen, Yamagata, Tendo, Sakurambo Higashine, Murayama, Oishida และ Shinjo (เฉพาะกรณีที่ใช้ "Tsubasa")
  • (5) Akita Shinkansen: สถานีที่ชินคันเซ็นจอดระหว่าง Tokyo - Morioka รวมถึงสถานี Shizukuishi, Tazawako, Kakunodate, Omagari และ Akita (เฉพาะกรณีที่ใช้ "Komachi")
 • 8. ให้ประเภทของบริการ e-ticket ของชินคันเซ็นมีแบบ Ordinary Cars และแบบตู้โดยสารพิเศษ และให้แบบ Ordinary Cars มีสำหรับที่นั่งแบบจองล่วงหน้า (Reserved Seat) และสำหรับที่นั่งแบบอิสระ (Non-Reserved Seat) และแบบตู้โดยสารพิเศษมีเฉพาะสำหรับที่นั่งแบบจองล่วงหน้า (Reserved Seat) โดยช่วงเส้นทางและราคาจำหน่ายเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดแยกต่างหาก
 • 9. ราคาจำหน่ายของแบบ Ordinary Cars ประกอบด้วยค่าโดยสารและค่าธรรมเนียมรถไฟด่วนพิเศษ และราคาจำหน่ายของแบบตู้โดยสารพิเศษประกอบด้วยค่าโดยสาร ค่าธรรมเนียมรถไฟด่วนพิเศษ และค่าธรรมเนียมตู้โดยสารพิเศษ โดยจำหน่ายรวมกันเท่านั้น
 • 10. เงื่อนไขการจำหน่าย ฯลฯ ของบริการ e-ticket ของชินคันเซ็นในกรณีที่โดยสารต่อรถไฟชินคันเซ็น เป็นไปตามที่บริษัทกำหนดแยกต่างหาก
 • 11. กรณีที่ตั๋วโดยสารที่ซื้อจากบริการ e-ticket ของชินคันเซ็นเป็นสำหรับที่นั่งแบบจองล่วงหน้า (Reserved Seat) จะสามารถใช้โดยสารได้เฉพาะในวันที่โดยสาร ขบวนรถไฟ ตู้โดยสาร ที่นั่ง และช่วงเส้นทางโดยสารที่กำหนดเท่านั้น กรณีที่เป็นสำหรับที่นั่งแบบอิสระ (Non-Reserved Seat) สามารถใช้โดยสารที่นั่งแบบอิสระ (Non-Reserved Seat) ของขบวนรถไฟในวันที่โดยสารและช่วงเส้นทางโดยสารที่กำหนด 1 ครั้งเท่านั้น
 • 12. กรณีที่เริ่มเดินทางด้วยตั๋วโดยสารที่ซื้อจากบริการ e-ticket ของชินคันเซ็นแล้ว และออกจากประตูตรวจตั๋วของชินคันเซ็นในสถานีที่ชินคันเซ็นจอดภายในช่วงเส้นทางโดยสาร ช่วงเส้นทางที่เหลือจะเป็นโมฆะ
 • 13. กรณีที่ตั๋วโดยสารที่ซื้อจากบริการ e-ticket ของชินคันเซ็นเข้าข่ายตามที่กำหนดในกฎการจัดการตั๋วโดยสารแบบบัตร IC (ประกาศ East Japan Railway Company ที่ 24 เดือนตุลาคม 2001) ข้อ 43 ข้อย่อยที่ 1 (2), (6), (7) และ (8) และกฎสำหรับผู้โดยสารข้อ 167, ข้อ 174 และข้อ 176 ของบริษัท จะเป็นโมฆะ
 • 14. กรณีที่ตั๋วโดยสารที่ซื้อจากบริการ e-ticket ของชินคันเซ็นเป็นโมฆะตามที่ระบุในข้อย่อยก่อนหน้านี้ ให้วิธีชำระค่าโดยสาร/ค่าธรรมเนียมและค่าโดยสารเพิ่มเติม/ค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมเป็นไปตามกฎสำหรับผู้โดยสารข้อ 264, ข้อ 266 และข้อ 267
 • 15. กรณีที่ไม่สามารถใช้บัตร IC ของระบบขนส่งที่ผูกการจองเอาไว้ได้ เนื่องจากสูญหาย เสียหาย ฯลฯ ก่อนเริ่มเดินทางด้วยตั๋วโดยสารที่ซื้อจากบริการ e-ticket ของชินคันเซ็น สมาชิกและผู้ใช้งานสามารถโดยสารได้ด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งต่อไปนี้
  • (1) ย้ายจากบัตร IC ของระบบขนส่งที่ผูกการจองไว้ไปยังบัตร IC ของระบบขนส่งใบอื่นด้วยบริการนี้ แล้วโดยสารด้วยบัตร IC
  • (2) รับการส่งมอบตั๋วจากบริการ e-ticket ของชินคันเซ็นจากสถานที่ที่รองรับบริการนี้ แล้วใช้โดยสาร
 • 16. กรณีที่ตั๋วจากบริการ e-ticket ของชินคันเซ็นสูญหายก่อนเริ่มเดินทาง ให้ช่วงเส้นทางโดยสารเป็นไปตามข้อกำหนดในกฎสำหรับผู้โดยสารข้อ 268 ข้อย่อยที่ 1 และข้อย่อยที่ 2
 • 17. กรณีที่เริ่มเดินทางด้วยตั๋วโดยสารที่ซื้อจากบริการ e-ticket ของชินคันเซ็นแล้ว และทำบัตร IC ของระบบขนส่งที่ใช้โดยสารหรือตั๋วจากบริการ e-ticket ของชินคันเซ็นสูญหาย ให้เป็นไปตามข้อกำหนดในข้อย่อยก่อนหน้านี้
 • 18. กรณีที่รับการจัดการตามข้อย่อยที่ 16 หรือข้อย่อยก่อนหน้านี้แล้ว สามารถขอคืนเงินตั๋วโดยสารที่ซื้อจากบริการ e-ticket ของชินคันเซ็นได้ตามที่กำหนดด้านล่างนี้ ในกรณีดังกล่าว จะคืนเงินเป็นมูลค่าคงเหลือจากราคาจำหน่ายที่ได้รับมาแล้วหักด้วยค่าธรรมเนียมที่บริษัทกำหนดแยกต่างหาก
  • (1) เมื่อทำบัตร IC ของระบบขนส่งสูญหาย ฯลฯ
   ให้สมาชิกยื่นขอคืนเงินโดยส่งตั๋วโดยสารที่ใช้ไปยังสถานที่ที่กำหนดทางไปรษณีย์ หลังสิ้นสุดการเดินทาง และหลังแจ้งทางแบบฟอร์มติดต่อสอบถาม กรณีที่ไม่มีตั๋วโดยสารมาถึงสถานที่ที่กำหนดจะไม่คืนเงินไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม ทั้งนี้ สมาชิกต้องรับผิดชอบค่าส่ง ฯลฯ ที่จำเป็นเอง
  • (2) เมื่อพบตั๋วจากบริการ e-ticket ของชินคันเซ็นที่ทำหาย
   สมาชิกสามารถขอคืนเงินค่าตั๋วจากบริการ e-ticket ของชินคันเซ็นที่พบได้ โดยนำตั๋วโดยสารที่ใช้ไปและตั๋วจากบริการ e-ticket ของชินคันเซ็นที่พบมายื่นที่เคาน์เตอร์บริการของสถานีที่รองรับบริการนี้
 • 19. กรณีที่ตั๋วโดยสารที่ซื้อจากบริการ e-ticket ของชินคันเซ็นเป็นสำหรับที่นั่งแบบจองล่วงหน้า (Reserved Seat) หลังเลยเวลารถไฟขบวนที่กำหนดออกจากสถานีต้นทางจะเป็นโมฆะและใช้โดยสารไม่ได้ แต่บริษัทหรือบริษัทรถไฟโดยสารที่เกี่ยวข้องอาจให้สมาชิกและผู้ใช้งานใช้โดยสารได้เฉพาะที่นั่งแบบอิสระ (Non-Reserved Seat) หรือตั๋วยืนของชินคันเซ็นขบวนอื่นที่ออกจากสถานีเดียวกันภายในวันที่โดยสาร (แม้ในกรณีดังกล่าวก็จะไม่คืนเงินส่วนต่างของค่าที่นั่งแบบจองล่วงหน้า (Reserved Seat))
 • 20. กรณีที่สมาชิกและผู้ใช้งานแจ้งเปลี่ยนเป็นตู้โดยสารพิเศษแก่เจ้าหน้าที่และได้รับอนุมัติหลังเริ่มเดินทางด้วยตั๋วโดยสารที่ซื้อจากบริการ e-ticket ของชินคันเซ็นสำหรับ Ordinary Cars อาจให้โดยสารตู้โดยสารพิเศษได้ โดยรับเงินส่วนต่างระหว่างค่าธรรมเนียมรถไฟด่วนพิเศษ (กรณีสำหรับที่นั่งแบบจองล่วงหน้า (Reserved Seat) เป็นค่าธรรมเนียมรถไฟด่วนพิเศษสำหรับที่นั่งแบบจองล่วงหน้า (Reserved Seat) และกรณีสำหรับที่นั่งแบบอิสระ (Non-Reserved Seat) เป็นค่าธรรมเนียมรถไฟด่วนพิเศษสำหรับที่นั่งแบบอิสระ (Non-Reserved Seat)) ที่กำหนดตามกฎสำหรับผู้โดยสารในช่วงเส้นทางที่โดยสารจริง กับค่าธรรมเนียมตู้โดยสารพิเศษและค่าธรรมเนียมรถไฟด่วนพิเศษสำหรับที่นั่งแบบจองล่วงหน้า (Reserved Seat) ในกรณีที่ใช้ตู้โดยสารพิเศษ
 • 21. กรณีที่เริ่มเดินทางด้วยตั๋วโดยสารที่ซื้อจากบริการ e-ticket ของชินคันเซ็นแล้ว สมาชิกและผู้ใช้งานสามารถโดยสารเกินสถานีปลายทางของช่วงเส้นทางโดยสารที่ใช้บริการ e-ticket ของชินคันเซ็นได้เฉพาะกรณีที่แจ้งเจ้าหน้าที่ล่วงหน้าและได้รับอนุมัติเท่านั้น ในกรณีดังกล่าว ต้องชำระค่าโดยสารและค่าธรรมเนียมในราคาปกติตามที่กำหนดในกฎสำหรับผู้โดยสารของช่วงเส้นทางตั้งแต่สถานีปลายทางดังกล่าวถึงสถานีที่ลงจริง โดยสมาชิกและผู้ใช้งานที่โดยสารด้วยบัตร IC ต้องให้เจ้าหน้าที่ที่สถานีที่ลงจัดการบัตร IC ของระบบขนส่งที่ใช้โดยสารให้ด้วย ทั้งนี้ กรณีที่สถานีที่ลงดังกล่าวไม่รองรับบริการ e-ticket ของชินคันเซ็น ให้ไปหาเจ้าหน้าที่ที่สถานีที่รองรับบริการ e-ticket ของชินคันเซ็นจัดการบัตร IC ของระบบขนส่งที่ใช้โดยสารให้ในภายหลัง
 • 22. กรณีที่สมาชิกขอคืนเงินตั๋วโดยสารที่ซื้อจากบริการ e-ticket ของชินคันเซ็นตามที่ระบุในแต่ละรายการต่อไปนี้ เฉพาะก่อนเริ่มเดินทาง (ก่อนเวลารถไฟขบวนที่กำหนดออกจากสถานีที่จะขึ้นโดยสาร ในกรณีของตั๋วสำหรับที่นั่งแบบจองล่วงหน้า (Reserved Seat)) จะคืนเงินเป็นมูลค่าคงเหลือจากราคาจำหน่ายที่ได้รับมาแล้วหักด้วยค่าธรรมเนียมที่บริษัทกำหนดแยกต่างหาก
  • (1) กรณีที่ไม่ได้รับการส่งมอบตั๋วจากบริการ e-ticket ของชินคันเซ็น
   เฉพาะเมื่อสมาชิกดำเนินการขอคืนเงินตามที่กำหนดบน "JR-EAST Train Reservation"
  • (2) กรณีที่ได้รับการส่งมอบตั๋วจากบริการ e-ticket ของชินคันเซ็น
   เฉพาะเมื่อสมาชิกนำตั๋วจากบริการ e-ticket ของชินคันเซ็นมายื่นที่เคาน์เตอร์บริการของสถานีที่รองรับบริการนี้
 • 23. กรณีที่ยังไม่ได้ใช้ตั๋วโดยสารที่ซื้อจากบริการ e-ticket ของชินคันเซ็นและไม่ได้รับการส่งมอบตั๋วจากบริการ e-ticket ของชินคันเซ็น หากเลยวันที่โดยสารไปแล้วโดยที่สมาชิกไม่ได้ขอคืนเงินตามที่ระบุในข้อย่อยก่อนหน้านี้ บริษัทจะดำเนินการคืนเงินให้เป็นมูลค่าคงเหลือหลังหักด้วยค่าธรรมเนียมที่บริษัทกำหนดแยกต่างหาก โดยตั๋วสำหรับที่นั่งแบบจองล่วงหน้า (Reserved Seat) จะหักจากค่าโดยสารและตั๋วสำหรับที่นั่งแบบอิสระ (Non-Reserved Seat) จะหักจากราคาจำหน่ายที่ได้รับมาแล้ว (สมาชิกไม่ต้องติดต่อทางแบบฟอร์มติดต่อสอบถาม)
 • 24. กรณีที่เริ่มเดินทางด้วยบริการ e-ticket ของชินคันเซ็นแล้ว และเกิดเหตุตามที่ระบุในแต่ละรายการต่อไปนี้ สมาชิกและผู้ใช้งานสามารถเลือกวิธีใดวิธีหนึ่งที่ระบุในแต่ละรายการดังกล่าว เพื่อขอคืนเงินค่าตั๋วโดยสารที่ซื้อจากบริการ e-ticket ของชินคันเซ็นได้
  • (1) เมื่อชินคันเซ็นไม่สามารถให้บริการได้
   • 1) หยุดการเดินทางและขอคืนเงินค่าโดยสารและค่าธรรมเนียมตามข้อกำหนดในข้อย่อยที่ 26
   • 2) เดินทางกลับโดยไม่มีค่าใช้จ่ายตามข้อกำหนดในข้อย่อยที่ 27 และขอคืนเงินค่าโดยสารและค่าธรรมเนียมตามข้อกำหนดในข้อย่อยที่ 28
  • (2) เมื่อชินคันเซ็นล่าช้า ทำให้ไม่สามารถไปต่อรถไฟขบวนที่จะไปยังสถานที่เป้าหมายได้ภายใน 1 ชั่วโมงนับจากเวลารถไฟขบวนที่มีกำหนดจะโดยสารออกจากสถานีที่จะเปลี่ยนขบวน
   • 1) หยุดการเดินทางและขอคืนเงินค่าโดยสารและค่าธรรมเนียมตามข้อกำหนดในข้อย่อยที่ 26
   • 2) เดินทางกลับโดยไม่มีค่าใช้จ่ายตามข้อกำหนดในข้อย่อยที่ 27 และขอคืนเงินค่าโดยสารและค่าธรรมเนียมตามข้อกำหนดในข้อย่อยที่ 28
  • (3) เมื่อชินคันเซ็นไปถึงสถานีปลายทางช้า 2 ชั่วโมงขึ้นไป
   • 1) หยุดการเดินทางและขอคืนเงินค่าโดยสารและค่าธรรมเนียมตามข้อกำหนดในข้อย่อยที่ 26
   • 2) เดินทางกลับโดยไม่มีค่าใช้จ่ายตามข้อกำหนดในข้อย่อยที่ 27 และขอคืนเงินค่าโดยสารและค่าธรรมเนียมตามข้อกำหนดในข้อย่อยที่ 28
 • 25. กรณีที่เกิดเหตุการณ์ตามที่ระบุในแต่ละรายการในข้อย่อยก่อนหน้านี้ก่อนเริ่มเดินทาง แล้วทำให้ไม่จำเป็นต้องใช้ตั๋วโดยสารที่ซื้อจากบริการ e-ticket ของชินคันเซ็นก่อนเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวอีกต่อไป สมาชิกและผู้ใช้งานสามารถขอคืนเงินตามราคาจำหน่ายที่ได้ชำระไปแล้วได้ตามที่กำหนดในข้อย่อยที่ 34
 • 26. กรณีที่สมาชิกและผู้ใช้งานหยุดการเดินทางและขอคืนเงินตามที่กำหนดในข้อย่อยที่ 24 จะคืนเงินตามมูลค่าที่กำหนดในแต่ละรายการต่อไปนี้
  • (1) ค่าโดยสาร
   ค่าโดยสารปกติตามกฎสำหรับผู้โดยสารในช่วงระหว่างสถานีที่หยุดเดินทางถึงสถานีปลายทาง แต่ไม่เกินมูลค่าของค่าโดยสารของตั๋วโดยสารที่ซื้อจากบริการ e-ticket ของชินคันเซ็นดังกล่าว
  • (2) ค่าธรรมเนียมรถไฟด่วนพิเศษ
   ค่าธรรมเนียมรถไฟด่วนพิเศษของตั๋วโดยสารที่ซื้อจากบริการ e-ticket ของชินคันเซ็นดังกล่าวเต็มจำนวน
  • (3) ค่าธรรมเนียมตู้โดยสารพิเศษ
   ค่าธรรมเนียมตู้โดยสารพิเศษของตั๋วโดยสารที่ซื้อจากบริการ e-ticket ของชินคันเซ็นดังกล่าวเต็มจำนวน
 • 27. กรณีที่สมาชิกและผู้ใช้งานขอกลับโดยไม่มีค่าใช้จ่ายที่สถานีที่ชินคันเซ็นจอดภายในช่วงเส้นทางของตั๋วโดยสารที่ซื้อจากบริการ e-ticket ของชินคันเซ็น ตามที่กำหนดในข้อย่อยที่ 24 รายการที่ (1) 2), (2) 2) และ (3) 2) จะได้เฉพาะกรณีที่โดยสารชินคันเซ็นขบวนที่มาเร็วที่สุดในช่วงเส้นทางไปถึงสถานีที่ขึ้นโดยสารของตั๋วโดยสารที่ซื้อจากบริการ e-ticket ของชินคันเซ็นดังกล่าว (ต่อไปนี้เรียกว่า "ช่วงเส้นทางกลับโดยไม่มีค่าใช้จ่าย") เท่านั้น
 • 28. กรณีที่กลับโดยไม่มีค่าใช้จ่ายตามที่กำหนดในข้อย่อยก่อนหน้านี้ จะคืนเงินตามที่กำหนดในแต่ละรายการต่อไปนี้
  • (1) ค่าโดยสาร
   • 1) กรณีกลับสถานีต้นทางโดยไม่มีค่าใช้จ่าย
    ค่าโดยสารของตั๋วโดยสารที่ซื้อจากบริการ e-ticket ของชินคันเซ็นที่รับไปแล้วเต็มจำนวน
   • 2) กรณีที่กลับโดยไม่มีค่าใช้จ่ายไปถึงสถานีระหว่างทางไปยังสถานีต้นทาง หรือสมาชิกและผู้ใช้งานออกจากประตูตรวจตั๋วของชินคันเซ็นในสถานีระหว่างทางในช่วงเส้นทางกลับโดยไม่มีค่าใช้จ่าย
    ค่าโดยสารปกติตามกฎสำหรับผู้โดยสารในช่วงระหว่างสถานีระหว่างทางดังกล่าวถึงสถานีปลายทาง แต่ไม่เกินมูลค่าของค่าโดยสารของตั๋วโดยสารที่ซื้อจากบริการ e-ticket ของชินคันเซ็น
  • (2) ค่าธรรมเนียมรถไฟด่วนพิเศษ
   ตามที่กำหนดในข้อย่อยที่ 26 (2)
  • (3) ค่าธรรมเนียมตู้โดยสารพิเศษ
   ตามที่กำหนดในข้อย่อยที่ 26 (3)
 • 29. หากเกิดเหตุในแต่ละรายการต่อไปนี้หลังเริ่มเดินทางด้วยตั๋วโดยสารที่ซื้อจากบริการ e-ticket ของชินคันเซ็น นอกจากที่กำหนดในข้อย่อยที่ 24 แล้ว สมาชิกและผู้ใช้งานสามารถขอเดินทางต่อด้วยชินคันเซ็นที่ไปในทางเดียวกันได้
  • (1) เมื่อชินคันเซ็นขบวนที่โดยสารอยู่ไม่สามารถให้บริการต่อได้
  • (2) เมื่อชินคันเซ็นขบวนที่โดยสารอยู่ล่าช้ากว่าเวลาเดินรถ 2 ชั่วโมงขึ้นไป
 • 30. หากเกิดเหตุในแต่ละรายการต่อไปนี้ นอกจากที่กำหนดในข้อย่อยที่ 24 แล้ว สมาชิกและผู้ใช้งานสามารถขอคืนเงินค่าธรรมเนียมรถไฟด่วนพิเศษของตั๋วโดยสารที่ซื้อจากบริการ e-ticket ของชินคันเซ็นได้เต็มจำนวน
  • (1) เมื่อเลิกใช้ขบวนที่กำหนด เนื่องจากขบวนดังกล่าวล่าช้ากว่าเวลากำหนดออก 1 ชั่วโมงขึ้นไป
  • (2) เมื่อโดยสารชินคันเซ็นขบวนอื่นตามที่ระบุในข้อย่อยก่อนหน้านี้แล้ว
  • (3) เมื่อชินคันเซ็นไปถึงล่าช้า 2 ชั่วโมงขึ้นไป
 • 31. กรณีตาม (1) ของข้อย่อยก่อนหน้านี้ หากยกเลิกการเดินทางโดยไม่ได้ใช้ตั๋วโดยสารที่ซื้อจากบริการ e-ticket ของชินคันเซ็น จะจัดการตามที่กำหนดในข้อย่อยที่ 24 (2)
 • 32. สำหรับสมาชิกและผู้ใช้งานที่มีตั๋วโดยสารที่ซื้อจากบริการ e-ticket ของชินคันเซ็นซึ่งมีสถานีปลายทางเป็นสถานี Ueno หรือสถานี Tōkyō การคืนเงินในกรณีที่ไม่สามารถขึ้นโดยสารได้ในช่วงเส้นทางระหว่างสถานี Ōmiya กับสถานี Ueno หรือสถานี Tōkyōหรือระหว่างสถานี Ueno กับสถานี Tōkyō จะถือว่าสถานีที่ไม่สามารถเดินรถได้เป็นสถานีปลายทางของบริการ e-ticket ของชินคันเซ็นดังกล่าว ในกรณีดังกล่าว จะคืนเงินส่วนเกินเมื่อเทียบค่าธรรมเนียมรถไฟด่วนพิเศษหรือค่าธรรมเนียมตู้โดยสารพิเศษของบริการ e-ticket ของชินคันเซ็นที่เก็บมาแล้วกับค่าธรรมเนียมรถไฟด่วนพิเศษหรือค่าธรรมเนียมตู้โดยสารพิเศษของบริการ e-ticket ของชินคันเซ็นในช่วงเส้นทางที่โดยสารจริง
 • 33. ในแต่ละกรณีต่อไปนี้ อาจจัดการโดยเปลี่ยนตั๋วโดยสารที่ซื้อจากบริการ e-ticket ของชินคันเซ็นที่จำหน่ายสำหรับที่นั่งแบบจองล่วงหน้า (Reserved Seat) เป็นวันที่โดยสาร ช่วงเส้นทาง และสิ่งอำนวยความสะดวกเดียวกับตั๋วโดยสารดังกล่าวได้ที่แต่ละสถานีที่กำหนดในข้อย่อยที่ 7
  • (1) เมื่อรถไฟไม่สามารถให้บริการได้
  • (2) เมื่อรถไฟล่าช้าหรือมั่นใจได้ว่าจะล่าช้ากว่าเวลาออก 1 ชั่วโมงขึ้นไป
  • (3) เมื่อมั่นใจได้ว่ารถไฟจะล่าช้าในช่วงเส้นทางระหว่างทาง 1 ชั่วโมงขึ้นไป
  • (4) เมื่อรถไฟล่าช้า และไม่สามารถหรือมั่นใจได้ว่าจะไม่สามารถไปโดยสารขบวนที่มีกำหนดจะโดยสารต่อได้
 • 34. กรณีที่สมาชิกและผู้ใช้งานขอคืนเงินตามแต่ละรายการต่อไปนี้ สามารถดำเนินการได้ตามที่กำหนดในรายการดังกล่าว
  • (1) เมื่อขอคืนเงินตามที่กำหนดในข้อย่อยที่ 24 (1) หรือข้อย่อยที่ 30 (3)
   คืนเงินค่าตั๋วโดยสารที่ซื้อจากบริการ e-ticket ของชินคันเซ็นดังกล่าว (สมาชิกไม่ต้องติดต่อทางแบบฟอร์มติดต่อสอบถาม)
  • (2) เมื่อคืนเงินนอกเหนือจากที่ระบุในรายการก่อนหน้านี้
   สมาชิกและผู้ใช้งานดังกล่าวต้องแจ้งที่ประตูตรวจตั๋วของชินคันเซ็นของสถานีปลายทางหรือสถานีที่หยุดเดินทาง ฯลฯ เพื่อรับการจัดการยืนยันตั๋วโดยสารที่ซื้อจากบริการ e-ticket ของชินคันเซ็นดังกล่าว และการดำเนินการคืนเงิน ฯลฯ จากนั้น จะเป็นไปตามรายการก่อนหน้านี้
 • 35. กรณีที่สมาชิกและผู้ใช้งานได้รับการส่งมอบตั๋วจากบริการ e-ticket ของชินคันเซ็นแล้ว ให้มอบตั๋วดังกล่าวให้กับเคาน์เตอร์บริการของสถานีที่รองรับบริการนี้และรับการคืนเงิน โดยไม่ต้องเป็นไปตามที่ระบุในข้อย่อยก่อนหน้านี้
ข้อ 22 (รถไฟไม่สามารถให้บริการได้ ล่าช้า ฯลฯ)
 • 1. กรณีที่รถไฟไม่สามารถให้บริการได้ ล่าช้า ฯลฯ บริษัทอาจยกเลิกสัญญาซื้อตั๋วโดยสารที่ยังไม่ได้ส่งมอบ ในกรณีดังกล่าว จะคืนเงินค่าตั๋วโดยสารดังกล่าวเต็มจำนวนโดยไม่มีค่าธรรมเนียม
 • 2. ในกรณีของข้อย่อยก่อนหน้านี้ หลังรับการส่งมอบตั๋วโดยสารที่สัญญาซื้อจากบริการนี้มีผลแล้ว จะจัดการตามที่กำหนดในกฎสำหรับผู้โดยสาร ฯลฯ
ข้อ 23 (การจัดการเมื่อระบบขัดข้อง ฯลฯ)

กรณีที่ระบบเกี่ยวกับ "JR-EAST Train Reservation" ขัดข้องและไม่สามารถจัดการได้ตามข้อตกลงนี้ ให้สมาชิกปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ของบริษัทหรือบริษัทรถไฟโดยสารที่เกี่ยวข้อง ประกาศบน "JR-EAST Train Reservation" หรือการแจ้งอื่น ๆ ที่บริษัทกำหนด

ข้อ 24 (การหยุดให้บริการบริการนี้ชั่วคราว)

บริษัทอาจหยุดบริการนี้ชั่วคราวเพื่อซ่อมบำรุงระบบ ฯลฯ ในกรณีดังกล่าว จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าด้วยวิธีที่บริษัทกำหนด ยกเว้นกรณีฉุกเฉินที่เลี่ยงไม่ได้

ข้อ 25 (การระงับการให้บริการนี้ ฯลฯ)
 • 1. หากสมาชิกกระทำผิดข้อตกลงนี้ ข้อตกลงเกี่ยวกับ "JR-EAST Train Reservation" หรือข้อกำหนดอื่นที่บริษัทกำหนด หรือทำให้ระบบ "JR-EAST Train Reservation" ขัดข้อง บริษัทอาจหยุดให้บริการนี้แก่สมาชิกดังกล่าวหรือจำกัดการเข้าถึง "JR-EAST Train Reservation" โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • 2. นอกจากที่ระบุในข้อย่อยก่อนหน้าแล้ว ให้บริษัทสามารถยกเลิกบริการนี้ตามการพิจารณาของบริษัทได้
ข้อ 26 (การใช้ข้อมูลสมาชิก)

บริษัทอาจมอบข้อมูลที่ได้รับจากผู้ใช้งานในการใช้บริการนี้และข้อมูลที่ได้จากกระบวนการใช้บริการนี้ให้แก่บริษัทรถไฟโดยสารที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ เพื่อให้บริการนี้ และสมาชิกยินยอมให้ดำเนินการดังกล่าว

ข้อ 27 (การจัดการการออกจากการเป็นสมาชิกในขณะที่ยังมีการจองอยู่)

ไม่สามารถออกจากการเป็นสมาชิกในขณะที่ยังมีการจองเหลืออยู่ได้

ข้อ 28 (การระบุเวลา)

เวลาทั้งหมดในข้อตกลงนี้เป็นเวลาประเทศญี่ปุ่น

ข้อ 29 (กฎหมายที่บังคับใช้และการจัดการฉบับแปล)
 • 1. ให้การตีความข้อตกลงนี้และแต่ละข้อตกลงของแต่ละบริการ รวมถึงการทำสัญญาสำเร็จ การมีผล และการดำเนินการตามสัญญาเหล่านี้ เป็นไปตามกฎหมายประเทศญี่ปุ่น
 • 2. ข้อตกลงนี้จัดทำขึ้นเป็นภาษาญี่ปุ่นและแปลจากฉบับภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาอื่น ให้ตีความเนื้อหา การมีผล ฯลฯ ของข้อตกลงนี้ตามฉบับภาษาญี่ปุ่น ฉบับแปลภาษาอื่นเป็นเพียงการแปลสำหรับใช้อ้างอิงเท่านั้น
ข้อ 30 (การระงับข้อพิพาทและศาลที่มีเขตอำนาจ)
 • 1. กรณีที่เกิดข้อพิพาทระหว่างสมาชิกกับบริษัท และข้อพิพาทดังกล่าวเกี่ยวกับข้อตกลงนี้ ข้อตกลงของแต่ละบริการ ฯลฯ ให้ลองพยายามแก้ไขข้อพิพาทดังกล่าวด้วยการหารือร่วมกันอย่างจริงใจระหว่างผู้เกี่ยวข้อง
 • 2. ให้ศาลที่มีเขตอำนาจในการแก้ไขข้อพิพาทที่เกี่ยวกับบริษัท ซึ่งเกิดจากข้อตกลงนี้ ข้อตกลงของแต่ละบริการ ฯลฯ เป็นศาลเขตโตเกียวหรือศาลพิจารณาคดีแบบรวบรัดโตเกียว
เริ่มใช้ข้อตกลงการใช้งาน

ข้อตกลงนี้มีผลตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2008 เวลาประเทศญี่ปุ่น

แก้ไขบางส่วนในวันที่ 15 ตุลาคม 2008 และประกาศใช้ในวันเดียวกัน
แก้ไขบางส่วนในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2017 และประกาศใช้ในวันเดียวกัน
แก้ไขบางส่วนในวันที่ 5 กันยายน 2018 และประกาศใช้ในวันเดียวกัน
แก้ไขบางส่วนในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2019 และประกาศใช้ในวันเดียวกัน
แก้ไขบางส่วนในวันที่ 16 มีนาคม 2019 และประกาศใช้ในวันเดียวกัน
แก้ไขบางส่วนในวันที่ 30 สิงหาคม 2019 และประกาศใช้ในวันเดียวกัน
แก้ไขบางส่วนในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2020 และประกาศใช้ในวันเดียวกัน
แก้ไขบางส่วนในวันที่ 14 มีนาคม 2020 และประกาศใช้ในวันเดียวกัน
แก้ไขบางส่วนในวันที่ 30 มีนาคม 2020 และประกาศใช้ในวันเดียวกัน
แก้ไขบางส่วนในวันที่ 30 มิถุนายน 2020 และประกาศใช้ในวันเดียวกัน
แก้ไขบางส่วนในวันที่ 27 มิถุนายน 2021 และประกาศใช้ในวันเดียวกัน
(ผู้ทดลองใช้งานมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2021)

Privacy Policy

Privacy Policy

Basic Policy

East Japan Railway Company (“the Company”) shall comply with all laws and internal regulations pertaining to the protection of personal information (defined as information pertaining to living people wherein any name, date of birth or other datum may be used to identify any individual). The Company shall protect personal privacy by obtaining and using personal information appropriately, maintaining such information safe and up-to-date, and disposing of it by appropriate methods.

Company-wide Privacy Protection Activities
 • (1) The Company shall comply with privacy protection laws.
 • (2) The Company shall establish and comply with privacy protection regulations.
 • (3) The Company shall periodically ascertain whether or not personal information is being handled appropriately, and act to remedy any problems should they be discovered.
 • (4) The Company shall request cooperation from all companies in the JR East Group, and business partners-corporate and otherwise- in achieving the objectives of the internal regulations.
 • (5) The Company's privacy policy shall be made available to the public at all times, such as by posting it on the Company's website.
Handling Personal Information

The Company shall handle personal information as outlined below except where law permits otherwise.

 • (1) Internal Systems
  The Company shall assign administrators for each item of personal information, and shall manage all such information appropriately.
 • (2) Obtaining Personal Information
  The Company shall specify the purpose of use for and obtain personal information by appropriate means.
 • (3) Use of Personal Information
  In using personal information, the Company fully acknowledges the importance of privacy protection, and shall only use personal information for the stated purposes.
 • (4) Management
  The Company shall implement all necessary safety measures in managing personal information.
 • (5) Personal Rights
  The Company shall acknowledge and respect the rights of those whose personal information the Company possesses. If any such person requests that their personal information be disclosed or revised, or that the Company cease use of such information, the Company shall do so within a reasonable period and within the scope of law.
 • (6) Improvements
  The Company shall continually endeavour to improve its protection of personal privacy.

March 2005
East Japan Railway Company

Details of How We Process Your Personal Data

1. Personal data we collect

We collect the following personal data from customers (“you” or “your”) who are located (or reside) outside Japan for the purposes of business operations and service provision.

 • (1) Booking/Purchasing of our services/products and exchanging for at our sales/exchange locations
  • (a) Personal data collected when you use our product/service website
   • Our product/service website collects cookie, device number, operating system, action history (accessed URL, contents, order, advertising history, browsing time, browsing method, etc.), location information, and IP address as your access information.
  • (b) Personal data registered for creating an account for the online booking/purchasing website
   • We collect your account information, including name, user name, birthdate, gender, nationality, address, telephone number, e-mail address, credit card number (including tokenized information), and Suica ID.
  • (c) Personal data for booking a reserved seat and issuing/exchanging for at our sales/exchange locations
   • We collect your name, birthdate, nationality, passport number, credit card number (tokenized information), reserved seat information, receipt counter, number of people, reservation number, contact information in Japan, and account information as your reservation information.
  • (d) Personal data related to reservation status and inquiries on the website
   • We collect the date of membership registration, membership number, name, gender, nationality, telephone number (including contact information for residence in Japan), and reply mail address as your inquiry information (In case you forget your password, we also collect your birthdate, gender, and telephone number).
  • (e) Personal data related to purchasing/exchanging of our products at our sales/exchange locations
   • We collect your exchange/sales information which includes the following: your name, nationality, passport number, contact information in Japan (excluding for some of our services), and reservation number. We also collect your credit card number when you purchase our products at our sales/exchange locations by credit card.
  • (f) Personal data you register at the time of reservation on our website/purchase of our products/service
   • We enter your name, e-mail address, nationality, gender, telephone number, credit card number, Pay user information, and password.
  • (g) Personal data related to the use of our service
   • In addition to the information above, we collect your application usage information which includes your location information, browsed page, advertising history, browsing times, browsing methods, and device usage.
 • (2) Business contact information we collect when attending events or meetings
  • (a) Personal data related to exchanged business cards
   • We collect your name, telephone number, e-mail address, company name, company address, and title/position as business contact information.
  • (b) Personal data collected for sending seasonal greetings and greeting letters
   • We collect your business contact information which includes your name, telephone number, e-mail address, company name and address (including company address).
  • (c) Personal data related to attendee lists
   • We collect your personal data (your name, affiliation, and title/position) provided on attendee lists at international conferences.
  • (d) Personal data used for meetings and invitations
   • We collect your name, background information, career information, and photograph when we meet you or invite you to visit us.
  • (e) Minimum required personal data of our business partners
 • (3) Receipt of an online application of material procurement
  • (a) Personal data related to an online application of material procurement
   • We collect your name, company name, title/position, e-mail address, and telephone number as the procurement application information.
 • (4) Information services provided by our mobile applications
  • (a) Personal data related to the registration of our service
   • We collect your IP address, device models, operating system information, and browser information as user access information.
   • We collect user registration information, such as your country of residence, gender, year of birth, and occupation, which users voluntarily provide. (Failure to provide us with such information will have no impact on the use of our service.)
  • (b) Personal data related to the use of our service
   • In addition to the above, we collect location information, browsed page, advertising history, browsing times, browsing methods, and device usage as your application usage information.
 • (5) Recruitment
  • (a) Personal data of potential employees
   • We collect your name, contact details, employment history, skills such as languages, etc. and any necessary information for recruitment as recruitment information.
 • (6) Management of Employees
  • (a) Personal data necessary for the management of our employees
   • For employee management purposes, we collect necessary information such as your name, address (including place of residence and country of residence), telephone number, birthdate, gender, family name, family employment information, health status, contact details, background information (including highest level of education), employment history, language skills, etc.
   • For employee management purposes, we collect information (your name, address, telephone number, and e-mail address) included on our name list and in our contact network.
   • For administrative purposes related to our employees, we collect your passport number, visa number, social security number, and bank account information.
 • (7) Personal data we automatically collect when you use our online (website) services
  • (a) Personal data related to the use of our web site
   • We collect cookies, device number, operating system, action history (accessed URL, contents, order, advertising history, browsing time, browsing method, etc.), location information, and IP address as your access information.
    A cookie is a technology that allows sites to store information in the browser of your computer, etc. and the information can be retrieved later. There are some contents using cookies in our web site. It is possible to disable cookies in your browser settings at any time, but please notice that in this case there may be some contents which cannot function properly or be shown correctly. For more information about cookies, please visit our นโยบายการใช้ Cookie.
   • We use Google Analytics. For more information about the data collecting and processing by using Google Analytics, please visit the Google's page below, "How Google uses data when you use our partners' sites or apps" :
    https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=en

If you do not provide personal data that are necessary for each operation and service, the business and service may not be able to be provided.

2. The purpose of processing of the collected personal data

We process the collected personal data for the following purposes.

 • (1) Booking/Purchasing of our services/products and exchanging for at our sales/exchange locations
  • (a) For the conclusion and performance of a contract including provision of our services/products such as tickets, the management of a contract and the after-sales service of provided products/services
  • (b) For the contact necessary for providing our services/products (including the case of requesting delivery agencies to deliver products, etc.)
  • (c) For providing information on our services/products and other information related to our business activities
  • (d) For the billing and credit protection of fares and charges concerning our services/products (including the case of requesting a credit company for credit card payment, etc.)
  • (e) For receiving and responding to your inquiries and requests
  • (f) For registration of membership information for our services/products
 • (2) Business contact information we collect when attending events or meetings
  • (a) For business card exchange etc.
  • (b) For providing information on our services/products and other information related to our business activities
  • (c) For preparing attendee lists distributed at meetings
  • (d) For meeting and invitations
  • (e) For the negotiation, conclusion and performance of a contract with business partners, and the management of a contract
 • (3) Receipt of an online application of material procurement
  • (a) For evaluating potential business partners and contacting them
 • (4) Information services provided by our mobile applications
  • (a) For providing information on our services/products and other information related to our business activities
  • (b) For the market research on our business, or other researches or surveys
  • (c) For sales promotion and other similar activities
  • (d) For receiving and responding to your inquiries and requests
  • (e) For ensuring security of our customers and employees
  • (f) For the selection and development of software, systems, equipment, devices etc. to ensure security
  • (g) For the operation and maintenance of facilities, equipment and devices and the management of the usage status of them
  • (h) For improving the use of our service
 • (5) Recruitment
  • (a) For recruitment activities and providing information related to recruitment
 • (6) Management of Employees
  • (a) For employment management (including secondments and transfers)
  • (b) For necessary legal procedures and communications
  • (c) For other procedures and communications necessary for business
 • (7) Personal data we automatically collect when you use our online (website) services
  • (a) For the market research on our business, or other researches or surveys
  • (b) For business analysis related to our business
  • (c) For ensuring security of our customers and employees
  • (d) For the selection and development of software, systems, equipment, devices etc. for ensure security
  • (e) For the operation and maintenance of facilities, equipment and devices and the management of the usage status of them
  • (f) For analyzing our website usage status
3. The lawful basis for processing of personal data

We process personal data only when we obtain your consent or the processing is permitted by the Japanese law.

If you are located in European Union member states, Iceland, Liechtenstein, and Norway (Hereinafter defined as "EU") or the UK, we process your personal data only if we obtain your consent or at least one of the following conditions applies.

 • (a) When the processing is necessary for the performance of a contract to which you are party or in order to take steps at your request prior to entering into a contract
 • (b) When the processing is necessary for compliance with a legal obligation to which we are subject (e.g. when following the information disclosure orders from government/court based upon laws and regulation announced by government agencies/courts)
 • (c) When the processing is necessary in order to protect the vital interests of yours or of another individual
 • (d) When it is considered appropriate to investigate, prevent, or take measures against illegal or suspicious acts
 • (e) When the processing is necessary for the purpose of the legitimate interests pursued by us or by a third party, except where such interests are overridden by your privacy related rights, interests, and freedom. The legitimate interests pursued by us or a third party are as follows:
  • Customer satisfaction improvement;
  • Service improvement;
  • Direct marketing;
  • Illegal act prevention;
  • Regular communication with business partners and others;
  • Protection of assets (security) of our customers and our company; and
  • Safety of our employees
4. Sharing of personal data

In order to run each business and service, we share your personal data with our group companies and external partners. We also share the personal data of employees with public organizations in order to comply with laws and regulations. Our group companies and external partners with whom we share personal data are as follows.

 • (1) Booking/Purchasing of our services/products and exchanging for at our sales/exchange locations

  Our group companies:

  • Information service vendors for development, operation, maintenance, and management of our system (located in Japan)
  • Internet service vendors that respond to inquiries and requests (located in Japan)
  • Transport related service vendors that process fare settlement of our products for overseas customers visiting Japan (located in Japan)
  • Travel agencies and worker dispatching companies for exchanging/selling our products for overseas customers visiting Japan (located in Japan)

  External business partners:

  • Information service vendors for that process fare settlement of our products for overseas customers visiting Japan (located in Japan)
  • Travel agencies for the exchanging/selling our products to overseas customers visiting Japan (located in Japan)
  • Information service vendors for that process our products for overseas customers visiting Japan (located in Japan)
 • (2) Receipt of an online application of material procurement

  External business partners

  • Information service vendors for operation and maintenance of an application form for new business transactions (located in Japan)
 • (3) Information services provided by our mobile applications

  Our group companies

  • Information service vendors for development, operation and maintenance of web applications (located in Japan)
 • (4) Management of Employees

  Public organizations (located in Japan)

5. Places where we store personal data

Our company, our group companies and external partners who are transferred your personal data store the data on a server located in Japan and Singapore. Although Singapore has not received the adequacy decision from the European Commission and the UK regarding personal data protection, we will protect your personal data by taking appropriate measures such as the conclusion of standard contractual clauses. If you wish to obtain a copy of the appropriate measures we take such as conclusion of standard contractual clauses, please contact us by using the contact information listed under 10.Inquiry desk below. Japan has received the adequacy decision from the European Commission and the UK regarding personal data protection.

6. Retention period, deletion and disposal of personal data

After the purpose of processing is accomplished, personal data collected from you will be properly deleted, disposed, or anonymized in the ways that the individuals can not be identified, in accordance with the rules of personal data processing we specified.

7. Showing advertisements by using personal data

By analyzing personal data collected from you using our online service (website) and mobile application service, we may show you advertisements that are relevant to you. Advertisement to be shown is mainly based on the following information:

 • Access information (cookie, action history, etc.) when you use our online service
 • Log information (browsed page, advertising history, browsing time, browsing method, etc.) when you use our service
8. Your rights

If you are located in the EU or the UK, you have the following rights regarding the processing of personal data.

 • (a) Right to access to your personal data and related information
 • (b) Right to rectification of your inaccurate personal data without undue delay
 • (c) Right to erasure of your personal data without undue delay
 • (d) Right to restriction of processing your personal data
 • (e) Right to receive personal data which you provided us, in a commonly used and machine-readable format and right to transmit such data to another controller without hindrance
 • (f) Right to object to the processing of your personal data for interests pursued by us or by a third party or to the processing of your personal data for direct marketing purposes
 • (g) Right to withdraw your consent at any time regarding the processing of personal data based on your consent (the withdrawal does not affect the lawfulness of processing of personal data based on consent before its withdrawal)
9. When you wish to exercise your rights

If you are located in the EU or the UK and wish to exercise your rights described above, you can contact us via the following e-mail address. The personal data provided to us during your request will be used only for the purposes of contact with you and taking actions upon your request.

If you are located in the EU or the UK and dissatisfied with the processing of personal data by our company, you can lodge a complaint to a supervisory authority, in particular in the EU or the UK of your habitual residence, place of work, or place where infringement occurs.

10. Inquiry desk

EU Representative
DP-Dock GmbH
Address: Ballindamm 39 20095 Hamburg Germany
Website: www.dp-dock.com
E-mail Address: JR-EAST@gdpr-rep.com

UK Representative
DP Data Protection Services UK Ltd.
Address: s 16 Great Queen Street Covent Garden London WC2B 5AH, United Kingdom
Website: www.dp-dock.com
E-mail Address: JR-EAST@gdpr-rep.com

If you are not located in the EU nor the UK, please mail to the following address:
Inquiry desk for Personal Data, East Japan Railway Company
2-2-2 Yoyogi, Shibuya-ku, Tokyo 151-8578, Japan

11. Revision

We may revise all or part of this "Details of How We Process Your Personal Data" without prior notice. In the event of any revision, such revision will be posted on our web site. Please check the latest Policy with care after any changes posted on our web site.

Revision history
2021/12/01 updated

หากคุณไม่เห็นด้วยกับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลและข้อกำหนดและเงื่อนไขคุณไม่สามารถลงทะเบียนเป็นสมาชิกของ "JR-EAST Train Reservation"