JR-EAST Train Reservation

Tohoku-Hokkaido Shinkansen Shin-Hakodate-Hokuto - Shin-Aomori - Morioka - Sendai - Tokyo
Notes: W - Monday to Friday only, except holidays.
S - Saturdays only.
H - Sunday and holidays only.
* - Operated only in peak travel seasons or an specified days.
No Symbol - Operates every day.
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
previous next
Total:118 Page:7/15
Name Hayabusa
18
Yamabiko
140
Nasuno
276
Yamabiko
56
Hayabusa
20
Hayabusa
20
Hayabusa
22
Hayabusa
22
Operation date *       * * * *
Shin-Hakodate-Hokuto 09:38           10:53 10:56
Kikonai 09:51           | |
Okutsugaru-Imabetsu 10:22           | |
Shin-Aomori 10:39       11:22 11:22 11:52 11:52
Shichinohe-Towada 10:54       | | | |
Hachinohe 11:07       | | 12:16 12:16
Ninohe 11:18       | | | |
Iwate-Numakunai 11:31       | | | |
Morioka 11:50     12:08 12:17 12:17 12:50 12:50
Shin-Hanamaki |     12:20 | | | |
Kitakami |     12:30 | | | |
Mizusawaesashi |     12:39 | | | |
Ichinoseki |     12:51 | | | |
Kurikoma-Kogen |     13:00 | | | |
Furukawa |     13:10 | | | |
Sendai 12:31 12:44   13:25 12:57 12:57 13:31 13:31
Shiroishizao | 12:58   | | | | |
Fukushima | 13:16   13:51 | | | |
Koriyama | 13:30 13:37 14:06 | | | |
Shin-Shirakawa | | 13:50 | | | | |
Nasushiobara | | 14:03 | | | | |
Utsunomiya | 13:58 14:21 14:35 | | | |
Oyama | | 14:33 | | | | |
Omiya 13:40 14:24 14:52 15:00 14:08 14:08 14:40 14:40
Ueno 13:59 14:43 15:11 15:19 14:27 14:27 14:59 14:59
Tokyo 14:04 14:48 15:16 15:24 14:32 14:32 15:04 15:04
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
previous next
It returns to the top on this page
Copyright © East Japan Railway Company All Rights Reserved.