JR-EAST Train Reservation

Tohoku-Hokkaido Shinkansen Shin-Hakodate-Hokuto - Shin-Aomori - Morioka - Sendai - Tokyo
Notes: W - Monday to Friday only, except holidays.
S - Saturdays only.
H - Sunday and holidays only.
* - Operated only in peak travel seasons or an specified days.
No Symbol - Operates every day.
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
previous next
Total:118 Page:10/15
Name Yamabiko
216
Yamabiko
62
Hayabusa
30
Hayabusa
30
Hayabusa
32
Hayabusa
32
Yamabiko
148
Yamabiko
150
Operation date     * * * *    
Shin-Hakodate-Hokuto         13:39 13:42    
Kikonai         | |    
Okutsugaru-Imabetsu         | |    
Shin-Aomori     14:09 14:09 14:38 14:38    
Shichinohe-Towada     14:24 14:24 14:53 14:53    
Hachinohe     14:37 14:37 15:06 15:06    
Ninohe     14:50 14:50 15:19 15:19    
Iwate-Numakunai     | | 15:32 15:32    
Morioka   15:08 15:17 15:17 15:50 15:50    
Shin-Hanamaki   15:20 | | | |    
Kitakami   15:30 | | | |    
Mizusawaesashi   15:39 | | | |    
Ichinoseki   15:51 | | | |    
Kurikoma-Kogen   16:00 | | | |    
Furukawa   16:10 | | | |    
Sendai 16:00 16:25 15:57 15:57 16:31 16:31 16:34 16:44
Shiroishizao | | | | | | | 16:58
Fukushima 16:23 16:51 | | | | 17:02 17:16
Koriyama 16:40 17:06 | | | | 17:16 17:30
Shin-Shirakawa 16:52 | | | | | | |
Nasushiobara 17:03 | | | | | | |
Utsunomiya 17:21 17:35 | | | | 17:47 17:58
Oyama 17:33 | | | | | | |
Omiya 17:52 18:00 17:08 17:08 17:40 17:40 18:12 18:24
Ueno 18:11 18:19 17:27 17:27 17:59 17:59 18:31 18:43
Tokyo 18:16 18:24 17:32 17:32 18:04 18:04 18:36 18:48
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
previous next
It returns to the top on this page
Copyright © East Japan Railway Company All Rights Reserved.