JR-EAST Train Reservation

Tohoku-Hokkaido Shinkansen Tokyo - Sendai - Morioka - Shin-Aomori - Shin-Hakodate-Hokuto
Notes: W - Monday to Friday only, except holidays.
S - Saturdays only.
H - Sunday and holidays only.
* - Operated only in peak travel seasons or an specified days.
No Symbol - Operates every day.
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
previous next
Total:157 Page:15/20
Name Yamabiko
147
Hayabusa
63
Hayabusa
63
Hayate
113
Hayate
113
Yamabiko
149
Nasuno
263
Hayabusa
29
Operation date   * * * *      
Tokyo 16:36 16:44 16:44 16:56 16:56 17:00 17:12 17:20
Ueno 16:42 16:50 16:50 17:02 17:02 17:06 17:18 17:26
Omiya 17:02 17:10 17:10 17:22 17:22 17:26 17:38 17:46
Oyama | | | | | | 17:54 |
Utsunomiya 17:31 | | | | 17:50 18:08 |
Nasushiobara | | | | | | 18:22 |
Shin-Shirakawa | | | | | |   |
Koriyama 18:00 | | | | 18:19   |
Fukushima 18:18 | | | | 18:38   |
Shiroishizao | | | | | 18:50   |
Sendai 18:42 18:19 18:19 18:37 18:39 19:04   18:54
Furukawa   | | 18:50 18:52     |
Kurikoma-Kogen   | | 19:00 19:01     |
Ichinoseki   | | 19:14 19:14     |
Mizusawaesashi   | | 19:25 19:25     |
Kitakami   | | 19:34 19:34     |
Shin-Hanamaki   | | 19:42 19:42     |
Morioka   19:02 19:02 19:54 19:54     19:37
Iwate-Numakunai   | |         19:49
Ninohe   19:23 19:23         20:01
Hachinohe   19:35 19:35         20:13
Shichinohe-Towada   | |         20:25
Shin-Aomori   19:59 19:59         20:42
Okutsugaru-Imabetsu               20:58
Kikonai               21:36
Shin-Hakodate-Hokuto               21:48
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
previous next
It returns to the top on this page
Copyright © East Japan Railway Company All Rights Reserved.