JR-EAST Train Reservation

Tohoku-Hokkaido Shinkansen Tokyo - Sendai - Morioka - Shin-Aomori - Shin-Hakodate-Hokuto
Notes: W - Monday to Friday only, except holidays.
S - Saturdays only.
H - Sunday and holidays only.
* - Operated only in peak travel seasons or an specified days.
No Symbol - Operates every day.
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
previous next
Total:148 Page:14/19
Name Yamabiko
147
Hayabusa
63
Hayabusa
63
Hayabusa
63
Hayate
113
Hayate
113
Hayate
113
Yamabiko
149
Operation date * * * * * * *  
Tokyo 16:36 16:44 16:44 16:44 16:56 16:56 16:56 17:00
Ueno 16:42 16:50 16:50 16:50 17:02 17:02 17:02 17:06
Omiya 17:02 17:10 17:10 17:10 17:22 17:22 17:22 17:26
Oyama | | | | | | | |
Utsunomiya 17:31 | | | | | | 17:50
Nasushiobara | | | | | | | |
Shin-Shirakawa | | | | | | | |
Koriyama 18:00 | | | | | | 18:19
Fukushima 18:21 | | | | | | 18:38
Shiroishizao | | | | | | | 18:50
Sendai 18:43 18:19 18:19 18:19 18:39 18:37 18:40 19:04
Furukawa   | | | 18:52 18:50 18:53  
Kurikoma-Kogen   | | | 19:01 19:00 19:03  
Ichinoseki   | | | 19:14 19:14 19:14  
Mizusawaesashi   | | | 19:25 19:25 19:25  
Kitakami   | | | 19:34 19:34 19:34  
Shin-Hanamaki   | | | 19:42 19:42 19:42  
Morioka   18:58 19:02 19:02 19:54 19:54 19:54  
Iwate-Numakunai     | |        
Ninohe     19:23 19:23        
Hachinohe     19:35 19:35        
Shichinohe-Towada     | |        
Shin-Aomori     19:59 19:59        
Okutsugaru-Imabetsu                
Kikonai                
Shin-Hakodate-Hokuto                
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
previous next
It returns to the top on this page
Copyright © East Japan Railway Company All Rights Reserved.