JR-EAST Train Reservation

Tohoku-Hokkaido Shinkansen Tokyo - Sendai - Morioka - Shin-Aomori - Shin-Hakodate-Hokuto
Notes: W - Monday to Friday only, except holidays.
S - Saturdays only.
H - Sunday and holidays only.
* - Operated only in peak travel seasons or an specified days.
No Symbol - Operates every day.
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
previous next
Total:148 Page:10/19
Name Hayabusa
19
Yamabiko
51
Hayabusa
55
Yamabiko
139
Nasuno
259
Hayabusa
21
Yamabiko
53
Hayabusa
57
Operation date     *         *
Tokyo 12:20 12:36 12:44 13:00 13:12 13:20 13:36 13:44
Ueno 12:26 12:42 12:50 13:06 13:18 13:26 13:42 13:50
Omiya 12:46 13:02 13:10 13:26 13:38 13:46 14:02 14:10
Oyama | | | | 13:54 | | |
Utsunomiya | 13:31 | 13:50 14:08 | 14:31 |
Nasushiobara | | | | 14:22 | | |
Shin-Shirakawa | | | | 14:36 | | |
Koriyama | 14:02 | 14:19 14:48 | 15:02 |
Fukushima | 14:17 | 14:38   | 15:17 |
Shiroishizao | | | 14:50   | | |
Sendai 13:54 14:39 14:19 15:04   14:54 15:39 15:19
Furukawa | 14:52 |     | 15:52 |
Kurikoma-Kogen | 15:02 |     | 16:02 |
Ichinoseki | 15:14 |     | 16:14 |
Mizusawaesashi | 15:25 |     | 16:25 |
Kitakami | 15:34 |     | 16:34 |
Shin-Hanamaki | 15:42 |     | 16:42 |
Morioka 14:37 15:54 15:02     15:37 16:54 16:02
Iwate-Numakunai |   |     15:49   |
Ninohe |   15:24     16:02   |
Hachinohe 15:05   15:36     16:14   16:30
Shichinohe-Towada |   15:49     16:27   |
Shin-Aomori 15:31   16:05     16:45   16:54
Okutsugaru-Imabetsu |         17:01    
Kikonai 16:22         17:38    
Shin-Hakodate-Hokuto 16:34         17:51    
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
previous next
It returns to the top on this page
Copyright © East Japan Railway Company All Rights Reserved.