JR-EAST Train Reservation

Tohoku-Hokkaido Shinkansen Tokyo - Sendai - Morioka - Shin-Aomori - Shin-Hakodate-Hokuto
Notes: W - Monday to Friday only, except holidays.
S - Saturdays only.
H - Sunday and holidays only.
* - Operated only in peak travel seasons or an specified days.
No Symbol - Operates every day.
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
previous next
Total:157 Page:9/20
Name Yamabiko
165
Yamabiko
209
Yamabiko
209
Hayabusa
19
Hayate
337
Yamabiko
51
Hayabusa
55
Hayabusa
55
Operation date * * *   *   * *
Tokyo 12:08 12:12 12:12 12:20 12:28 12:36 12:44 12:44
Ueno 12:14 12:18 12:18 12:26 12:34 12:42 12:50 12:50
Omiya 12:34 12:38 12:38 12:46 12:54 13:02 13:10 13:10
Oyama | 12:54 12:54 | | | | |
Utsunomiya 12:58 13:08 13:08 | | 13:31 | |
Nasushiobara | 13:22 13:26 | | | | |
Shin-Shirakawa | 13:36 13:37 | | | | |
Koriyama 13:30 13:51 13:51 | | 14:02 | |
Fukushima 13:50 14:05 14:05 | | 14:17 | |
Shiroishizao | | | | | | | |
Sendai 14:13 14:26 14:26 13:54 14:09 14:39 14:17 14:19
Furukawa 14:31     | 14:22 14:52   |
Kurikoma-Kogen 14:40     | | 15:02   |
Ichinoseki 14:49     | 14:39 15:14   |
Mizusawaesashi 15:00     | | 15:25   |
Kitakami 15:08     | 14:55 15:34   |
Shin-Hanamaki 15:16     | | 15:42   |
Morioka 15:27     14:37 15:11 15:54   14:58
Iwate-Numakunai       |        
Ninohe       |        
Hachinohe       15:05        
Shichinohe-Towada       |        
Shin-Aomori       15:31        
Okutsugaru-Imabetsu       |        
Kikonai       16:22        
Shin-Hakodate-Hokuto       16:34        
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
previous next
It returns to the top on this page
Copyright © East Japan Railway Company All Rights Reserved.