JR-EAST Train Reservation

Tohoku-Hokkaido Shinkansen Tokyo - Sendai - Morioka - Shin-Aomori - Shin-Hakodate-Hokuto
Notes: W - Monday to Friday only, except holidays.
S - Saturdays only.
H - Sunday and holidays only.
* - Operated only in peak travel seasons or an specified days.
No Symbol - Operates every day.
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
previous next
Total:168 Page:9/21
Name Yamabiko
207
Hayabusa
15
Hayate
357
Hayate
333
Yamabiko
161
Yamabiko
47
Hayabusa
17
Yamabiko
135
Operation date     * * *      
Tokyo 10:12 10:20 10:28 10:28 10:28 10:36 10:44 11:00
Ueno 10:18 10:26 10:34 10:34 10:34 10:42 10:50 11:06
Omiya 10:38 10:46 10:54 10:54 10:54 11:02 11:10 11:26
Oyama 10:54 | | | | | | |
Utsunomiya 11:08 | | | 11:18 11:31 | 11:50
Nasushiobara 11:22 | | | | | | |
Shin-Shirakawa 11:36 | | | | | | |
Koriyama 11:51 | | | | 12:00 | 12:19
Fukushima 12:05 | | | 12:00 12:17 | 12:38
Shiroishizao | | | | | | | 12:50
Sendai 12:26 11:54 12:12 12:12 12:22 12:39 12:17 13:04
Furukawa   | 12:31 12:31 12:37 12:52 |  
Kurikoma-Kogen   | | 12:41 12:48 13:02 |  
Ichinoseki   | 12:45 12:50 12:58 13:14 12:38  
Mizusawaesashi   | | 13:00 13:10 13:25 |  
Kitakami   | 13:00 13:08 13:22 13:34 |  
Shin-Hanamaki   | | 13:16 13:30 13:42 |  
Morioka   12:37 13:16 13:28 13:42 13:54 13:05  
Iwate-Numakunai   | |       |  
Ninohe   | 13:37       |  
Hachinohe   13:05 13:49       13:34  
Shichinohe-Towada   | 14:02       |  
Shin-Aomori   13:31 14:17       13:58  
Okutsugaru-Imabetsu   13:47            
Kikonai   14:24            
Shin-Hakodate-Hokuto   14:37            
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
previous next
It returns to the top on this page
Copyright © East Japan Railway Company All Rights Reserved.