JR-EAST Train Reservation

Tohoku-Hokkaido Shinkansen Tokyo - Sendai - Morioka - Shin-Aomori - Shin-Hakodate-Hokuto
Notes: W - Monday to Friday only, except holidays.
S - Saturdays only.
H - Sunday and holidays only.
* - Operated only in peak travel seasons or an specified days.
No Symbol - Operates every day.
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
previous next
Total:168 Page:8/21
Name Hayabusa
11
Yamabiko
45
Yamabiko
45
Hayabusa
69
Yamabiko
177
Yamabiko
133
Hayabusa
13
Hayabusa
13
Operation date   * * * *   * *
Tokyo 09:36 09:40 09:40   09:48 10:00 10:04 10:04
Ueno | 09:46 09:46   09:54 10:06 10:10 10:10
Omiya 10:00 10:06 10:06 10:10 10:14 10:26 10:30 10:30
Oyama | | | | | | | |
Utsunomiya | 10:31 10:32 | 10:38 10:52 | |
Nasushiobara | | | | | | | |
Shin-Shirakawa | | | | | | | |
Koriyama | 10:59 11:00 | 11:06 11:20 | |
Fukushima | 11:14 11:14 | 11:24 11:38 | |
Shiroishizao | | | | | 11:50 | |
Sendai 11:08 11:36 11:36 11:21 11:44 12:04 11:39 11:41
Furukawa | 11:52 11:52 11:34       |
Kurikoma-Kogen | 12:02 12:02 |       |
Ichinoseki | 12:14 12:14 11:47       |
Mizusawaesashi | 12:25 12:25 |       |
Kitakami | 12:34 12:34 12:01       |
Shin-Hanamaki | 12:42 12:42 |       |
Morioka 11:48 12:54 12:54 12:16       12:24
Iwate-Numakunai |     |       |
Ninohe |     |       12:45
Hachinohe |     12:45       12:56
Shichinohe-Towada |     |       |
Shin-Aomori 12:37     13:08       13:20
Okutsugaru-Imabetsu |              
Kikonai |              
Shin-Hakodate-Hokuto 13:38              
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
previous next
It returns to the top on this page
Copyright © East Japan Railway Company All Rights Reserved.