JR-EAST Train Reservation

Tohoku-Hokkaido Shinkansen Tokyo - Sendai - Morioka - Shin-Aomori - Shin-Hakodate-Hokuto
Notes: W - Monday to Friday only, except holidays.
S - Saturdays only.
H - Sunday and holidays only.
* - Operated only in peak travel seasons or an specified days.
No Symbol - Operates every day.
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
previous next
Total:157 Page:7/20
Name Hayabusa
51
Yamabiko
207
Yamabiko
207
Hayabusa
13
Yamabiko
161
Yamabiko
47
Hayabusa
15
Hayabusa
15
Operation date * * *   *   * *
Tokyo 10:04 10:12 10:12 10:20 10:28 10:36 10:44 10:44
Ueno 10:10 10:18 10:18 10:26 10:34 10:42 10:50 10:50
Omiya 10:30 10:38 10:38 10:46 10:54 11:02 11:10 11:10
Oyama | 10:54 10:54 | | | | |
Utsunomiya | 11:08 11:08 | 11:18 11:31 | |
Nasushiobara | 11:22 11:22 | | | | |
Shin-Shirakawa | 11:36 11:37 | | | | |
Koriyama | 11:51 11:51 | | 12:00 | |
Fukushima | 12:05 12:05 | 12:00 12:17 | |
Shiroishizao | | | | | | | |
Sendai 11:41 12:26 12:26 11:54 12:22 12:39 12:17 12:17
Furukawa |     | 12:37 12:52 | |
Kurikoma-Kogen |     | 12:48 13:02 | |
Ichinoseki |     | 12:58 13:14 12:38 12:38
Mizusawaesashi |     | 13:10 13:25 | |
Kitakami |     | 13:22 13:34 | |
Shin-Hanamaki |     | 13:30 13:42 | |
Morioka 12:24     12:37 13:42 13:54 13:01 13:02
Iwate-Numakunai |     |        
Ninohe 12:45     |        
Hachinohe 12:56     13:05        
Shichinohe-Towada |     |        
Shin-Aomori 13:20     13:31        
Okutsugaru-Imabetsu       13:47        
Kikonai       14:24        
Shin-Hakodate-Hokuto       14:37        
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
previous next
It returns to the top on this page
Copyright © East Japan Railway Company All Rights Reserved.