JR-EAST Train Reservation

Tohoku-Hokkaido Shinkansen Tokyo - Sendai - Morioka - Shin-Aomori - Shin-Hakodate-Hokuto
Notes: W - Monday to Friday only, except holidays.
S - Saturdays only.
H - Sunday and holidays only.
* - Operated only in peak travel seasons or an specified days.
No Symbol - Operates every day.
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
previous next
Total:148 Page:7/19
Name Hayabusa
69
Yamabiko
177
Yamabiko
133
Hayabusa
51
Hayabusa
51
Yamabiko
207
Yamabiko
207
Hayabusa
13
Operation date * *   * * * *  
Tokyo   09:48 10:00 10:04 10:04 10:12 10:12 10:20
Ueno   09:54 10:06 10:10 10:10 10:18 10:18 10:26
Omiya 10:10 10:14 10:26 10:30 10:30 10:38 10:38 10:46
Oyama | | | | | 10:54 10:54 |
Utsunomiya | 10:38 10:52 | | 11:08 11:08 |
Nasushiobara | | | | | 11:22 11:22 |
Shin-Shirakawa | | | | | 11:36 11:37 |
Koriyama | 11:06 11:20 | | 11:51 11:51 |
Fukushima | 11:24 11:38 | | 12:05 12:05 |
Shiroishizao | | 11:50 | | | | |
Sendai 11:21 11:44 12:04 11:39 11:41 12:26 12:26 11:54
Furukawa 11:34       |     |
Kurikoma-Kogen |       |     |
Ichinoseki 11:47       |     |
Mizusawaesashi |       |     |
Kitakami 12:01       |     |
Shin-Hanamaki |       |     |
Morioka 12:16       12:24     12:37
Iwate-Numakunai |       |     |
Ninohe |       12:45     |
Hachinohe 12:45       12:56     13:05
Shichinohe-Towada |       |     |
Shin-Aomori 13:08       13:20     13:31
Okutsugaru-Imabetsu               13:47
Kikonai               14:24
Shin-Hakodate-Hokuto               14:37
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
previous next
It returns to the top on this page
Copyright © East Japan Railway Company All Rights Reserved.