JR-EAST Train Reservation

Tohoku-Hokkaido Shinkansen Tokyo - Sendai - Morioka - Shin-Aomori - Shin-Hakodate-Hokuto
Notes: W - Monday to Friday only, except holidays.
S - Saturdays only.
H - Sunday and holidays only.
* - Operated only in peak travel seasons or an specified days.
No Symbol - Operates every day.
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
previous next
Total:140 Page:7/18
Name Yamabiko
133
Hayabusa
13
Hayabusa
13
Yamabiko
207
Hayabusa
15
Yamabiko
161
Yamabiko
47
Hayabusa
17
Operation date   * *     *    
Tokyo 10:00 10:04 10:04 10:12 10:20 10:28 10:36 10:44
Ueno 10:06 10:10 10:10 10:18 10:26 10:34 10:42 10:50
Omiya 10:26 10:30 10:30 10:38 10:46 10:54 11:02 11:10
Oyama | | | 10:54 | | | |
Utsunomiya 10:52 | | 11:08 | 11:18 11:31 |
Nasushiobara | | | 11:22 | | | |
Shin-Shirakawa | | | 11:36 | | | |
Koriyama 11:20 | | 11:51 | | 12:00 |
Fukushima 11:38 | | 12:05 | 12:00 12:17 |
Shiroishizao 11:50 | | | | | | |
Sendai 12:04 11:39 11:41 12:26 11:54 12:22 12:39 12:17
Furukawa     |   | 12:37 12:52 |
Kurikoma-Kogen     |   | 12:48 13:02 |
Ichinoseki     |   | 12:58 13:14 12:38
Mizusawaesashi     |   | 13:10 13:25 |
Kitakami     |   | 13:22 13:34 |
Shin-Hanamaki     |   | 13:30 13:42 |
Morioka     12:24   12:37 13:42 13:54 13:05
Iwate-Numakunai     |   |     |
Ninohe     12:45   |     |
Hachinohe     12:56   13:05     13:34
Shichinohe-Towada     |   |     |
Shin-Aomori     13:20   13:31     13:58
Okutsugaru-Imabetsu         13:47      
Kikonai         14:24      
Shin-Hakodate-Hokuto         14:37      
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
previous next
It returns to the top on this page
Copyright © East Japan Railway Company All Rights Reserved.