JR-EAST Train Reservation

Tohoku-Hokkaido Shinkansen Tokyo - Sendai - Morioka - Shin-Aomori - Shin-Hakodate-Hokuto
Notes: W - Monday to Friday only, except holidays.
S - Saturdays only.
H - Sunday and holidays only.
* - Operated only in peak travel seasons or an specified days.
No Symbol - Operates every day.
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
previous next
Total:157 Page:5/20
Name Hayate
331
Hayabusa
7
Hayabusa
7
Yamabiko
43
Yamabiko
129
Hayabusa
9
Nasuno
255
Nasuno
255
Operation date * * *       * *
Tokyo 08:32 08:40 08:40 08:48 08:56 09:08 09:16 09:16
Ueno 08:44 08:46 08:46 08:54 09:02 09:14 09:22 09:22
Omiya 09:10 09:06 09:06 09:14 09:22 09:33 09:42 09:42
Oyama | | | | | | 09:58 09:58
Utsunomiya | | | 09:39 09:46 | 10:12 10:12
Nasushiobara | | | | | | 10:30 10:30
Shin-Shirakawa | | | | | | 10:41 10:41
Koriyama | | | 10:07 10:17 | 10:53 10:52
Fukushima | | | 10:25 10:34 |    
Shiroishizao | | | | 10:46 |    
Sendai 10:29 10:16 10:16 10:49 11:00 10:42    
Furukawa 10:44 | | 11:03   |    
Kurikoma-Kogen | | | 11:14   |    
Ichinoseki 11:02 | | 11:28   |    
Mizusawaesashi | | | 11:39   |    
Kitakami 11:17 | | 11:47   |    
Shin-Hanamaki | | | 11:55   |    
Morioka 11:32 10:59 10:59 12:07   11:25    
Iwate-Numakunai   | |     11:38    
Ninohe   | |     11:50    
Hachinohe   11:27 11:27     12:02    
Shichinohe-Towada   | |     12:14    
Shin-Aomori   11:51 11:53     12:29    
Okutsugaru-Imabetsu     |          
Kikonai     12:45          
Shin-Hakodate-Hokuto     12:57          
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
previous next
It returns to the top on this page
Copyright © East Japan Railway Company All Rights Reserved.