JR-EAST Train Reservation

Tohoku-Hokkaido Shinkansen Tokyo - Sendai - Morioka - Shin-Aomori - Shin-Hakodate-Hokuto
Notes: W - Monday to Friday only, except holidays.
S - Saturdays only.
H - Sunday and holidays only.
* - Operated only in peak travel seasons or an specified days.
No Symbol - Operates every day.
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
previous next
Total:131 Page:3/17
Name Hayabusa
51
Hayabusa
3
Yamabiko
123
Nasuno
251
Hayabusa
101
Hayabusa
5
Yamabiko
125
Yamabiko
205
Operation date *     W       *
Tokyo 06:56 07:00 07:08 07:12 07:16 07:32 07:40 07:44
Ueno 07:02 07:06 07:14 07:18 07:22 07:38 07:46 07:50
Omiya 07:22 07:26 07:34 07:38 07:42 07:58 08:06 08:10
Oyama | | | 07:58 | | | 08:27
Utsunomiya | | 08:03 08:09 | | 08:30 08:44
Nasushiobara | | | 08:23 | | | 09:01
Shin-Shirakawa | | |   | | | 09:11
Koriyama | | 08:31   | | 08:58 09:26
Fukushima | | 08:53   | | 09:16 09:40
Shiroishizao | | 09:05   | | | 09:52
Sendai 08:31 08:40 09:19   08:51 09:05 09:38 10:06
Furukawa | |     09:04 |    
Kurikoma-Kogen | |     09:13 |    
Ichinoseki | |     09:25 |    
Mizusawaesashi | |     09:35 |    
Kitakami | |     09:43 |    
Shin-Hanamaki | |     09:51 |    
Morioka 09:14 09:25     10:02 09:48    
Iwate-Numakunai | |       10:00    
Ninohe | |       10:13    
Hachinohe 09:44 |       10:25    
Shichinohe-Towada | |       10:37    
Shin-Aomori 10:07 10:15       10:52    
Okutsugaru-Imabetsu                
Kikonai                
Shin-Hakodate-Hokuto                
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
previous next
It returns to the top on this page
Copyright © East Japan Railway Company All Rights Reserved.