JR-EAST Train Reservation

Tohoku-Hokkaido Shinkansen Tokyo - Sendai - Morioka - Shin-Aomori - Shin-Hakodate-Hokuto
Notes: W - Monday to Friday only, except holidays.
S - Saturdays only.
H - Sunday and holidays only.
* - Operated only in peak travel seasons or an specified days.
No Symbol - Operates every day.
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
previous next
Total:168 Page:2/21
Name Hayabusa
101
Hayabusa
45
Hayabusa
45
Yamabiko
291
Yamabiko
291
Yamabiko
41
Yamabiko
121
Yamabiko
201
Operation date * * * * *   * *
Tokyo   06:00 06:00     06:04 06:12 06:20
Ueno   06:06 06:06     06:10 06:18 06:26
Omiya 06:00 06:26 06:26     06:30 06:38 06:46
Oyama | | |     | | 07:03
Utsunomiya | | |     06:54 07:02 07:19
Nasushiobara | | | 06:31 06:31 | | 07:33
Shin-Shirakawa | | | 06:42 06:42 | | 07:44
Koriyama | | | 06:54 06:54 07:25 07:31 07:57
Fukushima | | | 07:08 07:08 07:40 07:49 08:15
Shiroishizao | | | 07:20 07:22 | | 08:27
Sendai 07:07 07:34 07:34 07:34 07:36 08:02 08:10 08:41
Furukawa | | |     08:18    
Kurikoma-Kogen | | |     08:27    
Ichinoseki | | |     08:37    
Mizusawaesashi | | |     08:47    
Kitakami | | |     09:00    
Shin-Hanamaki | | |     09:07    
Morioka 07:47 08:17 08:17     09:19    
Iwate-Numakunai | | |          
Ninohe | 08:38 08:38          
Hachinohe | 08:50 08:50          
Shichinohe-Towada | 09:02 09:02          
Shin-Aomori 08:40 09:17 09:17          
Okutsugaru-Imabetsu |              
Kikonai |              
Shin-Hakodate-Hokuto 09:41              
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
previous next
It returns to the top on this page
Copyright © East Japan Railway Company All Rights Reserved.