JR-EAST Train Reservation

Tohoku-Hokkaido Shinkansen Tokyo - Sendai - Morioka - Shin-Aomori - Shin-Hakodate-Hokuto
Notes: W - Monday to Friday only, except holidays.
S - Saturdays only.
H - Sunday and holidays only.
* - Operated only in peak travel seasons or an specified days.
No Symbol - Operates every day.
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
previous next
Total:157 Page:2/20
Name Yamabiko
291
Yamabiko
291
Yamabiko
51
Yamabiko
121
Yamabiko
201
Hayabusa
1
Yamabiko
293
Yamabiko
203
Operation date * *   *     W  
Tokyo     06:04 06:12 06:20 06:32   06:40
Ueno     06:10 06:18 06:26 06:38   06:46
Omiya     06:30 06:38 06:46 06:58   07:06
Oyama     | | 07:03 |   07:23
Utsunomiya     06:54 07:02 07:19 |   07:37
Nasushiobara 06:31 06:31 | | 07:33 |   07:54
Shin-Shirakawa 06:42 06:42 | | 07:44 |   08:08
Koriyama 06:54 06:54 07:25 07:31 07:57 | 07:41 08:24
Fukushima 07:08 07:08 07:39 07:49 08:15 | 07:55 08:38
Shiroishizao 07:20 07:22 | | 08:29 | 08:06 |
Sendai 07:34 07:36 08:01 08:10 08:43 08:06 08:20 08:59
Furukawa     08:18     |    
Kurikoma-Kogen     08:27     |    
Ichinoseki     08:37     |    
Mizusawaesashi     08:47     |    
Kitakami     08:59     |    
Shin-Hanamaki     09:07     |    
Morioka     09:18     08:49    
Iwate-Numakunai           |    
Ninohe           09:10    
Hachinohe           09:22    
Shichinohe-Towada           09:34    
Shin-Aomori           09:51    
Okutsugaru-Imabetsu           10:07    
Kikonai           10:41    
Shin-Hakodate-Hokuto           10:53    
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
previous next
It returns to the top on this page
Copyright © East Japan Railway Company All Rights Reserved.