JR-EAST Train Reservation

Limited Express trains on the Joban Line Ueno - Mito - Iwaki - Sendai
Notes: W - Monday to Friday only, except holidays.
S - Saturdays only.
H - Sunday and holidays only.
* - Operated only in peak travel seasons or an specified days.
No Symbol - Operates every day.
Pages:
1 2 3 4 5 6 7
previous next
Total:52 Page:1/7
Name TOKIWA
35
TOKIWA
39
HITACHI
1
HITACHI
1
HITACHI
1
HITACHI
1
HITACHI
1
HITACHI
1
Operation date * * * * * * * *
Shinagawa 05:54 06:24 06:45 06:45 06:45 06:45 06:45 06:45
Tokyo 06:03 06:32 06:53 06:53 06:53 06:53 06:53 06:53
Ueno 06:09 06:39 07:00 07:00 07:00 07:00 07:00 07:00
Kashiwa 06:37 07:02 | | | | | |
Sanuki | | | | | | | |
Ushiku | | | | | | | |
Hitachinoushiku | | 07:35 07:35 | | | |
Arakawaoki | | | | | | | |
Tsuchiura | | 07:42 07:42 07:42 07:42 07:42 07:42
Ishioka | | | | | | | |
Tomobe | | 08:02 | | 08:02 08:02 |
Akatsuka | | | | | | | |
Mito 07:38 08:06 08:11 08:11 08:11 08:11 08:11 08:11
Katsuta 07:43 08:11 08:17 08:17 08:17 08:17 08:17 08:17
Tokai     | | | | 08:23 |
Omika     | | | | | |
Hitachi-Taga     | | | | | |
Hitachi     08:34 08:34 08:34 08:34 08:34 08:34
Takahagi     08:45 08:45 08:45 08:45 08:45 08:45
Isohara     | | | | | 08:51
Nakoso     08:58 08:58 08:58 08:58 08:58 08:58
Izumi     09:07 09:07 09:07 09:07 09:07 09:07
Yumoto     09:12 09:12 09:12 09:12 09:12 09:12
Iwaki     09:18 09:18 09:18 09:18 09:18 09:18
Pages:
1 2 3 4 5 6 7
previous next
It returns to the top on this page
Copyright © East Japan Railway Company All Rights Reserved.