JR-EAST Train Reservation

Tohoku-Hokkaido Shinkansen Shin-Hakodate-Hokuto - Shin-Aomori - Morioka - Sendai - Tokyo
Notes: W - Monday to Friday only, except holidays.
S - Saturdays only.
H - Sunday and holidays only.
* - Operated only in peak travel seasons or an specified days.
No Symbol - Operates every day.
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
previous next
Total:166 Page:20/21
Name Hayabusa
166
Hayabusa
66
Hayabusa
66
Hayabusa
66
Yamabiko
60
Yamabiko
60
Yamabiko
60
Hayabusa
42
Operation date * * * * * * *  
Shin-Hakodate-Hokuto               18:40
Kikonai               18:53
Okutsugaru-Imabetsu               19:27
Shin-Aomori   19:16 19:16         19:44
Shichinohe-Towada   | |         19:59
Hachinohe   19:40 19:40         20:12
Ninohe   19:52 19:52         20:24
Iwate-Numakunai   | |         |
Morioka 20:17 20:21 20:21   20:29 20:29 20:29 20:50
Shin-Hanamaki 20:31 | |   20:41 20:41 20:41 |
Kitakami | | |   20:49 20:49 20:49 |
Mizusawaesashi | | |   20:58 20:58 20:58 |
Ichinoseki | | |   21:12 21:12 21:12 |
Kurikoma-Kogen | | |   21:21 21:21 21:21 |
Furukawa | | |   21:31 21:31 21:31 |
Sendai 21:04 21:04 21:04 21:04 21:47 21:47 21:47 21:30
Shiroishizao | | | | | | | |
Fukushima | | | | 22:09 22:09 22:09 |
Koriyama | | | | 22:24 22:24 22:26 |
Shin-Shirakawa | | | | | | | |
Nasushiobara | | | | | | | |
Utsunomiya | | | | 22:53 22:53 22:54 |
Oyama | | | | | | | |
Omiya 22:15 22:15 22:15 22:15 23:19 23:20 23:19 22:39
Ueno 22:35 22:35 22:35 22:35 23:39 23:39 23:39 22:59
Tokyo 22:40 22:40 22:40 22:40 23:44 23:44 23:44 23:04
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
previous next
It returns to the top on this page
Copyright © East Japan Railway Company All Rights Reserved.