JR-EAST Train Reservation

Tohoku-Hokkaido Shinkansen Shin-Hakodate-Hokuto - Shin-Aomori - Morioka - Sendai - Tokyo
Notes: W - Monday to Friday only, except holidays.
S - Saturdays only.
H - Sunday and holidays only.
* - Operated only in peak travel seasons or an specified days.
No Symbol - Operates every day.
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
previous next
Total:157 Page:17/20
Name Yamabiko
64
Yamabiko
64
Yamabiko
64
Yamabiko
64
Hayabusa
40
Hayabusa
40
Yamabiko
220
Yamabiko
220
Operation date * * * * * * * *
Shin-Hakodate-Hokuto         16:20 16:20    
Kikonai         16:33 16:33    
Okutsugaru-Imabetsu         | |    
Shin-Aomori         17:22 17:22    
Shichinohe-Towada         | |    
Hachinohe         | |    
Ninohe         | |    
Iwate-Numakunai         | |    
Morioka 17:54 17:55 17:54 17:55 18:15 18:16    
Shin-Hanamaki 18:06 18:07 18:06 18:07 | |    
Kitakami 18:14 18:14 18:14 18:14 | |    
Mizusawaesashi 18:23 18:23 18:23 18:23 | |    
Ichinoseki 18:37 18:37 18:37 18:37 | |    
Kurikoma-Kogen 18:46 18:46 18:46 18:46 | |    
Furukawa 18:55 18:55 18:55 18:55 | |    
Sendai 19:10 19:10 19:10 19:10 18:57 18:57 19:17 19:17
Shiroishizao | | | | | | 19:33 19:35
Fukushima 19:32 19:32 19:32 19:32 | | 19:51 19:51
Koriyama 19:46 19:46 19:49 19:49 | | 20:05 20:05
Shin-Shirakawa | | | | | | 20:18 20:18
Nasushiobara | | | | | | 20:32 20:32
Utsunomiya 20:22 20:22 20:22 20:22 | | 20:46 20:46
Oyama | | | | | | 21:01 21:01
Omiya 20:47 20:47 20:47 20:47 20:07 20:07 21:19 21:19
Ueno 21:07 21:07 21:07 21:07 20:27 20:27 21:39 21:39
Tokyo 21:12 21:12 21:12 21:12 20:32 20:32 21:44 21:44
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
previous next
It returns to the top on this page
Copyright © East Japan Railway Company All Rights Reserved.