JR-EAST Train Reservation

Tohoku-Hokkaido Shinkansen Tokyo - Sendai - Morioka - Shin-Aomori - Shin-Hakodate-Hokuto
Notes: W - Monday to Friday only, except holidays.
S - Saturdays only.
H - Sunday and holidays only.
* - Operated only in peak travel seasons or an specified days.
No Symbol - Operates every day.
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
previous next
Total:176 Page:20/22
Name Yamabiko
489
Yamabiko
489
Yamabiko
157
Hayabusa
43
Hayabusa
43
Yamabiko
219
Hayabusa
111
Yamabiko
197
Operation date * *   * *     *
Tokyo 19:08 19:08 19:16 19:20 19:20 19:28 19:40 19:52
Ueno 19:14 19:14 19:22 19:26 19:26 19:34 19:46 19:58
Omiya 19:34 19:34 19:42 19:46 19:46 19:54 20:06 20:18
Oyama | | | | | 20:11 | |
Utsunomiya 20:00 20:00 20:08 | | 20:26 | 20:42
Nasushiobara | | | | | 20:40 | |
Shin-Shirakawa 20:22 20:22 | | | 20:51 | |
Koriyama 20:34 20:34 20:38 | | 21:03 | 21:12
Fukushima 20:48 20:48 20:57 | | 21:17 | 21:30
Shiroishizao | | 21:09 | | 21:29 | |
Sendai 21:07 21:09 21:23 20:55 20:55 21:43 21:15 21:52
Furukawa   21:22   | |   21:28  
Kurikoma-Kogen   |   | |   21:37  
Ichinoseki   21:37   | |   21:46  
Mizusawaesashi   |   | |   21:56  
Kitakami   21:51   | |   22:04  
Shin-Hanamaki   |   | |   22:12  
Morioka   22:07   21:38 21:38   22:23  
Iwate-Numakunai       | |      
Ninohe       | |      
Hachinohe       22:06 22:06      
Shichinohe-Towada       | |      
Shin-Aomori       22:32 22:30      
Okutsugaru-Imabetsu       |        
Kikonai       |        
Shin-Hakodate-Hokuto       23:29        
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
previous next
It returns to the top on this page
Copyright © East Japan Railway Company All Rights Reserved.