JR-EAST Train Reservation

Tohoku-Hokkaido Shinkansen Tokyo - Sendai - Morioka - Shin-Aomori - Shin-Hakodate-Hokuto
Notes: W - Monday to Friday only, except holidays.
S - Saturdays only.
H - Sunday and holidays only.
* - Operated only in peak travel seasons or an specified days.
No Symbol - Operates every day.
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
previous next
Total:176 Page:19/22
Name Yamabiko
155
Yamabiko
217
Hayabusa
69
Hayabusa
69
Hayabusa
69
Yamabiko
485
Hayabusa
109
Nasuno
267
Operation date     * * * *    
Tokyo 18:28 18:36 18:44 18:44 18:44 18:44 18:56 19:00
Ueno 18:34 18:42 18:50 18:50 18:50 18:50 19:02 19:06
Omiya 18:54 19:02 19:10 19:10 19:10 19:10 19:22 19:26
Oyama | 19:18 | | | | | 19:43
Utsunomiya 19:18 19:32 | | | | | 19:55
Nasushiobara | 19:51 | | | | | 20:09
Shin-Shirakawa | 20:02 | | | | |  
Koriyama 19:46 20:14 | | | 20:04 |  
Fukushima 20:04 20:28 | | | 20:19 |  
Shiroishizao | | | | | | |  
Sendai 20:24 20:49 20:21 20:21 20:21 20:41 20:31  
Furukawa     | | | 20:54 20:44  
Kurikoma-Kogen     | | | 21:03 20:53  
Ichinoseki     | | | 21:15 21:02  
Mizusawaesashi     | | | 21:26 21:12  
Kitakami     | | | 21:35 21:24  
Shin-Hanamaki     | | | 21:43 21:32  
Morioka     21:00 21:04 21:04 21:56 21:44  
Iwate-Numakunai       | |      
Ninohe       21:25 21:25      
Hachinohe       21:37 21:37      
Shichinohe-Towada       | |      
Shin-Aomori       22:00 22:00      
Okutsugaru-Imabetsu                
Kikonai                
Shin-Hakodate-Hokuto                
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
previous next
It returns to the top on this page
Copyright © East Japan Railway Company All Rights Reserved.