JR-EAST Train Reservation

Tohoku-Hokkaido Shinkansen Tokyo - Sendai - Morioka - Shin-Aomori - Shin-Hakodate-Hokuto
Notes: W - Monday to Friday only, except holidays.
S - Saturdays only.
H - Sunday and holidays only.
* - Operated only in peak travel seasons or an specified days.
No Symbol - Operates every day.
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
previous next
Total:173 Page:17/22
Name Hayabusa
65
Hayabusa
105
Yamabiko
149
Nasuno
263
Hayabusa
39
Yamabiko
151
Yamabiko
151
Yamabiko
215
Operation date *         * *  
Tokyo 16:44 16:56 17:00 17:16 17:20 17:28 17:28 17:36
Ueno 16:50 17:02 17:06 17:22 17:26 17:34 17:34 17:42
Omiya 17:10 17:22 17:26 17:42 17:46 17:54 17:54 18:02
Oyama | | | 18:00 | | | 18:18
Utsunomiya | | 17:50 18:12 | 18:18 18:18 18:33
Nasushiobara | | | 18:25 | | | 18:55
Shin-Shirakawa | | |   | 18:39 18:39 19:12
Koriyama | | 18:19   | 18:55 18:55 19:29
Fukushima | | 18:38   | 19:17 19:17 19:43
Shiroishizao | | 18:50   | | | 19:55
Sendai 18:19 18:31 19:04   18:54 19:37 19:39 20:09
Furukawa | 18:44     |   19:52  
Kurikoma-Kogen | 18:53     |   20:02  
Ichinoseki | 19:02     |   20:14  
Mizusawaesashi | 19:12     |   20:24  
Kitakami | 19:24     |   20:33  
Shin-Hanamaki | 19:32     |   20:42  
Morioka 19:02 19:44     19:37   20:54  
Iwate-Numakunai |       19:49      
Ninohe 19:23       20:01      
Hachinohe 19:35       20:13      
Shichinohe-Towada |       20:25      
Shin-Aomori 19:58       20:42      
Okutsugaru-Imabetsu         20:58      
Kikonai         21:32      
Shin-Hakodate-Hokuto         21:44      
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
previous next
It returns to the top on this page
Copyright © East Japan Railway Company All Rights Reserved.