JR-EAST Train Reservation

Tohoku-Hokkaido Shinkansen Tokyo - Sendai - Morioka - Shin-Aomori - Shin-Hakodate-Hokuto
Notes: W - Monday to Friday only, except holidays.
S - Saturdays only.
H - Sunday and holidays only.
* - Operated only in peak travel seasons or an specified days.
No Symbol - Operates every day.
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
previous next
Total:141 Page:13/18
Name Yamabiko
145
Yamabiko
213
Hayabusa
35
Hayabusa
37
Yamabiko
99
Yamabiko
147
Hayabusa
65
Hayabusa
105
Operation date         W   *  
Tokyo 16:00 16:12 16:20 16:28   16:36 16:44 16:56
Ueno 16:06 16:18 16:26 16:34   16:42 16:50 17:02
Omiya 16:26 16:38 16:46 16:54   17:02 17:10 17:22
Oyama | 16:54 | |   | | |
Utsunomiya 16:50 17:08 | |   17:31 | |
Nasushiobara | 17:26 | |   | | |
Shin-Shirakawa | 17:36 | |   | | |
Koriyama 17:19 17:51 | |   18:03 | |
Fukushima 17:38 18:05 | |   18:17 | |
Shiroishizao 17:52 | | |   | | |
Sendai 18:06 18:25 17:54 18:03 18:14 18:41 18:19 18:31
Furukawa     | | 18:31   | 18:44
Kurikoma-Kogen     | | 18:40   | 18:53
Ichinoseki     | | 18:49   | 19:02
Mizusawaesashi     | | 19:00   | 19:12
Kitakami     | | 19:08   | 19:24
Shin-Hanamaki     | | 19:16   | 19:32
Morioka     18:37 18:51 19:28   19:02 19:44
Iwate-Numakunai     | |     |  
Ninohe     18:58 |     19:23  
Hachinohe     19:09 |     19:35  
Shichinohe-Towada     19:22 |     |  
Shin-Aomori     19:37 19:41     19:58  
Okutsugaru-Imabetsu                
Kikonai                
Shin-Hakodate-Hokuto                
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
previous next
It returns to the top on this page
Copyright © East Japan Railway Company All Rights Reserved.