JR-EAST Train Reservation

Tohoku-Hokkaido Shinkansen Tokyo - Sendai - Morioka - Shin-Aomori - Shin-Hakodate-Hokuto
Notes: W - Monday to Friday only, except holidays.
S - Saturdays only.
H - Sunday and holidays only.
* - Operated only in peak travel seasons or an specified days.
No Symbol - Operates every day.
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
previous next
Total:131 Page:13/17
Name Hayabusa
105
Yamabiko
149
Nasuno
263
Hayabusa
39
Yamabiko
151
Yamabiko
215
Hayabusa
67
Hayabusa
107
Operation date             *  
Tokyo 16:56 17:00 17:16 17:20 17:28 17:36 17:44 17:56
Ueno 17:02 17:06 17:22 17:26 17:34 17:42 17:50 18:02
Omiya 17:22 17:26 17:42 17:46 17:54 18:02 18:10 18:22
Oyama | | 18:00 | | 18:18 | |
Utsunomiya | 17:50 18:12 | 18:18 18:33 | |
Nasushiobara | | 18:25 | | 18:55 | |
Shin-Shirakawa | |   | 18:39 19:12 | |
Koriyama | 18:19   | 18:55 19:29 | |
Fukushima | 18:38   | 19:17 19:43 | |
Shiroishizao | 18:50   | | 19:55 | |
Sendai 18:31 19:04   18:54 19:37 20:09 19:19 19:31
Furukawa 18:44     |     | 19:44
Kurikoma-Kogen 18:53     |     | 19:53
Ichinoseki 19:02     |     | 20:02
Mizusawaesashi 19:12     |     | 20:12
Kitakami 19:24     |     | 20:24
Shin-Hanamaki 19:32     |     | 20:32
Morioka 19:44     19:37     20:02 20:44
Iwate-Numakunai       19:49     |  
Ninohe       20:01     20:23  
Hachinohe       20:13     20:34  
Shichinohe-Towada       20:25     |  
Shin-Aomori       20:42     20:58  
Okutsugaru-Imabetsu       20:58        
Kikonai       21:32        
Shin-Hakodate-Hokuto       21:44        
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
previous next
It returns to the top on this page
Copyright © East Japan Railway Company All Rights Reserved.