JR-EAST Train Reservation

Tohoku-Hokkaido Shinkansen Tokyo - Sendai - Morioka - Shin-Aomori - Shin-Hakodate-Hokuto
Notes: W - Monday to Friday only, except holidays.
S - Saturdays only.
H - Sunday and holidays only.
* - Operated only in peak travel seasons or an specified days.
No Symbol - Operates every day.
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
previous next
Total:141 Page:11/18
Name Hayabusa
25
Yamabiko
63
Hayabusa
59
Yamabiko
141
Yamabiko
211
Yamabiko
211
Hayabusa
27
Hayabusa
29
Operation date     *   * *    
Tokyo 13:20 13:36 13:44 14:00 14:12 14:12 14:20 14:28
Ueno 13:26 13:42 13:50 14:06 14:18 14:18 14:26 14:34
Omiya 13:46 14:02 14:10 14:26 14:38 14:38 14:46 14:54
Oyama | | | | 14:54 14:54 | |
Utsunomiya | 14:31 | 14:50 15:08 15:08 | |
Nasushiobara | | | | 15:24 15:24 | |
Shin-Shirakawa | | | | 15:36 15:37 | |
Koriyama | 14:59 | 15:19 15:51 15:51 | |
Fukushima | 15:17 | 15:38 16:05 16:05 | |
Shiroishizao | | | 15:52 | | | |
Sendai 14:54 15:39 15:19 16:06 16:25 16:25 15:54 16:03
Furukawa | 15:52 |       | |
Kurikoma-Kogen | 16:02 |       | |
Ichinoseki | 16:14 |       | |
Mizusawaesashi | 16:24 |       | |
Kitakami | 16:35 |       | |
Shin-Hanamaki | 16:43 |       | |
Morioka 15:37 16:54 16:02       16:37 16:53
Iwate-Numakunai 15:49   |       | |
Ninohe 16:02   |       | |
Hachinohe 16:14   16:30       17:05 |
Shichinohe-Towada 16:27   |       | |
Shin-Aomori 16:45   16:54       17:29 17:43
Okutsugaru-Imabetsu 17:01             |
Kikonai 17:35             |
Shin-Hakodate-Hokuto 17:47             18:40
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
previous next
It returns to the top on this page
Copyright © East Japan Railway Company All Rights Reserved.