JR-EAST Train Reservation

Tohoku-Hokkaido Shinkansen Tokyo - Sendai - Morioka - Shin-Aomori - Shin-Hakodate-Hokuto
Notes: W - Monday to Friday only, except holidays.
S - Saturdays only.
H - Sunday and holidays only.
* - Operated only in peak travel seasons or an specified days.
No Symbol - Operates every day.
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
previous next
Total:141 Page:8/18
Name Yamabiko
207
Hayabusa
17
Hayabusa
303
Yamabiko
161
Yamabiko
57
Hayabusa
19
Hayabusa
19
Yamabiko
135
Operation date *   * *   * *  
Tokyo 10:12 10:20   10:28 10:36 10:44 10:44 11:00
Ueno 10:18 10:26 10:30 10:34 10:42 10:50 10:50 11:06
Omiya 10:38 10:46 10:50 10:54 11:02 11:10 11:10 11:26
Oyama 10:54 | | | | | | |
Utsunomiya 11:08 | | 11:18 11:31 | | 11:50
Nasushiobara 11:24 | | | | | | |
Shin-Shirakawa 11:37 | | | | | | |
Koriyama 11:51 | | | 12:00 | | 12:19
Fukushima 12:05 | | 12:00 12:17 | | 12:38
Shiroishizao | | | | | | | 12:50
Sendai 12:26 11:54 12:03 12:22 12:39 12:17 12:17 13:04
Furukawa   | | 12:37 12:52 | |  
Kurikoma-Kogen   | | 12:48 13:02 | |  
Ichinoseki   | 12:24 12:58 13:14 12:38 12:38  
Mizusawaesashi   | | 13:10 13:25 | |  
Kitakami   | | 13:22 13:34 | |  
Shin-Hanamaki   | | 13:30 13:42 | |  
Morioka   12:37 12:50 13:42 13:54 13:05 13:05  
Iwate-Numakunai   | |     | |  
Ninohe   | |     | |  
Hachinohe   13:05 13:19     13:34 13:34  
Shichinohe-Towada   | |     | |  
Shin-Aomori   13:29 13:43     13:59 13:59  
Okutsugaru-Imabetsu           14:15 14:15  
Kikonai           14:49 14:46  
Shin-Hakodate-Hokuto           15:01 14:58  
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
previous next
It returns to the top on this page
Copyright © East Japan Railway Company All Rights Reserved.