JR-EAST Train Reservation

Tohoku-Hokkaido Shinkansen Tokyo - Sendai - Morioka - Shin-Aomori - Shin-Hakodate-Hokuto
Notes: W - Monday to Friday only, except holidays.
S - Saturdays only.
H - Sunday and holidays only.
* - Operated only in peak travel seasons or an specified days.
No Symbol - Operates every day.
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
previous next
Total:173 Page:3/22
Name Yamabiko
203
Hayabusa
51
Hayabusa
51
Hayabusa
51
Hayabusa
3
Yamabiko
123
Nasuno
251
Hayabusa
101
Operation date   * * *     W  
Tokyo 06:40 06:56 06:56 06:56 07:00 07:08 07:12 07:16
Ueno 06:46 07:02 07:02 07:02 07:06 07:14 07:18 07:22
Omiya 07:06 07:22 07:22 07:22 07:26 07:34 07:38 07:42
Oyama 07:23 | | | | | 07:58 |
Utsunomiya 07:37 | | | | 08:03 08:09 |
Nasushiobara 07:54 | | | | | 08:23 |
Shin-Shirakawa 08:08 | | | | |   |
Koriyama 08:24 | | | | 08:31   |
Fukushima 08:38 | | | | 08:53   |
Shiroishizao | | | | | 09:05   |
Sendai 08:59 08:31 08:31 08:31 08:40 09:19   08:51
Furukawa   | | | |     09:04
Kurikoma-Kogen   | | | |     09:13
Ichinoseki   | | | |     09:25
Mizusawaesashi   | | | |     09:35
Kitakami   | | | |     09:43
Shin-Hanamaki   | | | |     09:51
Morioka   09:14 09:14 09:14 09:25     10:02
Iwate-Numakunai   | | | |      
Ninohe   | | | |      
Hachinohe   09:44 09:44 09:44 |      
Shichinohe-Towada   | | | |      
Shin-Aomori   10:07 10:09 10:09 10:15      
Okutsugaru-Imabetsu     | |        
Kikonai     10:57 10:57        
Shin-Hakodate-Hokuto     11:09 11:09        
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
previous next
It returns to the top on this page
Copyright © East Japan Railway Company All Rights Reserved.