JR-EAST Train Reservation

Limited Express trains on the Joban Line Ueno - Mito - Iwaki - Sendai
Notes: W - Monday to Friday only, except holidays.
S - Saturdays only.
H - Sunday and holidays only.
* - Operated only in peak travel seasons or an specified days.
No Symbol - Operates every day.
Pages:
1 2 3 4 5 6 7
previous next
Total:54 Page:1/7
Name TOKIWA
41
HITACHI
1
HITACHI
1
TOKIWA
43
TOKIWA
51
TOKIWA
51
HITACHI
3
HITACHI
3
Operation date * * * * * * * *
Shinagawa 06:24 06:45 06:45 06:50 07:15 07:15    
Tokyo 06:32 06:53 06:53 07:00 07:23 07:23    
Ueno 06:39 07:00 07:00 07:07 07:30 07:30 08:00 08:00
Kashiwa 07:02 | | 07:34 07:52 07:52 08:27 08:27
Sanuki | | | | | | | |
Ushiku | | | | | | | |
Hitachinoushiku | | | | | | | |
Arakawaoki | | | | | | | |
Tsuchiura | 07:42 07:42 | 08:16 08:19 08:50 08:50
Ishioka | | | | 08:26 08:29 | |
Tomobe | | 08:02 | 08:37 08:40 | |
Akatsuka | | | | | | | |
Kairakuen | | | | | | | 09:17
Mito 08:06 08:11 08:11 08:37 08:50 08:50 09:19 09:19
Katsuta 08:11 08:17 08:17 08:42 08:55 08:56 09:25 09:25
Tokai   | |   09:01 09:02 | |
Omika   | |   09:07 09:07 | |
Hitachi-Taga   | |   09:11 09:11 09:37 09:37
Hitachi   08:34 08:34   09:15 09:15 09:41 09:41
Takahagi   08:45 08:45   09:26 09:26 | |
Isohara   | |       09:57 09:57
Nakoso   08:58 08:58       | |
Izumi   09:07 09:07       10:12 10:12
Yumoto   09:12 09:12       10:17 10:17
Iwaki   09:18 09:18       10:23 10:23
Pages:
1 2 3 4 5 6 7
previous next
It returns to the top on this page
Copyright © East Japan Railway Company All Rights Reserved.