JR-EAST Train Reservation

Tohoku-Hokkaido Shinkansen Shin-Hakodate-Hokuto - Shin-Aomori - Morioka - Sendai - Tokyo
Notes: W - Monday to Friday only, except holidays.
S - Saturdays only.
H - Sunday and holidays only.
* - Operated only in peak travel seasons or an specified days.
No Symbol - Operates every day.
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
previous next
Total:121 Page:14/16
Name Yamabiko
54
Hayabusa
30
Yamabiko
220
Yamabiko
56
Hayabusa
32
Hayabusa
34
Yamabiko
158
Yamabiko
222
Operation date                
Shin-Hakodate-Hokuto   16:17       17:21    
Kikonai   16:30       |    
Okutsugaru-Imabetsu   |       |    
Shin-Aomori   17:22     17:44 18:24    
Shichinohe-Towada   |     17:59 |    
Hachinohe   |     18:12 |    
Ninohe   |     18:24 |    
Iwate-Numakunai   |     | |    
Morioka 17:54 18:15   18:40 18:50 19:13    
Shin-Hanamaki 18:06 |   18:52 | |    
Kitakami 18:14 |   19:03 | |    
Mizusawaesashi 18:23 |   19:11 | |    
Ichinoseki 18:37 |   19:21 | |    
Kurikoma-Kogen 18:46 |   19:30 | |    
Furukawa 18:55 |   19:44 | |    
Sendai 19:10 18:57 19:20 20:00 19:30 19:53 20:17 20:37
Shiroishizao | | 19:34 | | | 20:32 |
Fukushima 19:33 | 19:51 20:23 | | 20:49 20:59
Koriyama 19:47 | 20:05 20:42 | | 21:04 21:14
Shin-Shirakawa | | 20:18 | | | | 21:26
Nasushiobara | | 20:32 | | | | 21:36
Utsunomiya 20:22 | 20:47 21:10 | | 21:34 21:53
Oyama | | 20:58 | | | | 22:04
Omiya 20:47 20:07 21:15 21:35 20:39 21:01 21:59 22:23
Ueno 21:07 20:27 21:35 21:55 20:59 | 22:19 22:43
Tokyo 21:12 20:32 21:40 22:00 21:04 21:23 22:24 22:48
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
previous next
It returns to the top on this page
Copyright © East Japan Railway Company All Rights Reserved.