JR-EAST Train Reservation

Tohoku-Hokkaido Shinkansen Shin-Hakodate-Hokuto - Shin-Aomori - Morioka - Sendai - Tokyo
Notes: W - Monday to Friday only, except holidays.
S - Saturdays only.
H - Sunday and holidays only.
* - Operated only in peak travel seasons or an specified days.
No Symbol - Operates every day.
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
previous next
Total:132 Page:15/17
Name Hayabusa
34
Yamabiko
220
Yamabiko
56
Hayabusa
36
Yamabiko
194
Hayabusa
38
Hayabusa
64
Yamabiko
158
Operation date *       *   *  
Shin-Hakodate-Hokuto 16:17         17:21    
Kikonai 16:30         |    
Okutsugaru-Imabetsu |         |    
Shin-Aomori 17:22     17:44   18:24 18:32  
Shichinohe-Towada |     17:59   | |  
Hachinohe |     18:12   | 18:56  
Ninohe |     18:24   | 19:08  
Iwate-Numakunai |     |   | |  
Morioka 18:16   18:40 18:50   19:13 19:34  
Shin-Hanamaki |   18:52 |   | |  
Kitakami |   19:03 |   | |  
Mizusawaesashi |   19:11 |   | |  
Ichinoseki |   19:21 |   | |  
Kurikoma-Kogen |   19:30 |   | |  
Furukawa |   19:44 |   | |  
Sendai 18:57 19:20 20:00 19:30 19:46 19:53 20:14 20:17
Shiroishizao | 19:34 | | | | | 20:32
Fukushima | 19:51 20:23 | 20:14 | | 20:49
Koriyama | 20:05 20:42 | | | | 21:04
Shin-Shirakawa | 20:18 | | | | | |
Nasushiobara | 20:32 | | | | | |
Utsunomiya | 20:47 21:10 | | | | 21:34
Oyama | 20:58 | | | | | |
Omiya 20:07 21:15 21:35 20:39 21:19 21:01 21:23 21:59
Ueno 20:27 21:35 21:55 20:59 21:39 | 21:43 22:19
Tokyo 20:32 21:40 22:00 21:04 21:44 21:23 21:48 22:24
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
previous next
It returns to the top on this page
Copyright © East Japan Railway Company All Rights Reserved.