JR-EAST Train Reservation

Tohoku-Hokkaido Shinkansen Shin-Hakodate-Hokuto - Shin-Aomori - Morioka - Sendai - Tokyo
Notes: W - Monday to Friday only, except holidays.
S - Saturdays only.
H - Sunday and holidays only.
* - Operated only in peak travel seasons or an specified days.
No Symbol - Operates every day.
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
previous next
Total:139 Page:12/18
Name Hayabusa
110
Hayabusa
110
Hayabusa
60
Hayabusa
60
Hayabusa
60
Yamabiko
170
Hayabusa
30
Nasuno
280
Operation date * * * * * *    
Shin-Hakodate-Hokuto     14:14       14:44  
Kikonai     |       14:57  
Okutsugaru-Imabetsu     |       15:35  
Shin-Aomori     15:17 15:17 15:17   15:52  
Shichinohe-Towada     | | |   |  
Hachinohe     15:41 15:41 15:41   16:16  
Ninohe     | | |   |  
Iwate-Numakunai     | | |   |  
Morioka 16:07 16:07 16:16 16:16 16:16 16:40 16:50  
Shin-Hanamaki 16:19 16:19 | | | 16:52 |  
Kitakami 16:30 16:30 | | | 17:03 |  
Mizusawaesashi 16:38 16:38 | | | 17:12 |  
Ichinoseki 16:48 16:51 | | | 17:22 |  
Kurikoma-Kogen 16:57 17:00 | | | | |  
Furukawa 17:06 17:09 | | | 17:37 |  
Sendai 17:21 17:22 16:57 16:57 16:57 17:51 17:30  
Shiroishizao | | | | | 18:10 |  
Fukushima | | | | | 18:23 |  
Koriyama | | | | | 18:38 | 17:35
Shin-Shirakawa | | | | | | | 17:47
Nasushiobara | | | | | | | 18:02
Utsunomiya | | | | | 19:11 | 18:20
Oyama | | | | | 19:26 | 18:32
Omiya 18:31 18:31 18:07 18:07 18:07 19:43 18:39 18:51
Ueno 18:51 18:51 18:27 18:27 18:27 20:03 18:59 19:11
Tokyo 18:56 18:56 18:32 18:32 18:32 20:08 19:04 19:16
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
previous next
It returns to the top on this page
Copyright © East Japan Railway Company All Rights Reserved.