JR-EAST Train Reservation

Tohoku-Hokkaido Shinkansen Tokyo - Sendai - Morioka - Shin-Aomori - Shin-Hakodate-Hokuto
Notes: W - Monday to Friday only, except holidays.
S - Saturdays only.
H - Sunday and holidays only.
* - Operated only in peak travel seasons or an specified days.
No Symbol - Operates every day.
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
previous next
Total:127 Page:15/16
Name Nasuno
269
Hayabusa
35
Yamabiko
59
Nasuno
271
Hayate
117
Yamabiko
159
Yamabiko
221
Nasuno
273
Operation date         *     W
Tokyo 20:00 20:16 20:20 20:28 20:32 20:44 20:56 21:08
Ueno 20:06 | 20:26 20:34 20:38 20:50 21:02 21:14
Omiya 20:26 20:40 20:46 20:54 20:58 21:10 21:22 21:34
Oyama 20:42 | | 21:13 | | 21:38 21:51
Utsunomiya 20:54 | 21:10 21:25 | 21:34 21:50 22:03
Nasushiobara 21:07 | | 21:39 | | 22:05 22:17
Shin-Shirakawa   | |   | | 22:16  
Koriyama   | 21:38   | 22:03 22:28  
Fukushima   | 21:56   | 22:20 22:43  
Shiroishizao   | |   | 22:32 |  
Sendai   21:48 22:20   22:13 22:46 23:03  
Furukawa   | 22:35          
Kurikoma-Kogen   | 22:44          
Ichinoseki   | 22:53          
Mizusawaesashi   | 23:03          
Kitakami   | 23:11          
Shin-Hanamaki   | 23:19          
Morioka   22:31 23:31          
Iwate-Numakunai   22:44            
Ninohe   22:56            
Hachinohe   23:08            
Shichinohe-Towada   23:21            
Shin-Aomori   23:36            
Okutsugaru-Imabetsu                
Kikonai                
Shin-Hakodate-Hokuto                
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
previous next
It returns to the top on this page
Copyright © East Japan Railway Company All Rights Reserved.