JR-EAST Train Reservation

Tohoku-Hokkaido Shinkansen Tokyo - Sendai - Morioka - Shin-Aomori - Shin-Hakodate-Hokuto
Notes: W - Monday to Friday only, except holidays.
S - Saturdays only.
H - Sunday and holidays only.
* - Operated only in peak travel seasons or an specified days.
No Symbol - Operates every day.
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
previous next
Total:127 Page:12/16
Name Hayate
113
Hayate
113
Yamabiko
149
Nasuno
263
Hayabusa
29
Yamabiko
151
Yamabiko
215
Hayabusa
65
Operation date * *           *
Tokyo 16:56 16:56 17:00 17:12 17:20 17:28 17:36 17:44
Ueno 17:02 17:02 17:06 17:18 17:26 17:34 17:42 17:50
Omiya 17:22 17:22 17:26 17:38 17:46 17:54 18:02 18:10
Oyama | | | 17:54 | | 18:18 |
Utsunomiya | | 17:50 18:08 | 18:18 18:33 |
Nasushiobara | | | 18:22 | | 18:54 |
Shin-Shirakawa | | |   | 18:39 19:12 |
Koriyama | | 18:19   | 18:56 19:29 |
Fukushima | | 18:38   | 19:10 19:43 |
Shiroishizao | | 18:50   | | 19:55 |
Sendai 18:37 18:39 19:04   18:54 19:30 20:09 19:17
Furukawa 18:50 18:52     |      
Kurikoma-Kogen 19:00 19:01     |      
Ichinoseki 19:14 19:14     |      
Mizusawaesashi 19:25 19:25     |      
Kitakami 19:34 19:34     |      
Shin-Hanamaki 19:42 19:42     |      
Morioka 19:54 19:54     19:37      
Iwate-Numakunai         19:49      
Ninohe         20:01      
Hachinohe         20:13      
Shichinohe-Towada         20:25      
Shin-Aomori         20:42      
Okutsugaru-Imabetsu         20:58      
Kikonai         21:36      
Shin-Hakodate-Hokuto         21:48      
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
previous next
It returns to the top on this page
Copyright © East Japan Railway Company All Rights Reserved.