JR-EAST Train Reservation

Tohoku-Hokkaido Shinkansen Tokyo - Sendai - Morioka - Shin-Aomori - Shin-Hakodate-Hokuto
Notes: W - Monday to Friday only, except holidays.
S - Saturdays only.
H - Sunday and holidays only.
* - Operated only in peak travel seasons or an specified days.
No Symbol - Operates every day.
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
previous next
Total:127 Page:6/16
Name Yamabiko
133
Hayabusa
51
Hayabusa
51
Yamabiko
207
Yamabiko
207
Hayabusa
13
Yamabiko
161
Yamabiko
47
Operation date   * * * *   *  
Tokyo 10:00 10:04 10:04 10:12 10:12 10:20 10:28 10:36
Ueno 10:06 10:10 10:10 10:18 10:18 10:26 10:34 10:42
Omiya 10:26 10:30 10:30 10:38 10:38 10:46 10:54 11:02
Oyama | | | 10:54 10:54 | | |
Utsunomiya 10:52 | | 11:08 11:08 | 11:18 11:31
Nasushiobara | | | 11:22 11:22 | | |
Shin-Shirakawa | | | 11:36 11:37 | | |
Koriyama 11:20 | | 11:51 11:51 | | 12:00
Fukushima 11:38 | | 12:05 12:05 | 12:00 12:17
Shiroishizao 11:50 | | | | | | |
Sendai 12:04 11:39 11:41 12:26 12:26 11:54 12:22 12:39
Furukawa     |     | 12:37 12:52
Kurikoma-Kogen     |     | 12:48 13:02
Ichinoseki     |     | 12:58 13:14
Mizusawaesashi     |     | 13:10 13:25
Kitakami     |     | 13:22 13:34
Shin-Hanamaki     |     | 13:30 13:42
Morioka     12:24     12:37 13:42 13:54
Iwate-Numakunai     |     |    
Ninohe     12:45     |    
Hachinohe     12:56     13:05    
Shichinohe-Towada     |     |    
Shin-Aomori     13:20     13:31    
Okutsugaru-Imabetsu           13:47    
Kikonai           14:24    
Shin-Hakodate-Hokuto           14:37    
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
previous next
It returns to the top on this page
Copyright © East Japan Railway Company All Rights Reserved.