JR-EAST Train Reservation

Tohoku-Hokkaido Shinkansen Tokyo - Sendai - Morioka - Shin-Aomori - Shin-Hakodate-Hokuto
Notes: W - Monday to Friday only, except holidays.
S - Saturdays only.
H - Sunday and holidays only.
* - Operated only in peak travel seasons or an specified days.
No Symbol - Operates every day.
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
previous next
Total:127 Page:3/16
Name Yamabiko
125
Hayabusa
3
Hayabusa
49
Hayabusa
49
Yamabiko
205
Hayabusa
101
Yamabiko
127
Hayabusa
5
Operation date *   * *        
Tokyo 07:32 07:36 07:40 07:40 07:44 07:56 08:08 08:20
Ueno 07:38 07:42 07:46 07:46 07:50 08:02 08:14 |
Omiya 07:58 08:02 08:06 08:06 08:10 08:22 08:34 08:44
Oyama | | | | 08:27 | | |
Utsunomiya 08:24 | | | 08:44 | 09:05 |
Nasushiobara | | | | 09:01 | | |
Shin-Shirakawa | | | | 09:11 | | |
Koriyama 08:56 | | | 09:26 | 09:33 |
Fukushima 09:15 | | | 09:40 | 09:50 |
Shiroishizao | | | | 09:52 | | |
Sendai 09:38 09:12 09:16 09:16 10:06 09:36 10:11 09:52
Furukawa   | 09:30 09:30   09:50   |
Kurikoma-Kogen   | | |   09:59   |
Ichinoseki   | 09:45 09:45   10:12   |
Mizusawaesashi   | | |   10:22   |
Kitakami   | 09:59 09:59   10:30   |
Shin-Hanamaki   | | |   10:38   |
Morioka   09:56 10:19 10:19   10:49   10:32
Iwate-Numakunai   10:08 | |       |
Ninohe   10:20 | |       |
Hachinohe   10:32 10:48 10:48       |
Shichinohe-Towada   10:45 | |       |
Shin-Aomori   11:00 11:11 11:11       11:21
Okutsugaru-Imabetsu               |
Kikonai               |
Shin-Hakodate-Hokuto               12:22
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
previous next
It returns to the top on this page
Copyright © East Japan Railway Company All Rights Reserved.