JR-EAST Train Reservation

Tohoku-Hokkaido Shinkansen Tokyo - Sendai - Morioka - Shin-Aomori - Shin-Hakodate-Hokuto
Notes: W - Monday to Friday only, except holidays.
S - Saturdays only.
H - Sunday and holidays only.
* - Operated only in peak travel seasons or an specified days.
No Symbol - Operates every day.
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
previous next
Total:127 Page:2/16
Name Yamabiko
293
Yamabiko
203
Hayate
351
Nasuno
251
Yamabiko
123
Yamabiko
123
Hayate
111
Yamabiko
125
Operation date W   * W * *   *
Tokyo   06:40 07:04 07:04 07:12 07:12 07:16 07:32
Ueno   06:46 07:10 07:10 07:18 07:18 07:22 07:38
Omiya   07:06 07:30 07:30 07:38 07:38 07:42 07:58
Oyama   07:23 | 07:46 | | | |
Utsunomiya   07:37 | 07:58 08:06 08:06 | 08:26
Nasushiobara   07:54 | 08:12 | | | |
Shin-Shirakawa   08:08 |   | | | |
Koriyama 07:41 08:21 |   08:34 08:34 | 08:56
Fukushima 07:55 08:41 |   08:55 08:53 | 09:15
Shiroishizao 08:07 | |   09:07 09:05 | |
Sendai 08:21 09:02 08:47   09:21 09:19 08:58 09:38
Furukawa     |       09:12  
Kurikoma-Kogen     |       09:21  
Ichinoseki     09:11       09:33  
Mizusawaesashi     |       09:43  
Kitakami     |       09:52  
Shin-Hanamaki     |       10:00  
Morioka     09:37       10:11  
Iwate-Numakunai     |          
Ninohe     |          
Hachinohe     10:05          
Shichinohe-Towada     |          
Shin-Aomori     10:29          
Okutsugaru-Imabetsu                
Kikonai                
Shin-Hakodate-Hokuto                
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
previous next
It returns to the top on this page
Copyright © East Japan Railway Company All Rights Reserved.