JR-EAST Train Reservation

Tohoku-Hokkaido Shinkansen Tokyo - Sendai - Morioka - Shin-Aomori - Shin-Hakodate-Hokuto
Notes: W - Monday to Friday only, except holidays.
S - Saturdays only.
H - Sunday and holidays only.
* - Operated only in peak travel seasons or an specified days.
No Symbol - Operates every day.
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
previous next
Total:155 Page:18/20
Name Yamabiko
157
Hayabusa
33
Yamabiko
219
Hayabusa
105
Nasuno
269
Hayabusa
35
Yamabiko
59
Nasuno
271
Operation date                
Tokyo 19:16 19:20 19:28 19:40 20:00 20:16 20:20 20:28
Ueno 19:22 19:26 19:34 19:46 20:06 | 20:26 20:34
Omiya 19:42 19:46 19:54 20:06 20:26 20:40 20:46 20:54
Oyama | | 20:11 | 20:42 | | 21:13
Utsunomiya 20:08 | 20:26 | 20:54 | 21:10 21:25
Nasushiobara | | 20:40 | 21:07 | | 21:39
Shin-Shirakawa | | 20:51 |   | |  
Koriyama 20:38 | 21:03 |   | 21:38  
Fukushima 20:57 | 21:17 |   | 21:56  
Shiroishizao 21:09 | 21:29 |   | |  
Sendai 21:23 20:55 21:43 21:15   21:48 22:20  
Furukawa   |   21:28   | 22:35  
Kurikoma-Kogen   |   21:37   | 22:44  
Ichinoseki   |   21:46   | 22:53  
Mizusawaesashi   |   21:56   | 23:03  
Kitakami   |   22:04   | 23:11  
Shin-Hanamaki   |   22:12   | 23:19  
Morioka   21:38   22:23   22:31 23:31  
Iwate-Numakunai   |       22:44    
Ninohe   |       22:56    
Hachinohe   22:06       23:08    
Shichinohe-Towada   |       23:21    
Shin-Aomori   22:32       23:36    
Okutsugaru-Imabetsu   |            
Kikonai   |            
Shin-Hakodate-Hokuto   23:33            
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
previous next
It returns to the top on this page
Copyright © East Japan Railway Company All Rights Reserved.