JR-EAST Train Reservation

Tohoku-Hokkaido Shinkansen Tokyo - Sendai - Morioka - Shin-Aomori - Shin-Hakodate-Hokuto
Notes: W - Monday to Friday only, except holidays.
S - Saturdays only.
H - Sunday and holidays only.
* - Operated only in peak travel seasons or an specified days.
No Symbol - Operates every day.
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
previous next
Total:168 Page:17/21
Name Nasuno
263
Hayabusa
33
Yamabiko
151
Yamabiko
151
Yamabiko
215
Hayabusa
65
Hayabusa
65
Hayabusa
107
Operation date     * *   * *  
Tokyo 17:12 17:20 17:28 17:28 17:36 17:44 17:44 17:56
Ueno 17:18 17:26 17:34 17:34 17:42 17:50 17:50 18:02
Omiya 17:38 17:46 17:54 17:54 18:02 18:10 18:10 18:22
Oyama 17:54 | | | 18:18 | | |
Utsunomiya 18:08 | 18:18 18:18 18:33 | | |
Nasushiobara 18:22 | | | 18:55 | | |
Shin-Shirakawa   | 18:39 18:39 19:12 | | |
Koriyama   | 18:55 18:55 19:29 | | |
Fukushima   | 19:17 19:17 19:43 | | |
Shiroishizao   | | | 19:55 | | |
Sendai   18:54 19:37 19:39 20:09 19:19 19:19 19:31
Furukawa   |   19:52   | | 19:44
Kurikoma-Kogen   |   20:02   | | 19:53
Ichinoseki   |   20:14   | | 20:02
Mizusawaesashi   |   20:24   | | 20:12
Kitakami   |   20:33   | | 20:24
Shin-Hanamaki   |   20:42   | | 20:32
Morioka   19:37   20:54   19:58 20:02 20:44
Iwate-Numakunai   19:49         |  
Ninohe   20:01         20:23  
Hachinohe   20:13         20:34  
Shichinohe-Towada   20:25         |  
Shin-Aomori   20:42         20:58  
Okutsugaru-Imabetsu   20:58            
Kikonai   21:36            
Shin-Hakodate-Hokuto   21:48            
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
previous next
It returns to the top on this page
Copyright © East Japan Railway Company All Rights Reserved.