JR-EAST Train Reservation

Tohoku-Hokkaido Shinkansen Tokyo - Sendai - Morioka - Shin-Aomori - Shin-Hakodate-Hokuto
Notes: W - Monday to Friday only, except holidays.
S - Saturdays only.
H - Sunday and holidays only.
* - Operated only in peak travel seasons or an specified days.
No Symbol - Operates every day.
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
previous next
Total:156 Page:17/20
Name Hayabusa
67
Yamabiko
485
Hayabusa
109
Nasuno
267
Yamabiko
489
Yamabiko
157
Hayabusa
37
Hayabusa
37
Operation date * *     *   * *
Tokyo 18:44 18:44 18:56 19:00 19:08 19:16 19:20 19:20
Ueno 18:50 18:50 19:02 19:06 19:14 19:22 19:26 19:26
Omiya 19:10 19:10 19:22 19:26 19:34 19:42 19:46 19:46
Oyama | | | 19:43 | | | |
Utsunomiya | | | 19:55 20:00 20:08 | |
Nasushiobara | | | 20:09 | | | |
Shin-Shirakawa | | |   20:22 | | |
Koriyama | 20:04 |   20:34 20:38 | |
Fukushima | 20:19 |   20:48 20:57 | |
Shiroishizao | | |   | 21:09 | |
Sendai 20:21 20:41 20:31   21:09 21:23 20:55 20:55
Furukawa | 20:54 20:44   21:22   | |
Kurikoma-Kogen | 21:03 20:53   |   | |
Ichinoseki | 21:15 21:02   21:37   | |
Mizusawaesashi | 21:26 21:12   |   | |
Kitakami | 21:35 21:24   21:51   | |
Shin-Hanamaki | 21:43 21:32   |   | |
Morioka 21:04 21:56 21:44   22:07   21:38 21:38
Iwate-Numakunai |           | |
Ninohe 21:25           | |
Hachinohe 21:37           22:06 22:06
Shichinohe-Towada |           | |
Shin-Aomori 22:00           22:32 22:30
Okutsugaru-Imabetsu             |  
Kikonai             |  
Shin-Hakodate-Hokuto             23:29  
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
previous next
It returns to the top on this page
Copyright © East Japan Railway Company All Rights Reserved.