JR-EAST Train Reservation

Tohoku-Hokkaido Shinkansen Tokyo - Sendai - Morioka - Shin-Aomori - Shin-Hakodate-Hokuto
Notes: W - Monday to Friday only, except holidays.
S - Saturdays only.
H - Sunday and holidays only.
* - Operated only in peak travel seasons or an specified days.
No Symbol - Operates every day.
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
previous next
Total:156 Page:16/20
Name Hayabusa
65
Hayabusa
107
Yamabiko
153
Nasuno
265
Nasuno
265
Hayabusa
35
Yamabiko
155
Yamabiko
217
Operation date *     * *      
Tokyo 17:44 17:56 18:00 18:08 18:08 18:20 18:28 18:36
Ueno 17:50 18:02 18:06 18:14 18:14 18:26 18:34 18:42
Omiya 18:10 18:22 18:26 18:34 18:34 18:46 18:54 19:02
Oyama | | | 18:50 18:51 | | 19:18
Utsunomiya | | 18:50 19:06 19:06 | 19:18 19:32
Nasushiobara | | | 19:20 19:20 | | 19:51
Shin-Shirakawa | | |     | | 20:02
Koriyama | | 19:19     | 19:46 20:14
Fukushima | | 19:37     | 20:04 20:28
Shiroishizao | | |     | | |
Sendai 19:19 19:31 19:58     19:54 20:24 20:49
Furukawa | 19:44       |    
Kurikoma-Kogen | 19:53       |    
Ichinoseki | 20:02       |    
Mizusawaesashi | 20:12       |    
Kitakami | 20:24       |    
Shin-Hanamaki | 20:32       |    
Morioka 20:02 20:44       20:37    
Iwate-Numakunai |         |    
Ninohe 20:23         20:58    
Hachinohe 20:34         21:09    
Shichinohe-Towada |         21:22    
Shin-Aomori 20:58         21:37    
Okutsugaru-Imabetsu                
Kikonai                
Shin-Hakodate-Hokuto                
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
previous next
It returns to the top on this page
Copyright © East Japan Railway Company All Rights Reserved.