JR-EAST Train Reservation

Tohoku-Hokkaido Shinkansen Tokyo - Sendai - Morioka - Shin-Aomori - Shin-Hakodate-Hokuto
Notes: W - Monday to Friday only, except holidays.
S - Saturdays only.
H - Sunday and holidays only.
* - Operated only in peak travel seasons or an specified days.
No Symbol - Operates every day.
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
previous next
Total:158 Page:16/20
Name Hayabusa
39
Yamabiko
151
Yamabiko
151
Yamabiko
215
Hayabusa
67
Hayabusa
107
Yamabiko
153
Nasuno
265
Operation date   * *   *      
Tokyo 17:20 17:28 17:28 17:36 17:44 17:56 18:00 18:08
Ueno 17:26 17:34 17:34 17:42 17:50 18:02 18:06 18:14
Omiya 17:46 17:54 17:54 18:02 18:10 18:22 18:26 18:34
Oyama | | | 18:18 | | | 18:50
Utsunomiya | 18:18 18:18 18:33 | | 18:50 19:06
Nasushiobara | | | 18:55 | | | 19:20
Shin-Shirakawa | 18:39 18:39 19:12 | | |  
Koriyama | 18:55 18:55 19:29 | | 19:19  
Fukushima | 19:17 19:17 19:43 | | 19:38  
Shiroishizao | | | 19:55 | | |  
Sendai 18:54 19:37 19:39 20:09 19:19 19:31 19:59  
Furukawa |   19:52   | 19:44    
Kurikoma-Kogen |   20:02   | 19:53    
Ichinoseki |   20:14   | 20:02    
Mizusawaesashi |   20:24   | 20:12    
Kitakami |   20:33   | 20:24    
Shin-Hanamaki |   20:42   | 20:32    
Morioka 19:37   20:54   20:02 20:44    
Iwate-Numakunai 19:49       |      
Ninohe 20:01       20:23      
Hachinohe 20:13       20:34      
Shichinohe-Towada 20:25       |      
Shin-Aomori 20:42       20:58      
Okutsugaru-Imabetsu 20:58              
Kikonai 21:32              
Shin-Hakodate-Hokuto 21:44              
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
previous next
It returns to the top on this page
Copyright © East Japan Railway Company All Rights Reserved.