JR-EAST Train Reservation

Tohoku-Hokkaido Shinkansen Tokyo - Sendai - Morioka - Shin-Aomori - Shin-Hakodate-Hokuto
Notes: W - Monday to Friday only, except holidays.
S - Saturdays only.
H - Sunday and holidays only.
* - Operated only in peak travel seasons or an specified days.
No Symbol - Operates every day.
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
previous next
Total:155 Page:15/20
Name Hayabusa
63
Hayabusa
63
Hayate
113
Hayate
113
Yamabiko
149
Nasuno
263
Hayabusa
29
Yamabiko
151
Operation date * * * *       *
Tokyo 16:44 16:44 16:56 16:56 17:00 17:12 17:20 17:28
Ueno 16:50 16:50 17:02 17:02 17:06 17:18 17:26 17:34
Omiya 17:10 17:10 17:22 17:22 17:26 17:38 17:46 17:54
Oyama | | | | | 17:54 | |
Utsunomiya | | | | 17:50 18:08 | 18:18
Nasushiobara | | | | | 18:22 | |
Shin-Shirakawa | | | | |   | 18:39
Koriyama | | | | 18:19   | 18:56
Fukushima | | | | 18:38   | 19:10
Shiroishizao | | | | 18:50   | |
Sendai 18:19 18:19 18:37 18:39 19:04   18:54 19:30
Furukawa | | 18:50 18:52     |  
Kurikoma-Kogen | | 19:00 19:01     |  
Ichinoseki | | 19:14 19:14     |  
Mizusawaesashi | | 19:25 19:25     |  
Kitakami | | 19:34 19:34     |  
Shin-Hanamaki | | 19:42 19:42     |  
Morioka 19:02 19:02 19:54 19:54     19:37  
Iwate-Numakunai | |         19:49  
Ninohe 19:23 19:23         20:01  
Hachinohe 19:35 19:35         20:13  
Shichinohe-Towada | |         20:25  
Shin-Aomori 19:59 19:59         20:42  
Okutsugaru-Imabetsu             20:58  
Kikonai             21:36  
Shin-Hakodate-Hokuto             21:48  
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
previous next
It returns to the top on this page
Copyright © East Japan Railway Company All Rights Reserved.