JR-EAST Train Reservation

Tohoku-Hokkaido Shinkansen Tokyo - Sendai - Morioka - Shin-Aomori - Shin-Hakodate-Hokuto
Notes: W - Monday to Friday only, except holidays.
S - Saturdays only.
H - Sunday and holidays only.
* - Operated only in peak travel seasons or an specified days.
No Symbol - Operates every day.
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
previous next
Total:147 Page:14/19
Name Yamabiko
191
Hayabusa
105
Yamabiko
149
Nasuno
263
Hayabusa
33
Yamabiko
151
Yamabiko
215
Hayabusa
65
Operation date *             *
Tokyo 16:48 16:56 17:00 17:12 17:20 17:28 17:36 17:44
Ueno 16:54 17:02 17:06 17:18 17:26 17:34 17:42 17:50
Omiya 17:14 17:22 17:26 17:38 17:46 17:54 18:02 18:10
Oyama | | | 17:54 | | 18:18 |
Utsunomiya 17:42 | 17:50 18:08 | 18:18 18:33 |
Nasushiobara | | | 18:22 | | 18:55 |
Shin-Shirakawa | | |   | 18:39 19:12 |
Koriyama | | 18:19   | 18:55 19:29 |
Fukushima 18:26 | 18:38   | 19:17 19:43 |
Shiroishizao | | 18:50   | | 19:55 |
Sendai 18:48 18:31 19:04   18:54 19:37 20:09 19:19
Furukawa   18:44     |     |
Kurikoma-Kogen   18:53     |     |
Ichinoseki   19:02     |     |
Mizusawaesashi   19:12     |     |
Kitakami   19:24     |     |
Shin-Hanamaki   19:32     |     |
Morioka   19:44     19:37     19:58
Iwate-Numakunai         19:49      
Ninohe         20:01      
Hachinohe         20:13      
Shichinohe-Towada         20:25      
Shin-Aomori         20:42      
Okutsugaru-Imabetsu         20:58      
Kikonai         21:36      
Shin-Hakodate-Hokuto         21:48      
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
previous next
It returns to the top on this page
Copyright © East Japan Railway Company All Rights Reserved.