JR-EAST Train Reservation

Tohoku-Hokkaido Shinkansen Tokyo - Sendai - Morioka - Shin-Aomori - Shin-Hakodate-Hokuto
Notes: W - Monday to Friday only, except holidays.
S - Saturdays only.
H - Sunday and holidays only.
* - Operated only in peak travel seasons or an specified days.
No Symbol - Operates every day.
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
previous next
Total:158 Page:14/20
Name Yamabiko
67
Hayabusa
63
Hayabusa
63
Yamabiko
189
Yamabiko
145
Yamabiko
199
Yamabiko
213
Hayabusa
35
Operation date   * * *   *    
Tokyo 15:36 15:44 15:44 15:48 16:00 16:08 16:12 16:20
Ueno 15:42 15:50 15:50 15:54 16:06 16:14 16:18 16:26
Omiya 16:02 16:10 16:10 16:14 16:26 16:34 16:38 16:46
Oyama | | | | | | 16:54 |
Utsunomiya 16:31 | | 16:43 16:50 16:58 17:08 |
Nasushiobara | | | | | | 17:26 |
Shin-Shirakawa | | | | | | 17:36 |
Koriyama 16:59 | | | 17:19 17:28 17:51 |
Fukushima 17:17 | | 17:24 17:38 17:50 18:05 |
Shiroishizao | | | | 17:52 | | |
Sendai 17:39 17:19 17:19 17:44 18:06 18:14 18:25 17:54
Furukawa 17:52 | |     18:31   |
Kurikoma-Kogen 18:02 | |     18:40   |
Ichinoseki 18:14 | |     18:49   |
Mizusawaesashi 18:24 | |     19:00   |
Kitakami 18:35 | |     19:08   |
Shin-Hanamaki 18:43 | |     19:16   |
Morioka 18:54 18:02 18:02     19:28   18:37
Iwate-Numakunai   | |         |
Ninohe   18:22 18:22         18:58
Hachinohe   18:34 18:34         19:09
Shichinohe-Towada   18:47 18:47         19:22
Shin-Aomori   19:02 19:02         19:37
Okutsugaru-Imabetsu                
Kikonai                
Shin-Hakodate-Hokuto                
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
previous next
It returns to the top on this page
Copyright © East Japan Railway Company All Rights Reserved.