JR-EAST Train Reservation

Tohoku-Hokkaido Shinkansen Tokyo - Sendai - Morioka - Shin-Aomori - Shin-Hakodate-Hokuto
Notes: W - Monday to Friday only, except holidays.
S - Saturdays only.
H - Sunday and holidays only.
* - Operated only in peak travel seasons or an specified days.
No Symbol - Operates every day.
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
previous next
Total:158 Page:13/20
Name Hayabusa
29
Yamabiko
65
Hayabusa
61
Yamabiko
143
Yamabiko
171
Nasuno
261
Hayabusa
31
Hayabusa
33
Operation date     *   *      
Tokyo 14:28 14:36 14:44 15:00 15:08 15:12 15:20 15:28
Ueno 14:34 14:42 14:50 15:06 15:14 15:18 15:26 15:34
Omiya 14:54 15:02 15:10 15:26 15:34 15:38 15:46 15:54
Oyama | | | | | 15:54 | |
Utsunomiya | 15:31 | 15:50 15:58 16:08 | |
Nasushiobara | | | | | 16:26 | |
Shin-Shirakawa | | | | | 16:36 | |
Koriyama | 15:59 | 16:19 16:28 16:48 | |
Fukushima | 16:17 | 16:38 16:50   | |
Shiroishizao | | | 16:52 |   | |
Sendai 16:03 16:39 16:19 17:06 17:14   16:54 17:03
Furukawa | 16:52 |   17:31   | |
Kurikoma-Kogen | 17:02 |   17:40   | |
Ichinoseki | 17:14 |   17:49   | |
Mizusawaesashi | 17:24 |   17:59   | |
Kitakami | 17:35 |   18:09   | |
Shin-Hanamaki | 17:43 |   18:17   | |
Morioka 16:53 17:54 17:02   18:28   17:37 17:53
Iwate-Numakunai |   |       17:49 |
Ninohe |   17:22       18:01 |
Hachinohe |   17:34       18:12 |
Shichinohe-Towada |   17:47       18:25 |
Shin-Aomori 17:43   18:02       18:39 18:45
Okutsugaru-Imabetsu |             19:01
Kikonai |             19:35
Shin-Hakodate-Hokuto 18:40             19:47
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
previous next
It returns to the top on this page
Copyright © East Japan Railway Company All Rights Reserved.