JR-EAST Train Reservation

Tohoku-Hokkaido Shinkansen Tokyo - Sendai - Morioka - Shin-Aomori - Shin-Hakodate-Hokuto
Notes: W - Monday to Friday only, except holidays.
S - Saturdays only.
H - Sunday and holidays only.
* - Operated only in peak travel seasons or an specified days.
No Symbol - Operates every day.
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
previous next
Total:158 Page:11/20
Name Hayabusa
57
Yamabiko
225
Yamabiko
139
Yamabiko
139
Yamabiko
167
Nasuno
259
Hayabusa
25
Hayabusa
391
Operation date * * * * *     *
Tokyo 12:44 12:52 13:00 13:00 13:08 13:12 13:20 13:28
Ueno 12:50 12:58 13:06 13:06 13:14 13:18 13:26 13:34
Omiya 13:10 13:18 13:26 13:26 13:34 13:38 13:46 13:54
Oyama | | | | | 13:54 | |
Utsunomiya | 13:44 13:50 13:50 13:58 14:08 | |
Nasushiobara | | | | | 14:26 | |
Shin-Shirakawa | | | | | 14:36 | |
Koriyama | 14:12 14:19 14:19 14:28 14:48 | |
Fukushima | 14:26 14:38 14:38 14:50   | |
Shiroishizao | | 14:50 14:52 |   | |
Sendai 14:19 14:48 15:04 15:05 15:13   14:54 15:03
Furukawa |       15:31   | 15:17
Kurikoma-Kogen |       15:40   | |
Ichinoseki |       15:49   | 15:30
Mizusawaesashi |       15:59   | |
Kitakami |       16:09   | 15:49
Shin-Hanamaki |       16:17   | |
Morioka 15:02       16:28   15:37 16:05
Iwate-Numakunai |           15:49  
Ninohe 15:24           16:02  
Hachinohe 15:36           16:14  
Shichinohe-Towada 15:49           16:27  
Shin-Aomori 16:05           16:45  
Okutsugaru-Imabetsu             17:01  
Kikonai             17:35  
Shin-Hakodate-Hokuto             17:47  
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
previous next
It returns to the top on this page
Copyright © East Japan Railway Company All Rights Reserved.