JR-EAST Train Reservation

Tohoku-Hokkaido Shinkansen Tokyo - Sendai - Morioka - Shin-Aomori - Shin-Hakodate-Hokuto
Notes: W - Monday to Friday only, except holidays.
S - Saturdays only.
H - Sunday and holidays only.
* - Operated only in peak travel seasons or an specified days.
No Symbol - Operates every day.
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
previous next
Total:155 Page:10/20
Name Hayabusa
55
Hayabusa
55
Hayabusa
55
Yamabiko
139
Yamabiko
167
Nasuno
259
Nasuno
259
Hayabusa
21
Operation date * * *   * * *  
Tokyo 12:44 12:44 12:44 13:00 13:08 13:12 13:12 13:20
Ueno 12:50 12:50 12:50 13:06 13:14 13:18 13:18 13:26
Omiya 13:10 13:10 13:10 13:26 13:34 13:38 13:38 13:46
Oyama | | | | | 13:54 13:54 |
Utsunomiya | | | 13:50 13:58 14:08 14:08 |
Nasushiobara | | | | | 14:22 14:26 |
Shin-Shirakawa | | | | | 14:36 14:37 |
Koriyama | | | 14:19 14:30 14:48 14:48 |
Fukushima | | | 14:38 14:50     |
Shiroishizao | | | 14:50 |     |
Sendai 14:19 14:19 14:19 15:04 15:13     14:54
Furukawa | | |   15:31     |
Kurikoma-Kogen | | |   15:40     |
Ichinoseki | | |   15:49     |
Mizusawaesashi | | |   16:00     |
Kitakami | | |   16:08     |
Shin-Hanamaki | | |   16:16     |
Morioka 14:58 15:02 15:02   16:27     15:37
Iwate-Numakunai   | |         15:49
Ninohe   15:24 15:24         16:02
Hachinohe   15:36 15:36         16:14
Shichinohe-Towada   15:49 15:49         16:27
Shin-Aomori   16:05 16:05         16:45
Okutsugaru-Imabetsu               17:01
Kikonai               17:38
Shin-Hakodate-Hokuto               17:51
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
previous next
It returns to the top on this page
Copyright © East Japan Railway Company All Rights Reserved.