JR-EAST Train Reservation

Tohoku-Hokkaido Shinkansen Tokyo - Sendai - Morioka - Shin-Aomori - Shin-Hakodate-Hokuto
Notes: W - Monday to Friday only, except holidays.
S - Saturdays only.
H - Sunday and holidays only.
* - Operated only in peak travel seasons or an specified days.
No Symbol - Operates every day.
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
previous next
Total:140 Page:10/18
Name Nasuno
259
Hayabusa
23
Hayate
339
Yamabiko
53
Hayabusa
57
Yamabiko
141
Yamabiko
211
Hayabusa
25
Operation date     *   *      
Tokyo 13:12 13:20 13:28 13:36 13:44 14:00 14:12 14:20
Ueno 13:18 13:26 13:34 13:42 13:50 14:06 14:18 14:26
Omiya 13:38 13:46 13:53 14:02 14:10 14:26 14:38 14:46
Oyama 13:54 | | | | | 14:54 |
Utsunomiya 14:08 | | 14:31 | 14:50 15:08 |
Nasushiobara 14:26 | | | | | 15:26 |
Shin-Shirakawa 14:36 | | | | | 15:36 |
Koriyama 14:48 | | 15:02 | 15:19 15:51 |
Fukushima   | | 15:17 | 15:38 16:05 |
Shiroishizao   | | | | 15:50 | |
Sendai   14:54 15:09 15:39 15:19 16:04 16:25 15:54
Furukawa   | 15:22 15:52 |     |
Kurikoma-Kogen   | | 16:02 |     |
Ichinoseki   | 15:39 16:14 |     |
Mizusawaesashi   | | 16:25 |     |
Kitakami   | 15:55 16:34 |     |
Shin-Hanamaki   | | 16:42 |     |
Morioka   15:37 16:11 16:54 16:02     16:37
Iwate-Numakunai   15:49     |     |
Ninohe   16:02     |     |
Hachinohe   16:14     16:30     17:05
Shichinohe-Towada   16:27     |     |
Shin-Aomori   16:45     16:54     17:31
Okutsugaru-Imabetsu   17:01           |
Kikonai   17:38           |
Shin-Hakodate-Hokuto   17:51           18:32
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
previous next
It returns to the top on this page
Copyright © East Japan Railway Company All Rights Reserved.