JR-EAST Train Reservation

Tohoku-Hokkaido Shinkansen Tokyo - Sendai - Morioka - Shin-Aomori - Shin-Hakodate-Hokuto
Notes: W - Monday to Friday only, except holidays.
S - Saturdays only.
H - Sunday and holidays only.
* - Operated only in peak travel seasons or an specified days.
No Symbol - Operates every day.
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
previous next
Total:156 Page:10/20
Name Hayabusa
55
Yamabiko
225
Yamabiko
139
Yamabiko
167
Nasuno
259
Hayabusa
23
Hayate
339
Yamabiko
53
Operation date * *   *     * *
Tokyo 12:44 12:52 13:00 13:08 13:12 13:20 13:28 13:36
Ueno 12:50 12:58 13:06 13:14 13:18 13:26 13:34 13:42
Omiya 13:10 13:18 13:26 13:34 13:38 13:46 13:53 14:02
Oyama | | | | 13:54 | | |
Utsunomiya | 13:43 13:50 13:58 14:08 | | 14:31
Nasushiobara | | | | 14:26 | | |
Shin-Shirakawa | | | | 14:36 | | |
Koriyama | 14:12 14:19 14:30 14:48 | | 15:02
Fukushima | 14:26 14:38 14:50   | | 15:17
Shiroishizao | | 14:50 |   | | |
Sendai 14:19 14:48 15:04 15:13   14:54 15:09 15:39
Furukawa |     15:31   | 15:22 15:52
Kurikoma-Kogen |     15:40   | | 16:02
Ichinoseki |     15:49   | 15:39 16:14
Mizusawaesashi |     16:00   | | 16:25
Kitakami |     16:08   | 15:55 16:34
Shin-Hanamaki |     16:16   | | 16:42
Morioka 15:02     16:27   15:37 16:11 16:54
Iwate-Numakunai |         15:49    
Ninohe 15:24         16:02    
Hachinohe 15:36         16:14    
Shichinohe-Towada 15:49         16:27    
Shin-Aomori 16:05         16:45    
Okutsugaru-Imabetsu           17:01    
Kikonai           17:38    
Shin-Hakodate-Hokuto           17:51    
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
previous next
It returns to the top on this page
Copyright © East Japan Railway Company All Rights Reserved.