JR-EAST Train Reservation

Tohoku-Hokkaido Shinkansen Tokyo - Sendai - Morioka - Shin-Aomori - Shin-Hakodate-Hokuto
Notes: W - Monday to Friday only, except holidays.
S - Saturdays only.
H - Sunday and holidays only.
* - Operated only in peak travel seasons or an specified days.
No Symbol - Operates every day.
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
previous next
Total:140 Page:9/18
Name Yamabiko
209
Hayabusa
21
Hayate
337
Yamabiko
51
Hayabusa
55
Hayabusa
55
Yamabiko
139
Yamabiko
167
Operation date     *   * *   *
Tokyo 12:12 12:20 12:28 12:36 12:44 12:44 13:00 13:08
Ueno 12:18 12:26 12:34 12:42 12:50 12:50 13:06 13:14
Omiya 12:38 12:46 12:53 13:02 13:10 13:10 13:26 13:34
Oyama 12:54 | | | | | | |
Utsunomiya 13:08 | | 13:31 | | 13:50 13:58
Nasushiobara 13:26 | | | | | | |
Shin-Shirakawa 13:36 | | | | | | |
Koriyama 13:51 | | 14:02 | | 14:19 14:30
Fukushima 14:05 | | 14:17 | | 14:38 14:50
Shiroishizao | | | | | | 14:50 |
Sendai 14:25 13:54 14:09 14:39 14:17 14:19 15:04 15:13
Furukawa   | 14:22 14:52   |   15:31
Kurikoma-Kogen   | | 15:02   |   15:40
Ichinoseki   | 14:39 15:14   |   15:49
Mizusawaesashi   | | 15:25   |   16:00
Kitakami   | 14:55 15:34   |   16:08
Shin-Hanamaki   | | 15:42   |   16:16
Morioka   14:37 15:11 15:54   15:02   16:27
Iwate-Numakunai   |       |    
Ninohe   |       15:24    
Hachinohe   15:05       15:36    
Shichinohe-Towada   |       15:49    
Shin-Aomori   15:31       16:05    
Okutsugaru-Imabetsu   |            
Kikonai   16:22            
Shin-Hakodate-Hokuto   16:34            
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
previous next
It returns to the top on this page
Copyright © East Japan Railway Company All Rights Reserved.