JR-EAST Train Reservation

Tohoku-Hokkaido Shinkansen Tokyo - Sendai - Morioka - Shin-Aomori - Shin-Hakodate-Hokuto
Notes: W - Monday to Friday only, except holidays.
S - Saturdays only.
H - Sunday and holidays only.
* - Operated only in peak travel seasons or an specified days.
No Symbol - Operates every day.
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
previous next
Total:153 Page:9/20
Name Yamabiko
165
Yamabiko
209
Hayabusa
21
Hayate
337
Yamabiko
51
Hayabusa
55
Hayabusa
55
Hayabusa
55
Operation date *     *   * * *
Tokyo 12:08 12:12 12:20 12:28 12:36 12:44 12:44 12:44
Ueno 12:14 12:18 12:26 12:34 12:42 12:50 12:50 12:50
Omiya 12:34 12:38 12:46 12:53 13:02 13:10 13:10 13:10
Oyama | 12:54 | | | | | |
Utsunomiya 12:58 13:08 | | 13:31 | | |
Nasushiobara | 13:26 | | | | | |
Shin-Shirakawa | 13:36 | | | | | |
Koriyama 13:30 13:51 | | 14:02 | | |
Fukushima 13:50 14:05 | | 14:17 | | |
Shiroishizao | | | | | | | |
Sendai 14:13 14:25 13:54 14:09 14:39 14:17 14:19 14:19
Furukawa 14:31   | 14:22 14:52   | |
Kurikoma-Kogen 14:40   | | 15:02   | |
Ichinoseki 14:49   | 14:39 15:14   | |
Mizusawaesashi 15:00   | | 15:25   | |
Kitakami 15:08   | 14:55 15:34   | |
Shin-Hanamaki 15:16   | | 15:42   | |
Morioka 15:27   14:37 15:11 15:54   15:02 15:02
Iwate-Numakunai     |       | |
Ninohe     |       15:24 15:24
Hachinohe     15:05       15:36 15:36
Shichinohe-Towada     |       15:49 15:49
Shin-Aomori     15:31       16:05 16:05
Okutsugaru-Imabetsu     |          
Kikonai     16:22          
Shin-Hakodate-Hokuto     16:34          
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
previous next
It returns to the top on this page
Copyright © East Japan Railway Company All Rights Reserved.