JR-EAST Train Reservation

Tohoku-Hokkaido Shinkansen Tokyo - Sendai - Morioka - Shin-Aomori - Shin-Hakodate-Hokuto
Notes: W - Monday to Friday only, except holidays.
S - Saturdays only.
H - Sunday and holidays only.
* - Operated only in peak travel seasons or an specified days.
No Symbol - Operates every day.
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
previous next
Total:166 Page:9/21
Name Hayabusa
13
Yamabiko
207
Hayabusa
15
Hayate
357
Hayate
333
Yamabiko
161
Yamabiko
47
Hayabusa
17
Operation date *     * * *    
Tokyo 10:04 10:12 10:20 10:28 10:28 10:28 10:36 10:44
Ueno 10:10 10:18 10:26 10:34 10:34 10:34 10:42 10:50
Omiya 10:30 10:38 10:46 10:54 10:54 10:54 11:02 11:10
Oyama | 10:54 | | | | | |
Utsunomiya | 11:08 | | | 11:18 11:31 |
Nasushiobara | 11:22 | | | | | |
Shin-Shirakawa | 11:36 | | | | | |
Koriyama | 11:51 | | | | 12:00 |
Fukushima | 12:05 | | | 12:00 12:17 |
Shiroishizao | | | | | | | |
Sendai 11:41 12:26 11:54 12:12 12:12 12:22 12:39 12:17
Furukawa |   | 12:31 12:31 12:37 12:52 |
Kurikoma-Kogen |   | | 12:41 12:48 13:02 |
Ichinoseki |   | 12:45 12:50 12:58 13:14 12:38
Mizusawaesashi |   | | 13:00 13:10 13:25 |
Kitakami |   | 13:00 13:08 13:22 13:34 |
Shin-Hanamaki |   | | 13:16 13:30 13:42 |
Morioka 12:24   12:37 13:16 13:28 13:42 13:54 13:05
Iwate-Numakunai |   | |       |
Ninohe 12:45   | 13:37       |
Hachinohe 12:56   13:05 13:49       13:34
Shichinohe-Towada |   | 14:02       |
Shin-Aomori 13:20   13:31 14:17       13:58
Okutsugaru-Imabetsu     13:47          
Kikonai     14:24          
Shin-Hakodate-Hokuto     14:37          
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
previous next
It returns to the top on this page
Copyright © East Japan Railway Company All Rights Reserved.