JR-EAST Train Reservation

Tohoku-Hokkaido Shinkansen Tokyo - Sendai - Morioka - Shin-Aomori - Shin-Hakodate-Hokuto
Notes: W - Monday to Friday only, except holidays.
S - Saturdays only.
H - Sunday and holidays only.
* - Operated only in peak travel seasons or an specified days.
No Symbol - Operates every day.
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
previous next
Total:136 Page:9/17
Name Yamabiko
51
Hayabusa
55
Hayabusa
55
Hayabusa
55
Yamabiko
139
Nasuno
259
Hayabusa
23
Yamabiko
53
Operation date   * * *        
Tokyo 12:36 12:44 12:44 12:44 13:00 13:12 13:20 13:36
Ueno 12:42 12:50 12:50 12:50 13:06 13:18 13:26 13:42
Omiya 13:02 13:10 13:10 13:10 13:26 13:38 13:46 14:02
Oyama | | | | | 13:54 | |
Utsunomiya 13:31 | | | 13:50 14:08 | 14:31
Nasushiobara | | | | | 14:26 | |
Shin-Shirakawa | | | | | 14:36 | |
Koriyama 14:02 | | | 14:19 14:48 | 15:02
Fukushima 14:17 | | | 14:38   | 15:17
Shiroishizao | | | | 14:50   | |
Sendai 14:39 14:17 14:19 14:19 15:04   14:54 15:39
Furukawa 14:52   | |     | 15:52
Kurikoma-Kogen 15:02   | |     | 16:02
Ichinoseki 15:14   | |     | 16:14
Mizusawaesashi 15:25   | |     | 16:25
Kitakami 15:34   | |     | 16:34
Shin-Hanamaki 15:42   | |     | 16:42
Morioka 15:54   15:02 15:02     15:37 16:54
Iwate-Numakunai     | |     15:49  
Ninohe     15:24 15:24     16:02  
Hachinohe     15:36 15:36     16:14  
Shichinohe-Towada     15:49 15:49     16:27  
Shin-Aomori     16:05 16:05     16:45  
Okutsugaru-Imabetsu             17:01  
Kikonai             17:38  
Shin-Hakodate-Hokuto             17:51  
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
previous next
It returns to the top on this page
Copyright © East Japan Railway Company All Rights Reserved.