JR-EAST Train Reservation

Tohoku-Hokkaido Shinkansen Tokyo - Sendai - Morioka - Shin-Aomori - Shin-Hakodate-Hokuto
Notes: W - Monday to Friday only, except holidays.
S - Saturdays only.
H - Sunday and holidays only.
* - Operated only in peak travel seasons or an specified days.
No Symbol - Operates every day.
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
previous next
Total:158 Page:8/20
Name Yamabiko
207
Hayabusa
17
Yamabiko
161
Yamabiko
57
Yamabiko
57
Hayabusa
19
Yamabiko
135
Yamabiko
135
Operation date     * * *   * *
Tokyo 10:12 10:20 10:28 10:36 10:36 10:44 11:00 11:00
Ueno 10:18 10:26 10:34 10:42 10:42 10:50 11:06 11:06
Omiya 10:38 10:46 10:54 11:02 11:02 11:10 11:26 11:26
Oyama 10:54 | | | | | | |
Utsunomiya 11:08 | 11:18 11:31 11:31 | 11:50 11:50
Nasushiobara 11:22 | | | | | | |
Shin-Shirakawa 11:36 | | | | | | |
Koriyama 11:51 | | 12:00 12:00 | 12:19 12:19
Fukushima 12:05 | 12:00 12:17 12:17 | 12:38 12:38
Shiroishizao | | | | | | 12:50 12:52
Sendai 12:26 11:54 12:22 12:39 12:39 12:17 13:04 13:05
Furukawa   | 12:37 12:52 12:52 |    
Kurikoma-Kogen   | 12:48 13:02 13:02 |    
Ichinoseki   | 12:58 13:14 13:14 12:38    
Mizusawaesashi   | 13:10 13:25 13:25 |    
Kitakami   | 13:22 13:34 13:35 |    
Shin-Hanamaki   | 13:30 13:42 13:43 |    
Morioka   12:37 13:42 13:54 13:54 13:05    
Iwate-Numakunai   |       |    
Ninohe   |       |    
Hachinohe   13:05       13:34    
Shichinohe-Towada   |       |    
Shin-Aomori   13:29       13:59    
Okutsugaru-Imabetsu           14:15    
Kikonai           14:49    
Shin-Hakodate-Hokuto           15:01    
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
previous next
It returns to the top on this page
Copyright © East Japan Railway Company All Rights Reserved.