JR-EAST Train Reservation

Tohoku-Hokkaido Shinkansen Tokyo - Sendai - Morioka - Shin-Aomori - Shin-Hakodate-Hokuto
Notes: W - Monday to Friday only, except holidays.
S - Saturdays only.
H - Sunday and holidays only.
* - Operated only in peak travel seasons or an specified days.
No Symbol - Operates every day.
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
previous next
Total:155 Page:7/20
Name Hayabusa
51
Hayabusa
51
Yamabiko
207
Yamabiko
207
Hayabusa
13
Yamabiko
161
Yamabiko
47
Hayabusa
15
Operation date * * * *   *   *
Tokyo 10:04 10:04 10:12 10:12 10:20 10:28 10:36 10:44
Ueno 10:10 10:10 10:18 10:18 10:26 10:34 10:42 10:50
Omiya 10:30 10:30 10:38 10:38 10:46 10:54 11:02 11:10
Oyama | | 10:54 10:54 | | | |
Utsunomiya | | 11:08 11:08 | 11:18 11:31 |
Nasushiobara | | 11:22 11:22 | | | |
Shin-Shirakawa | | 11:36 11:37 | | | |
Koriyama | | 11:51 11:51 | | 12:00 |
Fukushima | | 12:05 12:05 | 12:00 12:17 |
Shiroishizao | | | | | | | |
Sendai 11:39 11:41 12:26 12:26 11:54 12:22 12:39 12:17
Furukawa   |     | 12:37 12:52 |
Kurikoma-Kogen   |     | 12:48 13:02 |
Ichinoseki   |     | 12:58 13:14 12:38
Mizusawaesashi   |     | 13:10 13:25 |
Kitakami   |     | 13:22 13:34 |
Shin-Hanamaki   |     | 13:30 13:42 |
Morioka   12:24     12:37 13:42 13:54 13:01
Iwate-Numakunai   |     |      
Ninohe   12:45     |      
Hachinohe   12:56     13:05      
Shichinohe-Towada   |     |      
Shin-Aomori   13:20     13:31      
Okutsugaru-Imabetsu         13:47      
Kikonai         14:24      
Shin-Hakodate-Hokuto         14:37      
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
previous next
It returns to the top on this page
Copyright © East Japan Railway Company All Rights Reserved.