JR-EAST Train Reservation

Tohoku-Hokkaido Shinkansen Tokyo - Sendai - Morioka - Shin-Aomori - Shin-Hakodate-Hokuto
Notes: W - Monday to Friday only, except holidays.
S - Saturdays only.
H - Sunday and holidays only.
* - Operated only in peak travel seasons or an specified days.
No Symbol - Operates every day.
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
previous next
Total:168 Page:5/21
Name Yamabiko
205
Hayabusa
103
Yamabiko
175
Nasuno
283
Yamabiko
127
Hayabusa
5
Nasuno
253
Nasuno
253
Operation date     * *     * *
Tokyo 07:44 07:56 08:00 08:00 08:08 08:20 08:28 08:28
Ueno 07:50 08:02 08:06 08:06 08:14 | 08:34 08:34
Omiya 08:10 08:22 08:26 08:26 08:34 08:44 08:54 08:54
Oyama 08:27 | | 08:42 | | 09:10 09:10
Utsunomiya 08:44 | | 08:54 09:05 | 09:22 09:22
Nasushiobara 09:01 | | 09:08 | | 09:39 09:39
Shin-Shirakawa 09:11 | |   | | 09:49 09:51
Koriyama 09:26 | 09:17   09:33 | 10:01 10:03
Fukushima 09:40 | 09:35   09:50 |    
Shiroishizao 09:52 | |   | |    
Sendai 10:06 09:36 09:56   10:11 09:52    
Furukawa   09:50       |    
Kurikoma-Kogen   09:59       |    
Ichinoseki   10:12       |    
Mizusawaesashi   10:22       |    
Kitakami   10:30       |    
Shin-Hanamaki   10:38       |    
Morioka   10:49       10:32    
Iwate-Numakunai           |    
Ninohe           |    
Hachinohe           |    
Shichinohe-Towada           |    
Shin-Aomori           11:21    
Okutsugaru-Imabetsu           |    
Kikonai           |    
Shin-Hakodate-Hokuto           12:22    
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
previous next
It returns to the top on this page
Copyright © East Japan Railway Company All Rights Reserved.