JR-EAST Train Reservation

Tohoku-Hokkaido Shinkansen Tokyo - Sendai - Morioka - Shin-Aomori - Shin-Hakodate-Hokuto
Notes: W - Monday to Friday only, except holidays.
S - Saturdays only.
H - Sunday and holidays only.
* - Operated only in peak travel seasons or an specified days.
No Symbol - Operates every day.
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
previous next
Total:158 Page:5/20
Name Nasuno
253
Hayabusa
9
Hayabusa
9
Yamabiko
53
Yamabiko
53
Yamabiko
53
Hayabusa
301
Yamabiko
129
Operation date * * * * * * *  
Tokyo 08:28 08:40 08:40 08:48 08:48 08:48   08:56
Ueno 08:34 08:46 08:46 08:54 08:54 08:54 08:56 09:02
Omiya 08:54 09:06 09:06 09:14 09:14 09:14 09:17 09:22
Oyama 09:10 | | | | | | |
Utsunomiya 09:22 | | 09:39 09:40 09:40 | 09:46
Nasushiobara 09:39 | | | | | | |
Shin-Shirakawa 09:49 | | | | | | |
Koriyama 10:00 | | 10:07 10:08 10:08 | 10:17
Fukushima   | | 10:25 10:25 10:25 | 10:34
Shiroishizao   | | | | | | 10:46
Sendai   10:16 10:16 10:49 10:49 10:49 10:30 11:00
Furukawa   | | 11:03 11:03 11:05 |  
Kurikoma-Kogen   | | 11:14 11:14 11:14 |  
Ichinoseki   | | 11:28 11:28 11:28 |  
Mizusawaesashi   | | 11:39 11:39 11:39 |  
Kitakami   | | 11:47 11:47 11:47 |  
Shin-Hanamaki   | | 11:55 11:55 11:55 |  
Morioka   10:59 10:59 12:07 12:07 12:07 11:17  
Iwate-Numakunai   | |       |  
Ninohe   | |       |  
Hachinohe   11:27 11:27       11:45  
Shichinohe-Towada   | |       |  
Shin-Aomori   11:51 11:53       12:08  
Okutsugaru-Imabetsu     |          
Kikonai     12:40          
Shin-Hakodate-Hokuto     12:52          
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
previous next
It returns to the top on this page
Copyright © East Japan Railway Company All Rights Reserved.