JR-EAST Train Reservation

Tohoku-Hokkaido Shinkansen Tokyo - Sendai - Morioka - Shin-Aomori - Shin-Hakodate-Hokuto
Notes: W - Monday to Friday only, except holidays.
S - Saturdays only.
H - Sunday and holidays only.
* - Operated only in peak travel seasons or an specified days.
No Symbol - Operates every day.
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
previous next
Total:140 Page:5/18
Name Hayate
331
Hayabusa
7
Hayabusa
7
Yamabiko
43
Yamabiko
43
Yamabiko
129
Hayabusa
9
Hayate
375
Operation date * * * * *     *
Tokyo 08:32 08:40 08:40 08:48 08:48 08:56 09:08  
Ueno 08:44 08:46 08:46 08:54 08:54 09:02 09:14 09:18
Omiya 09:10 09:06 09:06 09:14 09:14 09:22 09:33 09:38
Oyama | | | | | | | |
Utsunomiya | | | 09:39 09:39 09:46 | |
Nasushiobara | | | | | | | |
Shin-Shirakawa | | | | | | | |
Koriyama | | | 10:07 10:07 10:17 | |
Fukushima | | | 10:25 10:25 10:34 | |
Shiroishizao | | | | | 10:46 | |
Sendai 10:29 10:16 10:16 10:49 10:49 11:00 10:42 10:53
Furukawa 10:44 | | 11:03 11:05   | |
Kurikoma-Kogen | | | 11:14 11:14   | |
Ichinoseki 11:02 | | 11:28 11:28   | |
Mizusawaesashi | | | 11:39 11:39   | |
Kitakami 11:17 | | 11:47 11:47   | |
Shin-Hanamaki | | | 11:55 11:55   | |
Morioka 11:32 10:59 10:59 12:07 12:07   11:25 11:37
Iwate-Numakunai   | |       11:38 |
Ninohe   | |       11:50 11:59
Hachinohe   11:27 11:27       12:02 12:16
Shichinohe-Towada   | |       12:14 12:29
Shin-Aomori   11:51 11:53       12:29 12:44
Okutsugaru-Imabetsu     |          
Kikonai     12:45          
Shin-Hakodate-Hokuto     12:57          
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
previous next
It returns to the top on this page
Copyright © East Japan Railway Company All Rights Reserved.