JR-EAST Train Reservation

Tohoku-Hokkaido Shinkansen Tokyo - Sendai - Morioka - Shin-Aomori - Shin-Hakodate-Hokuto
Notes: W - Monday to Friday only, except holidays.
S - Saturdays only.
H - Sunday and holidays only.
* - Operated only in peak travel seasons or an specified days.
No Symbol - Operates every day.
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
previous next
Total:156 Page:4/20
Name Hayabusa
3
Hayabusa
49
Hayabusa
49
Yamabiko
205
Hayabusa
103
Yamabiko
175
Yamabiko
127
Hayabusa
5
Operation date   * *     *    
Tokyo 07:36 07:40 07:40 07:44 07:56 08:00 08:08 08:20
Ueno 07:42 07:46 07:46 07:50 08:02 08:06 08:14 |
Omiya 08:02 08:06 08:06 08:10 08:22 08:26 08:34 08:44
Oyama | | | 08:27 | | | |
Utsunomiya | | | 08:44 | | 09:05 |
Nasushiobara | | | 09:01 | | | |
Shin-Shirakawa | | | 09:11 | | | |
Koriyama | | | 09:26 | 09:17 09:33 |
Fukushima | | | 09:40 | 09:35 09:50 |
Shiroishizao | | | 09:52 | | | |
Sendai 09:12 09:16 09:16 10:06 09:36 09:56 10:11 09:52
Furukawa | 09:30 09:30   09:50     |
Kurikoma-Kogen | | |   09:59     |
Ichinoseki | 09:45 09:45   10:12     |
Mizusawaesashi | | |   10:22     |
Kitakami | 09:59 09:59   10:30     |
Shin-Hanamaki | | |   10:38     |
Morioka 09:56 10:19 10:19   10:49     10:32
Iwate-Numakunai 10:08 | |         |
Ninohe 10:20 | |         |
Hachinohe 10:32 10:48 10:48         |
Shichinohe-Towada 10:45 | |         |
Shin-Aomori 11:00 11:11 11:11         11:21
Okutsugaru-Imabetsu               |
Kikonai               |
Shin-Hakodate-Hokuto               12:22
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
previous next
It returns to the top on this page
Copyright © East Japan Railway Company All Rights Reserved.