JR-EAST Train Reservation

Tohoku-Hokkaido Shinkansen Tokyo - Sendai - Morioka - Shin-Aomori - Shin-Hakodate-Hokuto
Notes: W - Monday to Friday only, except holidays.
S - Saturdays only.
H - Sunday and holidays only.
* - Operated only in peak travel seasons or an specified days.
No Symbol - Operates every day.
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
previous next
Total:158 Page:3/20
Name Hayabusa
51
Hayabusa
51
Hayabusa
3
Yamabiko
123
Nasuno
251
Hayabusa
101
Hayabusa
5
Yamabiko
125
Operation date * *     W      
Tokyo 06:56 06:56 07:00 07:08 07:12 07:16 07:32 07:40
Ueno 07:02 07:02 07:06 07:14 07:18 07:22 07:38 07:46
Omiya 07:22 07:22 07:26 07:34 07:38 07:42 07:58 08:06
Oyama | | | | 07:58 | | |
Utsunomiya | | | 08:03 08:09 | | 08:30
Nasushiobara | | | | 08:23 | | |
Shin-Shirakawa | | | |   | | |
Koriyama | | | 08:31   | | 08:58
Fukushima | | | 08:53   | | 09:16
Shiroishizao | | | 09:05   | | |
Sendai 08:31 08:31 08:40 09:19   08:51 09:05 09:38
Furukawa | | |     09:04 |  
Kurikoma-Kogen | | |     09:13 |  
Ichinoseki | | |     09:25 |  
Mizusawaesashi | | |     09:35 |  
Kitakami | | |     09:43 |  
Shin-Hanamaki | | |     09:51 |  
Morioka 09:14 09:14 09:25     10:02 09:48  
Iwate-Numakunai | | |       10:00  
Ninohe | | |       10:13  
Hachinohe 09:44 09:44 |       10:25  
Shichinohe-Towada | | |       10:37  
Shin-Aomori 10:07 10:09 10:15       10:52  
Okutsugaru-Imabetsu   |            
Kikonai   10:57            
Shin-Hakodate-Hokuto   11:09            
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
previous next
It returns to the top on this page
Copyright © East Japan Railway Company All Rights Reserved.